Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Distriktsårsmötet hålls före mars månads utgång på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

Kallelse skickas ut till samtliga grupper och medlemmar senast en månad före årsmötet.

Alla medlemmar som deltar i årsmötet har yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer dock enbart de som är utsedda som ombud av respektive grupp och distriktsstyrelsens ledamöter.

Nomineringar för val av distriktsstyrelse och utskott bör skickas in senast en månad före årsmötet till en av föregående distriktsårsmöte tillsatt valberedning.