Manifest

Manifest för kristen vänster

1. Vi är kristen vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare.

2. Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.

3. Vi tycker att oavsett vad varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon när hon tagit sitt ansvar rätt till upprättelse och ständigt nya chanser. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas utan även vår mänskliga värdighet och skapande förmåga.

4. Vi strävar efter varje människas frihet att ta makten över sitt eget liv. Kultur, arbete och livslångt lärande gör människor starka att möta samhällsförändringar, det ger människor nödvändiga redskap för att förstå sig själva och sitt samhälle.

5. Vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. All kärlek är bra kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra.

6. Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka. Dialog med oliktänkande är inte ett hot utan en stor tillgång i vårt sökande.

7. Vi måste visa respekt för skapelsen. Som kristen vänster vill vi ta ansvar för effekterna av det samhälle vi lever i och inte lämna över det ansvaret till världens fattiga eller till framtida generationer. Vi brinner för en bättre värld och tror att vi tillsammans kan förvalta vår jord solidariskt

8. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas oavsett föräldrarnas situation. Jesus uppmanade sina lärjungar att respektera och ta hand om barnen. På samma sätt vill vi bygga ett samhälle som skapar bra uppväxtvillkor för varje barn.

9. Vi vägleds av Jesu ord i Matteusevangeliet ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. Vi vill se dessa ord omsatta i politisk handling i hela världen.

10. Vi vill leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att bli ordets görare, inte bara dess hörare.

Glöd
Vi är kristen vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare. Vår rörelse har sitt ursprung både i arbetarrörelsen och i den kristna ekumeniska rörelsen. För oss som kristen vänster är tron på Gud en källa till hopp, mening och en väg till mänskligt växande, försoning och frigörelse.
Vår utgångspunkt är kärleksbudet och Guds gränslösa nåd. Gud är kärlek och människan är skapad till Guds avbild, därför har vi alla en del av den gudomliga kärleken inom oss. Människovärdet är okränkbart, vi har också samma värde, lika rättigheter och skyldigheter eftersom vi alla är en del av Guds kärlek.

Tillsammans har vi ett ansvar för varandra. Särskilt när vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen behöver vi människor varandra. Oavsett vad varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon när hon tagit sitt ansvar rätt till ständigt nya chanser och till ett värdigt liv. Vår uppgift är att ta ansvar för att skapa politiska och samhälleliga förutsättningar för denna upprättelse.

För oss som kristen vänster utgör tron en inspiration till politisk handling, vår tro är en kraft för radikal samhällsomvandling. Tron övertygar oss om att människan är en gemenskapsvarelse, att varje människa ofrånkomligen är beroende av andra människor. Först när var och en ser sig själv och andra som unika individer, beroende av varandra, kan samhället omdanas i en riktning där människans frihet inte står i motsättning till jämlikhet och solidaritet.

Vårt budskap går hand i hand med arbetarrörelsens mål om ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning och ett samhälle utan fördomar och diskriminering, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Dessa utgångspunkter präglar den kristna vänsterns ställningstaganden i alla politiska sakfrågor.

Solidaritet
Vi är kristen vänster, vi vägleds av Jesu ord i Matteusevangeliet ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. Vi vill se dessa ord omsatta i politisk handling i hela världen. Vi tror på ett samhälle där alla människor har ett gemensamt ansvar för att detta uppfylls. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar. Välfärden bärs upp av oss tillsammans. Människan är ofullkomlig och för att hantera våra tillkortakommanden behövs starka samhällen. Det kan hjälpa oss att ta fram det gudomliga inom oss och inom varje människa. Välfärden är ett kontrakt mellan människor om både rättigheter och skyldigheter, ett gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra.

Med det svenska folkhemmet skapade arbetarrörelsen ett samhälle där ständigt fler av oss, också när vi är ekonomiskt och socialt utsatta, har möjligheter till ett värdigt liv. Utsattheten finns kvar i form av trångboddhet, otillgänglighet, ensamhet, hemlöshet eller arbetslöshet, och måste bekämpas. När trygghetssystemen monteras ner drabbas de av oss som står längst från arbetsmarknaden, de av oss som behöver lång rehabilitering eller som lever med en sjukdom. Antalet utländska medborgare som bor och arbetar i Sverige utan uppehållstillstånd ökar. Många människor skyddas varken av arbetsrätten eller av välfärdssystemen. Idag ser arbetareklassen annorlunda ut, men är minst lika exploaterad som arbetarna var i början av förra seklet. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas, utan även vår mänskliga värdighet.

