Beslut om skatter på EU-nivå

Broderskapsrörelsens förbundskongress gick under kongressens sista dag, med en överväldigande majoritet, emot förbundsstyrelsen och röstade igenom ett förslag om att lyfta frågan om miniminivåer för kapital-, företags- och miljöskatter till EU-nivå. Motionären Jonas Magnusson, Jönköping, föreslog att dessa minimibeslut tas kan tas av EU:s Ministerråd med kvalificerad majoritet.
Förbundsstyrelsen menade i sitt svar att frågan kommer för tidig och väcker frågan om federalism. Nämnas bör att såväl uttalade ja- som nej-anhängare till euron pläderade för motionen.