Bra åsikter grunden för synlighet!

Hur når Broderskapsrörelsen ut med sina idéer? Hur driver vi politiska krav mot makthavare – både inom och utanför vårt eget parti? Varför har Broderskapsrörelsen blivit så tyst och inte drivit idédebatt om socialdemokratin i kulturkvarten OBS eller fört fram Berndt Ekholm som statsrådskandidat? Det är huvudbudskapet i Harald Lundbergs m.fl. debattartikel i tidningen Broderskap 21 januari (Läs den artikeln här - "Varför är Broderskapsrörelsen så tyst?").

Detta är viktiga och självprövande frågor som ständigt bör ställas. Vi måste bli bättre på att föra en idédebatt inom vårt eget förbund. Vi måste nå igenom mediabruset och få ut vårt budskap för att åstadkomma verklig förändring. Dessutom måste medlemmarna vet vad som görs för att känna medlemskapets värde.

Det handlar således om såväl innehållet som formerna för hur politiken kommuniceras. Utan bra idédebatt - ingen bra politik på sikt. Ingen bra politik – inget genomslag i media. Inget genomslag – ingen relevans i det offentliga samtalet. Det handlar om Broderskapsrörelsens överlevnad.

Påtryckargrupp
Broderskapsrörelsen har sitt idéhistoriska arv och existensberättigande i den demokratiska socialismens möte med kristen tro. Vi har två organisationsmodeller för vårt arbete som löper parallellt. I folkrörelsemodellen fungerar vi som påtryckargrupp utifrån, vid sidan av makten. I den s.k. riksdagsmodellen är vi en del av makten.

Broderskapsrörelsen ska vara både och. Vi ska väsnas ute på barrikaderna och på debattsidorna. Men vi ska också röra oss i maktens korridorer och mer lågmält påverka beslutsfattarna.

För att bli relevanta behövs flera saker. En aktiv medlemskår och fungerande grupper är en förutsättning. Den förnyelse vi genomgått de senaste åren har gett resultat. Vi verkar ha brutit den nedåtgående trend vi tidigare delat med så många idéburna folkrörelser. I mitten av 70-talet var vi cirka 8,000 medlemmar, för tio år sedan 5,000 och 2001 hade medlemstalet minskat till 3,665 registrerade medlemmar. Sedan dess har medlemsminskningen avstannat och vi kan t.o.m. ev. notera en viss ökning. Ni ligger Broderskapsrörelsen ganska stadigt på drygt 4,000 medlemmar. Utmaningen är nu att konsolidera och föryngra medlemskåren för att på sikt öka i antal.

Levande idédebatt
Vi behöver också en mer levande idédebatt inom rörelsen och tydliga konkreta politiska krav för att bli relevanta och nå genomslag. Där kan vi bli bättre. Men låt mig ändå i all ödmjukhet lyfta fram några exempel på frågor där vi varit pådrivande och nått resultat:

- Vid förra partikongressen vann vi mot partistyrelsen och fick ett beslut om enprocentsmålets införande i biståndet.
- Inför det folkrättsvidriga kriget mot Irak gick förbundet i spetsen och fick en pådrivande roll i ställningstagandet mot kriget och med anledning av kriget krävde vi ett stopp för den svenska krigsmaterialexporten till USA.
- Broderskapsrörelsens förslag till övergripande mål för den nya svenska politiken för global utveckling, ”en rättvis och hållbar global utveckling” vann gehör hos regeringen och klubbades senare av riksdagen.
- För redan ett år sedan var vi med och initierade diskussionen om de utvisade egyptiernas familjer som också hotades av utvisning, vilket förhindrades.
- Broderskapsrörelsens hade en viktig roll i uppmärksammandet av de terroriststämplade Somalia-svenskarna

Utöver detta har vi t.ex. haft en viktig opinionsbildande roll kring införselkvoter, sänkt alkoholskatt, jorbrukssubventioner, föräldrapenning och inte minst kring situationen i Israel/Palestina, där vi även lett diskreta förhandlingar mellan de två parterna i Sverige, Turkiet och på plats i regionen.

Många av våra medlemmar deltar i den lokala samhällsdebatten. Vi borde kunna tydliggöra detta bättre. Här har vi ett gemensamt ansvar.


Vi har formella ingångar i partiet på lokalnivå samt i partistyrelsen och VU. Men vi har också informella ingångar i regeringen, riksdagen och i Europaparlamentet. Det är riktigt att Berndt Ekholm inte utnämndes till minister, men två av de nya ministrarna är broderskapare. Nu är fem statsråd broderskapare. I riksdagen, där knappt 30 av s-ledamöterna är broderskapare, skrevs inte mindre än 26 motioner av broderskapare i olika ämnen.

Trots våra små resurser måste vi alltid sträva efter att bli bättre. Den ende arvoderade förtroendevalde är förbundssekreteraren. Alla andra arbetar ideellt. Vi har endast två ombudsmannatjänster och en administratör. Detta är en återspegling av att vi, i likhet med många andra folkrörelser, under en lång tid haft en vikande medlemsutveckling. Därför har vi på ett smärtsamt sätt varit tvungna att minska och ompröva vår organisation. Den negativa trenden har vi nu, med gemensamma krafter, förhoppningsvis brutit.

Trots de hårda påfrestningarna utkommer tidningen Broderskap alltjämt en gång i veckan – och det är viktigt för vår synlighet - men tidningen och dess hårt arbetande redaktion kämpar ständigt under svår ekonomisk press och vikande annonsintäkter.

Naturligtvis är det allra viktigaste för att nå ut att ha något att säga. När vi nu ser framåt är kongressens beslut om handlingsprogrammet Ord & Handling grunden för våra prioriteringar. Det är viktigt att föra en fortsatt levande idédebatt och formulera konkreta politiska visioner.

Jag hoppas på mycket samtal runt detta inför sommarens förbundskongress. Vilka frågor är viktiga att utveckla, driva och utmana med? Hur kan vi hjälpa vårt parti till att bli öppet, sökande och vitalt? Hur kan vi föra en debatt som förankras i de politiska ideal som bär Broderskapsrörelsen? Även hjälp att inte missa viktiga debattillfällen tas tacksam emot av en förbundsledning, som gärna medger att den inte alltid orkar eller hinner initiera, driva eller följa alla de intressanta debatter som förs, dock helst innan det är för sent att agera.

Broderskapsrörelsens potential är stor. Vi har idag långt större inflytande än vår storlek egentligen medger. Det beror främst på det arbete som görs ute i grupper och distrikt. Låt oss med gemensamma krafter fylla det ramverk vi nu har med innehåll så vi blir en politisk kraft att räkna med i svensk politik.

Anna Berger Kettner
förbundsordförande


Tidningen Broderskap, 2005-02-06, nr. 05/2005