Vi är kristen vänster, vi värnar om varje människas frihet att ta makten över sitt eget liv. Sann valfrihet innebär för oss att de ekonomiska resurserna i samhället ska fördelas, så att alla ges möjlighet till att göra sina livsval utifrån personliga och inte enbart ekonomiska förutsättningar. I högerns värld ökar skillnaderna mellan de som har och de som inte har. Frihet handlar i högerns tolkning allt för ofta om att befästa en överordnad position eller om att tillåtas utnyttja en starkare ställning.

God utbildning, med inriktning på livslångt lärande, ger människor redskap för att förstå sig själva och sitt samhälle och därmed lättare kunna styra sina egna liv. Skoldebatten bör därför vidgas till att inte enbart handla om betyg och ordning och reda i skolan. Skolan ska stå för bildning, skolan ska ge kunskap och förståelse och skolan ska ge alla barn och ungdomar en god grund att stå på. Vi vill också att alla barn ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas oavsett föräldrarnas situation. Jesus uppmanade sina lärjungar att respektera och ta hand om barnen. På samma sätt vill vi bygga ett samhälle som skapar bra uppväxtvillkor för varje barn.

Det svenska folkhemmet behöver byggas ut, så att alla får plats. Sverige behöver också se utanför de egna gränserna och ge sitt bidrag till att skapa fred, rättvisa och frihet i världen.

Globaliseringen av ekonomier och marknader, ökad rörlighet av både varor, tjänster och människor – innebär att gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik suddas ut, många av dagens politiska utmaningar gör inte halt vid nationsgränsen. De måste lösas tillsammans med andra länder. Europeiska Unionen och FN blir allt centralare för att möta politiska utmaningar.

Den kristna vänstern är en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. En modern säkerhetspolitik sätter människans överlevnad, inte bara staternas överlevnad, i centrum. Folkrätten ska skydda människor och skapa långsiktiga förutsättningar för fred och rättvisa. Den ska bidra till största möjliga enighet vid svåra beslut om till exempel militära insatser och uthållighet i freds- och återuppbyggnadsarbete.

Vårt globala ansvar har ökat. I en värld där beroendet människor och länder emellan ökar kan solidariteten inte stanna i byn som i jordbrukssamhället, eller vid nationsgränsen, som i industrisamhället. I dag måste välfärdspolitiken vara global. Biståndet är bara ett redskap för global fördelning. En global utvecklingspolitik måste omfatta alla politikområden i enlighet med millenniemålen, inte minst inom handels-, försvars- och säkerhetspolitik. Den svenska vapenhandeln inrymmer till exempel inslag som hämmar den globala utvecklingen och fördjupar konflikter.

Vi måste visa respekt för skapelsen. Vår uppgift är att lämna över en värld med rent vatten och ren luft för kommande generationer. Mat med mindre gifter och produktionssystem där råvaror används i bättre samklang med jordens villkor. Våra gemensamma resurser är ändliga, miljöförstöringen och den globala uppvärmningen är i första hand den industrialiserade världens ansvar att lösa. Effekterna av ett förändrat klimat kommer att hårdast drabba dem som har minst ansvar för dess uppkomst. Dessa insikter utmanar vår livsstil och måste prägla världens rika länders politik. Sveriges investeringar på området och vår globala utvecklingspolitik är viktigare än någonsin.

En stark utveckling för rättvis handel, rättvisa villkor för upphandlingar och uppföljningsbara etiska regler är en viktig förutsättning för att inte människor och miljö ska förstöras. Konsumentmakten är vår egen marknadskraft för att påverka globala storföretag. Global rovdrift på miljön hänger ofta ihop med osunda och osäkra förhållanden för anställda och invånare. Internationella samarbetsorgan måste ställa krav på starkare miljöansvar och ansvar för dem som utsätts för hälsofara i miljöfarliga verksamheter världen över. Som kristen vänster vill vi ta ansvar för effekterna av det samhälle vi lever i och inte försöka lämna inte över det ansvaret till världens fattiga eller till framtida generationer.

