Kongresstal av bitr. partisekreterare Håkan Juholt

 Biträdande partisekreterare, Håkan Juholt, talade vid Broderskapsrörelsens kongress i Nyköping den 29 juli:

Vänner, tack för inbjudan och möjligheten att säga några ord vid er viktiga förbundskongress. För partistyrelsen vill jag också framföra ett tack för det arbete ni utfört under kongressperioden, ett tack till Anna och den avgående förbundsstyrelsen, ett tack för debatten, eftertanken och utblickarna i min favorittidning Broderskap och önska framgång till den nya ledning som snart ska väljas.

Jag tänkte säga några ord om socialdemokrati på 2000-talet. Om socialdemokrati i en tid där vi dagligen plågas av att hjärtlösheten breder ut sig, samtidigt som vi människor blir allt skickligare på att på medicinsk väg byta hjärtan med varandra.

Det är inte många veckor sedan som mina två söner Anton och Viktor, tillsammans med tusentals andra barn samlades för skolavslutning och sjöng Den blomstertid nu kommer. Nu är blomstertiden och blomprakten här. Och för många är lusten och fägringen stor, precis som i sången. Men för andra är den det inte.

För alltför många barn betyder just det här sommarlovet bara mer tid på gården, i centrum, framför TV:n eller datorn. För föräldrarna brottas med en oro över arbetet. De arbetar ofrivillig deltid, under övermäktig stress eller för en lön som knappt går att leva på.

Och hundratusentals går utan arbete. För många har slagits ut från arbetsmarknaden och för många - unga- har ens inte lyckats komma in.

Det vi gjort hittills räcker inte. Vi måste göra mer. Vi kommer att göra mer, arbetet med höstens budget pågår just nu intensivt. Alla människors rätt att vara med och bidra till vår gemensamma välfärd, rätten att få göra sin insats - är grunden för vår välfärdsmodell. Den tänker vi inte överge!

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att de flesta kan leva ett gott liv, att nästan alla får chansen att bidra med sin vilja till arbete att nästan alla barn får en bra sommar. I ett global perspektiv är det inte riktigt att tala om fattigdom i Sverige. Men utifrån vår samhällsmodell – våra ambitioner – ser vi dagliga exempel på nyfattigdom mitt i vårt välfärdssamhälle.

Vår politiska uppgift är jämlikhet. Inte likhet, men utjämning i förutsättningar och villkor. Det är synen på jämlikhet som skiljer ut oss från övriga partier. När vi brister i den analysen och kraft i den politiken, försvagas såväl socialdemokratin som landet.

För vi skiljer sig från andra partier genom att vi hämtar vår näring ur tre tidlösa värderingar, frihet, jämlikhet och solidaritet. De bildar en helhet och en kompass. Högern har gång på gång försökt göra begreppen till sina. Långsiktigt och strategiskt har de genom massiva opinionsbildningsinsatser försökt förändra innebörden av arbetarrörelsens värderingar.

Solidaritet har omtolkats och förvanskats av konservativa krafter till ett enbart handla om medkännande. Just den medkännande konservatism som Bush blev vald på. Friheten har uttolkats som individens rätt över det gemensamma, kollektivet. Men verklig frihet kan bara uppnås tillsammans med andra. Därför är jämlikheten och friheten så intimt förbundna.

Jämlikhet är den enda av de klassiska målen som motståndarna inte försökt göra till sitt. Jämlikheten har behållit sin politiska sprängkraft eftersom det är en värdering som uttrycker en vilja till omfördelning för att frigöra oss alla från olika former av förtryck. Jämlikheten går till skillnad från andra värderingar att mäta.

För oss socialdemokrater är det en historiskt vunnen kunskap att jämlikhet inte endast är en fråga om fördelning, utan i stor utsträckning en förutsättning för ekonomisk tillväxt. När alla barn får gå i en bra skola höjs hela landets utbildningsnivå och när alla får arbeta i ett arbetsliv som tar tillvara allas resurser ökar hela landets förutsättningar för en stark välfärd.

Högern bekämpar oss nu genom att försöka kopiera vår politik och anpassa sig till våra omtyckta värderingar. Det kan vi välkomna, det innebär i sig en oerhört viktig seger, men vi ska samtidigt stärka vår politik för ett jämlikt samhälle och stärka vår argumentation för jämlikhet.

Jämlikhet är modernt. 1majmärket från 1969 med uppmaningen; Ökad jämlikhet var lika rätt då som idag. Det är en ständig kamp, och det är vår kamp och det är en kamp vi ska vinna.

----

Kamrater

Vi som samlas här idag vi vet att socialdemokrati inte handlar om ett fixt och färdigt samhällssystem. Socialdemokrati är en samling värderingar. De säger oss att vi ska älska varandra och bära varandras bördor. De ger vägledning i varje handling, i varje relation. Det är betraktelsesätt som gör vår politiska kamp gränsöverskridande.

