Skolan i samhället

Vi tror på en gemensam kommunal skola med hög utbildningskvalitet där både elever och föräldrar kan vara med och påverka skolans inriktning. Den kommunala skolan ska vara en mötesplats för barn med olika sociala, kulturella och etniska bakgrunder. Där ska eleverna få möjligheten att utbyta åsikter, diskutera och respektera att det finns olika perspektiv och synsätt.

Stärk den kommunala skolan
Den kommunala skolan ska vara en plats för barn med olika sociala och kulturella bakgrunder, och dess utbildningskvalitet ska inte styras av ekonomiska intressen. Alla barn ska garanteras en likvärdig grundkompetens, och skolans profil måste stå i samklang med hela samhällets utveckling. Varje skola ska förhindra mobbning genom förebyggande insatser och handlingsprogram.

Öka elevers och föräldrars inflytande
Det behövs ökad delaktighet av föräldrar och andra i närsamhället som kan bidra med insatser i den kommunala skolan. Föräldrarnas engagemang, närvaro och ansvarstagande i skolan gör att de ställer högre krav på skolans undervisning och kvalitet. Broderskapsrörelsen vill därför ge föräldrar större möjlighet att delta aktivt i sina barns skolgång.

Alla elever ska klara skolan
Idag lämnar allt fler elever skolan i förtid eller utan godkända betyg. Konkurrensen mellan gymnasieskolorna har lett till att vissa program prioriteras eller kommersialiseras utan hänsyn till undervisningskvalitén. Vi anser att gymnasieskolans programutbud inte ska styras av kommunens intresse att hålla skolkostnaderna nere och därför erbjuda platser på populära men icke arbetslivskvalificerade program.

Demokratisk skola
Det demokratiska tänkandet ska prägla skolans arbetsformer och undervisningen. Öppenhet, respekt och jämlikhet bör diskuteras i olika sammanhang eftersom det tillhör demokratins grundvärderingar. Vi vill se en ny skollag som tydligt slår fast elevernas rätt till inflytande för att stärka de demokratiska inslagen i skolan.