Öppenhet Broderskapsrörelsen, den organiserade kristna vänstern i Sverige, föddes när spänningen mellan kyrka och arbetarrörelse var stor. Det skapade en inre dragkamp hos många kristna arbetare. För dem hängde tro och politik ihop och drog åt samma håll, i ett samhälle där kyrkan ofta var en konservativ kraft som stöttade dem som hade makten i samhället. Vi växte fram som en motkraft mot en konservativ svensk kristenhet. Vi ville och vill visa hur kristen tro kan förenas med samhällsengagemang för att förverkliga mänskliga rättigheter.

I dag behövs denna motkraft lika mycket som någonsin tidigare. Kristen höger låter egna tolkningar av en gudomlig rätt stå över folkrätt och mänskliga rättigheter, den motarbetar krav på mer solidariska välfärdsmodeller som skulle kunna balansera sociala tillkortakommanden, den har en exkluderande syn på kärlek och familj, en förlegad uppfattning om könsroller som begränsar både kvinnor och män och åsikter som leder till inskränkningar av kvinnors rätt till sina kroppar. Där kristen höger stänger in och stänger ute står vi, kristen vänster, för öppenhet. Där kristen höger fokuserar på den egna personliga framgången vill vi som kristen vänster söka det gemensammas bästa.

Vi är kristen vänster, vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. Där andra exkluderar och gör skillnad mellan människor vill vi, kristen vänster, inkludera och kombinera de värden som tron medför, med arbetarrörelsens grundläggande idé om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Vi är kristen vänster, vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka. Dialog med andra religioner och oliktänkande är inte ett hot utan en stor tillgång i vårt sökande. Vi vill att människans behov av utveckling och förnyelse ska ges en central plats i arbetarrörelsen.

Kärnan i vår organisering är samspelet mellan religion och politik. Religionens inflytande på politik och konflikter har ökat de senaste åren, i vårt land och världen över. Fördomar och intolerans, som antisemitism, islamofobi och rädslan för att prata om religion, motverkar fred och integration både inom och utanför Europa. När religionen missbrukas kan den bli ett politiskt gift. Religiös fundamentalism med politiska ambitioner bidrar till att förenklat dela upp världen i onda och goda och kan därmed medverka till våld och maktpolitik. Detta blir tydligt när politiska ledare säger sig företräda en syn där gudomlig rätt står över demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi ser dock även motsatsen. När religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor som fred, förståelse och rättvisa och öppnar för förståelse också för andra trosriktningar, blir den ett fördjupande komplement till politiken.

För kristen vänster går skiljelinjen inte mellan människor av olika religioner utan inom varje religion. Skiljelinjen går mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet, vare sig det är kristet, judiskt, muslimskt eller sekulärt. Och varje individ ställs ständigt för valet vad av detta hon eller han vill försvara. Det gör åsiktsskillnaderna större inom religioner än mellan dem. Vi arbetar för en global politisk vänster som samarbetar över religions- och etniska gränser för att minska klyftorna. Vi är demokratisk kristen vänster och för oss är tron en erfarenhet som banar väg för samtal och samarbete med andra troende människor.

Hopp
Alla folks frihet är hela världens fred. Frihet är förutsättningen för jämlikhet på riktigt. Den fria individen och den skapande människans utbildande och skyddande är drömmen och målet för kristen vänsters politik.

Människan lever i spänningen mellan viljan till frihet och oberoende, och behovet av att ingå i en gemenskap. Dagens svenska samhälle är mer individualiserat än kanske något annat samhälle hittills i mänsklighetens historia. Men individualiseringen måste kombineras med gemenskap för att hålla ihop ett samhälle.

Vi är kristen vänster, vi vill slåss för att individualiseringen inte skall ta formen av egoism och isolering, utan i stället bli ett uttryck för mänsklig frigörelse och ett lösgörande av människans skaparkraft. Vi brinner för en bättre värld och vi tror att vi tillsammans kan förvalta vår jord solidariskt.

Vi lever i en postsekulär tid, där religionen återkommit till det offentliga livet och där frågor om tro och politik har en central plats i samhällsdebatten. Den kristna ekumeniska vänsterrörelsen mobiliserar i frågor som rör flykting- och asylpolitik, mänskliga rättigheter och fred.

Vi är kristen vänster, vi vill vara med och leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av kärleksbudet. En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling.

Fastslaget av Broderskapsrörelsens kongress, augusti 2009

Ladda ner manifestet

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-01 08:53