Begränsa införselkvoterna!

På sex år har antalet fall av alkoholförgiftning ökat med 30 procent. För att skydda folkhälsan måste regeringen seriöst pröva förslaget om att sänka införselkvoterna för alkohol och slåss för en begränsning i hela EU, skriver bland andra broderskapsrörelsens ordförande Anna Berger Kettner, s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul, LO-ekonomen Dan Andersson och alkoholforskarna Peter Allebeck och Sven Andreasson.

Ingen ska tro att förslagen om sänkta skatter på alkohol syftar till att begränsa alkoholkonsumtionen – så fungerar ingen marknad. Det handlar om att säkra en stor inhemsk försäljningsvolym, till kortsiktig glädje för statskassan och till långsiktig skada för folkhälsan.
Under de senaste åren har den svenska alkoholkonsumtionen stigit mycket kraftigt.

Så sent som 1998 drack svenskarna totalt drygt åtta liter ren alkohol per person och år. I år beräknas konsumtionen hamna på runt 10,5 liter – en ökning med nästan 30 procent.

Erfarenheten visar att denna ökning av konsumtionen också kommer att leda till ökade alkoholproblem.
Det kräver några års drickande för att utveckla de flesta alkoholrelaterade sjukdomar. Det finns vissa diagnoser där skadorna är omedelbara och där kan vi redan se att konsumtionsutvecklingen också ger ökade skador. Antalet fall av alkoholförgiftningar har ökat mycket kraftigt.

Ökningen från 1998 till 2002, som är det senaste år som det finns statistik för, är drygt 30 procent eller ytterligare 3 300 fall. Även när det gäller alkoholrelaterad leversjukdom kan man se en tydlig ökning de senaste åren. Från 2001 till 2002 ökade antalet vårdtillfällen med hela 18 procent.

En färsk rapport från Stockholms läns landsting visar att antalet patienter med skrumplever ökat med 26 procent från år 2000 till 2003 och ökningen för en annan allvarlig sjukdom, bukspottkörtelinflammation, har också varit tydlig.

Antalet personer som söker behandling inom landstingets beroendevård har ökat med 50 procent sedan 1997. Utvecklingen har också lett till ökade sociala problem.
Alkoholskadorna ökar till följd av de senaste årens kraftiga ökning av alkoholkonsumtionen. Konsumtionen beror till viss del av beslut som Sveriges riksdag frivilligt tagit – som att Systembolagets butiker omvandlats till snabbköp och numera håller öppet på lördagarna.

Men konsumtionsökningen beror till största delen på att införselkvoterna för alkohol höjts till orimliga nivåer på grund av EU-kommissionens krav.

Vi tycker inte att Sveriges folk och regering ska acceptera att påtvingas en alkoholpolitik som leder till ökade skador och fler döda. Det finns andra alternativ än att kapitulera.
Införselkvoterna är höga, men det finns en viktig begränsning: alkoholen ska vara för personligt bruk. Den som åker till Danmark som bulvan för sina grannar, den som säljer vidare på sin arbetsplats eller på parkeringsfickor längs motorvägarna begår ett brott.

Brott ska bekämpas av polisen, och det finns anledning att skärpa både lagarna och polisens och tullens arbete mot denna kriminalitet. Det är oansvarigt att inte avdela mer resurser för att bekämpa dessa lagöverträdelser. Det behövs också ett tydligare vuxenansvar.

På sikt behövs en förändrad syn på alkohol inom EU, en syn som skapar utrymme för kraftigt höjda alkoholskatter i hela Europa. I synnerhet har det blivit problematiskt med de extremt låga priserna på sprit i de nya EU-länderna i vårt närområde, men även där finns tecken på att man börjar inse problemen.

I väntan på att en ny syn ska skapas måste Sverige på allvar ta strid för en höjning av minimiskatterna på alkohol inom EU. Det kräver att den svenska regeringen är beredd att prioritera frågan i olika förhandlingar.

Det är på tiden att den svenska regeringen visar att vi inte gick med i den Europeiska unionen bara för att påverkas, utan också för att påverka.

Så länge de alkoholskatterna i våra grannländer ligger kvar på en låg nivå finns det bara en rimlig lösning som är förenlig med ett försvar för folkhälsan, och det är att sänka införselkvoterna.

Det påstås att detta inte är en möjlig väg, men det är omöjligt att veta om man inte prövat. Situationen idag ser annorlunda ut än när Sverige kapitulerade år 2000 och accepterade EU-kommissionens krav på i praktiken slopade införselbegränsningar.

Vi vet i dag att den svenska alkoholkonsumtionen rusat i höjden, och vi ser nu en ökning av alkoholskadorna. Vi har sett de skrämmande effekterna i Finland av deras alkoholskattesänkning. I höst tillträder dessutom en ny kommission, vilket borde öppna för en ny inställning och omprövning från EU-kommissionens sida.

Alkohol bör jämställas med tobak. Införselkvoten för cigaretter motsvarar 40 dagars konsumtion för en vanerökare; 40 dagars alkoholkonsumtion för en genomsnittskonsument skulle motsvara 15 flaskor vin eller fyra flaskor sprit eller 24 liter öl att jämföra med den idag i praktiken fria införseln av alkohol.

Det är oacceptabelt att sänka alkoholskatterna utan att ens ha prövat de enda rimliga första stegen som bör vara att:

1. Se till att polis och tull får ökade resurser och befogenheter att förhindra vidareförsäljning av ”privatimporterad” alkohol.
2. Sänka införselkvoterna till vad som de facto kan anses vara privatkonsumtion.

Det kan hävdas att vi är bundna av EU:s regler, men aktuella exempel från länder med budgetunderskott utöver normerna visar att regeringar kan vara villiga att överge EU-regler inom ett så centralt område som statsfinanserna när det passar politiskt.

Regeringen har faktiskt inget att förlora. Det värsta som kan hända är att Sverige förlorar en strid i EG-domstolen. Det bästa som kan hända är att Sverige får rätt att införa lägre införselkvoter. Då skulle troligen hundratals, kanske tusentals, svenska liv räddas.

Kan en ansvarskännande regering avstå från att pröva det alternativet?

Peter Allebeck
professor i socialmedicin
Göteborgs universitet
Dan Andersson
chefsekonom, LO
Sven Andreasson
docent i socialmedicin
Statens folkhälsoinstitut
Anna Berger-Kettner
landstingsråd och förbundsordförande i
Broderskapsrörelsen
Sven-Olov Carlsson
förbundsordförande i IOGT-NTO
Nalin Pekgul
förbundsordförande för S-kvinnor

Publicerad i Svenska dagbladet den 11 augusti 2004