För när människor svälter, lider eller förtrycks är det vårt ansvar att höja våra röster och praktiskt hjälpa de utsatta.

Sverige är ett av fem länder som lever upp till FN:s biståndsmål om 0,7 procent. Det visar för alla att det är möjligt att bidra till en rättvisare värld.

Det gör mig stolt att Sverige uppmärksammas, nu senast av U2 sångaren Bono som gav Sverige ett pris. Men vi går vidare redan nästa år kommer vi att nå målet att avsätta en procent av vår bruttonationalinkomst till bistånd. I och med det tar vi på oss ledartröjan i världen.

" Vårt bistånd gör det möjligt för oss att bekämpa hiv/aids i Afrika men också på andra sidan östersjön.

" Vårt bistånd gör det möjligt för oss att bidra till att stärka kvinnors rättigheter också utanför Sveriges gränser.

" Vårt bistånd gör det möjligt för svenska humanitära organisationer att vara aktiva över hela världen. Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i världen är sjukdomar relaterade till att bli gravid och vårt bistånd bidrar till att fler kvinnor kan föda sina barn utan att dö.

Vi vet att vart femte barn på vår jord aldrig har druckit ett glas rent vatten. Detta är de stora moralfrågorna. Inte de som den kristna moralhögern i USA, runt om i Europa och i vårt eget land uppmärksammar, där moral blir synonymt med homofobi, abortmotstånd, rätt att inneha vapen för att skydda sitt hem och ständigt allt hårdare straff.

De verkliga moralfrågorna är så mycket större än så. Det handlar om ett ansvar för de svagaste av våra medmänniskor, ett ansvar för vår gemensamma värld. Det är socialdemokratins moralsyn. Det är en kärlekens moral, rättvisans och solidaritetens moral - och det är den som tillhör framtiden.


Kamrater

Låt mig få säga några ord om konflikten mellan israeler och palestinier.Stundtals känner vi viss optimism. Parterna i konflikten pratar med varandra. Fredsprocessen kan få nytt liv.Nu måste omvärlden vara engagerad och tydlig i sina förväntningar.


Vi socialdemokrater vill se två självständiga och demokratiska stater - Israel och Palestina, inom säkra och erkända gränser.

Israel drar sig nu ur Gaza. Det är bra - ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Israel måste även lämna tillbaka övriga ockuperade områden.

Vi kräver att den Israeliska ockupationen upphör!

Idag bygger Israel en mur runt landet. Israel har rätt, och även skyldighet, att skydda sina medborgare. Men muren byggs idag till stora delar på ockuperad mark. Det är inte acceptabelt.

Vi kräver att muren rivs!

Konflikten mellan Israel och Palestina innebär - varje dag - tragedier för vanliga människor. Israeler och Palestinier.Det är vår skyldighet att alltid stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Tystnad är det samma som acceptans. Vi får aldrig låta oss tystas. Mänskliga rättigheter går alltid före staters suveränitet.

Det är också utgångspunkten för socialdemokratins starka stöd för Förenta Nationerna. I år är det 60 år sedan FN bildades. Utmaningarna ser idag annorlunda ut än för 60 år sedan.

FN måste bli bättre på att förebygga krig och bättre på att bygga hållbar fred. FN måste mer aktivt än idag bidra till rättvis global utveckling - till att stärka de mänskliga rättigheterna. Vi ställer nu vårt hopp till Jan Eliasson som fått förtroende att vara generalförsamlingens ordförande. Det är ett ansvarsfullt uppdrag - ett uppdrag som förpliktigar och som blir aktuellt inför diskussionen om FN:s framtid och reformering i höst, 100 år sedan Dag Hammarskiöld föddes

Liksom vi ställer krav på FN måste vi göra det på världens ledande stormakter. Bombhögern i USA fnyser åt FN. Och det kan aldrig vara antiamerikanism att hysa förväntan om att världens ledande stormakt skall ha förmågan till ansvar och förnuft och att få känna förhoppning om att världens, på många sätt vitalaste demokrati, skall kunna leva upp till sina demokratiska ideal.

Den helt ohämmade amerikanska militära upprustningen, ansträngningarna att utveckla nya och än effektivare kärnvapen måste fördömas. Den vägen leder bara bakåt. Till en sämre värld.

I takt med att de traditionella militära hoten minskat har regeringar runt om i världen börjat använda militära resurser och strukturer för civila uppgifter, dessa tendenser finns även i Sverige. Sådana resurser ska självklart redan från början finnas hos polis eller räddningstjänst, i sjukvården eller hos elbolagen.

Därför vill jag till er säga; det behövs en kultur av militär nedrustning. Uppgiften är global och lokal och socialdemokratin ska ta täten, ansvaret för denna modernisering av skyddet av människor och värden.

Broderskapsvänner,

Det som började med den allmänna och lika rösträtten får inte sluta med utbyggnaden av barnomsorgen, pappamånader eller kvinnliga sport-kommentatorer i TV.

