För en Socialdemokratiskt styrd öppen folkkyrka


 Den 18 september är det Kyrkoval i Sverige.I detta val skall Svenska kyrkans beslutsorgan i församlingar, stift och på riksnivå utses. Tillsammans med biskopar och präster, som har ansvaret för kyrkans lära, ska dessa folkvalda forma Svenska kyrkans inriktning i verksamhet, prioriteringar och profil gentemot människor och samhälle. Svenska kyrkan är en rikstäckande och demokratisk folkkyrka. Mer än sju miljoner människor i vårt land är medlemmar, och 5.8 miljoner är röstberättigade.

Svenska kyrkan har en central uppgift i vårt samhälle – att fira gudstjänst där alla välkomnas, att bistå människor i livets brytningskeden, att ge etisk vägledning i viktiga samhällsfrågor, att hjälpa människor lyfta blicken från det omedelbara, att påminna om världen utanför vår omedelbara horisont och att bistå särskilt utsatta människor. Denna breda och samhällsbärande funktion hos Svenska kyrkan är skälet till att Socialdemokratin, har bejakat ansvaret att delta i kyrkovalen. Vi gör det utifrån en vision att värna och utveckla Svenska kyrkans karaktär som rikstäckande och demokratisk folkkyrka.

Det politiska uppdraget i Svenska kyrkan skiljer sig på viktiga punkter från motsvarande uppdrag i kommuner, landsting och riksdag. I Kyrkovalet 2005 har Socialdemokratin i den kyrkopolitiska debatten att möta tre olika huvudmotståndare, som var och en strävar till en annan utveckling av Svenska kyrkan. Våra politiska huvudmotståndare i Kyrkovalet är tre:

1)För det första Sverigedemokraterna, som söker utnyttja det låga valdeltagandet i Svenska kyrkan för att etablera en politisk bas för den sekteristiska extremhögern i Sverige. Vid senaste Kyrkovalet var valdeltagande endast 14 procent vilket, i kombination med frånvaron av spärrar för småpartier, gav Sverigedemokraterna två mandat i Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet. Inför årets val mobiliserar Sverigedemokraterna ytterligare. Därför är uppmaningen till människor att utnyttja rättigheten och ansvaret att rösta ett huvudbudskap i kyrkovalrörelsen.

2)För det andra Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – POSK – och dess kvinnoprästfientliga utbrytning Frimodig kyrka, som primärt är sammanslutningar av anställda i Svenska kyrkan och/eller aktiva medlemmar med starka egenintressen. En stärkt ställning för dessa grupperingar innebär en snävare kyrka. Därför är utvecklandet av den breda och öppna folkkyrkan, där kvinnor och män upprätthåller kyrkans ämbeten på lika villkor, ett huvudbudskap i årets kyrkovalrörelse.

3)För det tredje Moderaterna och Kristdemokraterna, som vill se en kyrka som uttrycker högerns värderingar – en betoning på privatmoraliska, snarare än samhällskritiska socialetiska perspektiv. Därför är utvecklandet av en socialt engagerad och samhällskritisk kyrka ett huvudbudskap i årets kyrkovalrörelse.

Socialdemokraterna vill stärka Svenska kyrkans internationella och nationella diakonala och ekumeniska arbete och dialogarbetet med andra religioner.Det är därför viktigt att Socialdemokratin som politisk rörelse och på alla nivåer driver en aktiv Kyrkovalrörelse och uppmanar våra sympatisörer att rösta socialdemokratiskt 18 september. Vid förra kyrkovalet gjorde alla socialdemokrater ett fantastiskt bra arbete. Vi har i år, genom den mobilisering som skett och kan ske, möjlighet att stärka våra positioner ytterligare.

Peter Weiderud
Ordförande - Broderskapsrörelsen

 


Dokument (öppnas i separat fönster)                                            Adobe Reader krävs.
För en Socialdemokratiskt styrd öppen folkkyrka.pdf (62 kB)