Bildts nytolkning ger otydlig folkrätt


– Det är i synen på folkrätten som Carl Bildts utrikesdeklaration har sina största svagheter. Här finns en tydlig kursförändring i mer maktpolitisk riktning.
Det säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till regeringens utrikespolitiska deklaration på onsdagen.

 

– Regeringen talar om ökat engagemang i fredsfrämjande verksamhet och fördjupad samarbete med Nato, men berör inte kravet på FN-mandat. Man välkomnar Israels vilja till tillbakadragande från ockuperade områden och fördömer bosättningarna, men definierar inte vilka områden eller kritiserar Israels murbygge. Carl Bildts ser med oro på Irak, men berör inte att den USA-ledda invasionen stred mot folkrätten. Han betonar intresse- och värdegemenskapen med USA, men tydliggör inte de avgörande skillnader som finns i synen på folkrätt och multilateralt samarbete. Han betonar kampen mot terrorism, men tar inte upp vikten av dels att angripa terrorns orsaker, dels att arbetet måste ske inom ramen för folkrätt och mänskliga rättigheter. Han problematiserar med rätta svensk neutralitetspolitik, men undviker samtidigt att ge dagens militära alliansfrihet något innehåll.

– Det är oroande att bilden av Sverige som en av folkrättens tydligaste värnare suddas ut. Det är en av vårt lands viktigaste utrikespolitiska tillgångar i en alltmer komplex och globaliserad värld med delvis nya konfliktmönster. Vi ser allt fler konflikter, inte minst mellan det kulturella väst och öst, där människans rätt ställs mot den starkes rätt. I dessa är folkrätten den viktigaste kompassen i arbetet för fred och mänskliga rättigheter, säger Peter Weiderud.

För mer information kontakta:
Broderskaps internationelle sekreterare Ulf Carmesund tel:070-713 80 60, ulf.carmesund@broderskap.se
Eller pressekreterare Stina Olsson tel:070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se