Sverige är mer jämställt än många andra länder - men likafullt inte jämställt. Det vet vi inte minst utifrån det absurda faktum att kvinnliga präster, år 2005, möter motstånd.

Det vet vi när vi ser löneskillnaderna mellan kvinnors och mäns jobb, när vi ser våldet inom familjerna. När vi hör glåporden flickor möter på skolgården. När vi se hur kvinnor framställs som antingen häxor, horor eller vackra ting.

Feminism är inte bara ett akademiskt ämne eller något för en upplyst elit. Det är ett förhållningssätt, en övertygelse om alla människors lika rätt och värde, där alla grenar möts i vår samling av värderingar.

Det räcker inte med att recensera vad som sker - det krävs handling. Det handlar om kvinnofrid, om mer pengar till kvinnojourer. Det handlar om ett arbetsliv där kvinnor och män ges lika förutsättningar och lika lön för likvärdigt arbete.Det handlar om att förändra attityder, i allt från klassrum till rättssalar, från styrelserum till bastun, från luckan i lumpen till TV-soffan.

Socialdemokratin är ett feministiskt parti. Vi är det av övertygelse och vi är det med engagemang, vi är det i sidoorganisationernas arbete och vi är det med värt nystartade nätverk Feministas. Uppgiften är att förändra, vad fel är och vi ska visa att vi är outtröttliga.

Partivänner.

Vi ska bära varandras bördor. I klartext betyder det att vi bidrar efter förmåga och får efter behov. Ensam är inte stark. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland - inte ett genomsnittsland.

Vi vill att vårt land ska konkurrera med kunnande, kreativitet och vår samhällsmodell där skyddsnätet ger oss trygghet. Vi ska inte konkurrera med sänkta löner, otrygga arbetsvillkor eller sänkta ersättningsnivåer. I veckan blev det känt att kinesiska byggarbetare fick 17 kronor i timmen i lön. Byggnads kollektivavtal är vår trygghet.

Vi vet att den svenska modellen, med den generella välfärden, ger oberoende och rörelsefrihet, men vi vet också att stelhet, systemkramare och förändringsovilja är vår värsta fiende.

Vi måste förmå att fortsätta att förbättra, förändra och förnya. Själv finner jag också inom detta område kraft i era kongresshandlingar. Där både motionärer och förbundsstyrelse är överens om att socialdemokratin behöver en politik för non-profit sektorn.

Där resonemang förs om positiv särbehandling av non-profit organisationer. En sektor som skulle motverka koncentration bland privata vårdföretag, mobilisera frivilliga insatser och ge möjlighet för olika grupper att ta eget ansvar för att driva olika former av vård- och serviceverksamhet. Spännande att se hur Broderskap leder partiet in i denna viktiga och moderna välfärdsfråga.

För partivänner vi förenas i visionen om att Sverige ska vara ett land där trygghet och välfärd är för alla. Inte bara för några.

I vårt land finns ännu skillnader i hälsa och tillgång till utbildning som inte kan förklaras med annat än social bakgrund. Skillnader i arbetsvillkor och delaktighet som inte kan förklaras med annat än etnisk bakgrund. Skillnader i lön och makt som inte kan förklaras med annat än kön. Hundraårig kamp mot klassamhället har inte utrotat skillnaderna. Nya orättvisor väntar när gamla rättats till. Vi måste ständigt göra mer. Vi måste vara otåliga. Vi får aldrig nöja oss förrän lusten och fägringen kommer alla till del.

Broderskapsrörelsen är en viktig del av den svenska socialdemokratin.
Ni skapar debatt och driver opinion.
Ni brinner för ett samhälle där alla får plats, inte bara några.
Ni ger politiken en ytterligare dimension.

Det gäller också i det viktiga val vi har framför oss redan i höst. Vi vet att främlingsfientliga krafter arbetar målmedvetet och metodiskt för att skaffa sig inlyftande i Svenska kyrkan.

Vi vet också att andra mörkerkrafter som kvinnoprästmotståndare gärna ser en annan majoritet än en socialdemokratisk. Det gäller för oss att stå upp mot dessa krafter och göra allt i vår makt för att begränsa deras inflytande.

Tanken om alla människors lika värde gäller kyrkan i lika hög uträckning som i samhället i stort. En kyrka som diskriminerar och förtrycker är något som tillhör det förgångna. Låt oss se till att det förblir så.

Så kamrater vi har mycket att kämpa för. Vi har också mycket att glädjas över. Resultaten av vår politik, idéer som bär. Gå ut som synlig socialdemokrat och var glad.

”Sjunk inte, sjunk inte ner, gå ut och var glad. Du är vad du gör, du är dina handlingar, dina val. Stäng av TV:n nu, lämna ditt rum. Gå ut och var glad” (Club Zebra)

Tack.