Kyrka och stat

Kyrka och stat
 
Efter ett äktenskap på drygt 400 år gick Svenska kyrkan och svenska staten skilda vägar den 1 januari 2000. Det blev en skilsmässa som berikade båda parter och framför allt den svenska samhällsdebatten i viktiga sociala och etiska frågor.

Ur religionsfrihetsperspektiv blev en förändrad relation mellan kyrkan och staten med tiden ofrånkomlig. I ett mångkulturellt och multireligiöst samhälle blev en statskyrka alltmer otidsenlig och kulturellt lomhört. Även om kyrkans reella politiska makt sedan länge begränsats, upplevde många religiösa minoriteter att statskyrkosystemet motverkade utvecklingen av ett modernt integrerat samhälle.

Den mest synliga förändringen är att Svenska kyrkan idag är mer myndig och självständig. De formella delarna är uppenbara. Kyrkan har nu helt det egna ansvaret för att utse sina biskopar och för att ekonomin går ihop. Detta kommer successivt att stärka kompetensen för beslutsfattandet på alla nivåer.

Vi ser redan idag att Svenska kyrkan blivit modigare att agera och ta ställning i viktiga samhällsfrågor, också när det går emot regeringens hållning. I påskuppropet förra året gick Svenska kyrkan i ledningen och krävde en mer generös och human asylpolitik. Andra krav har gällt utökat svensk bistånd och tydligare engagemang mot Israels ockupation av de palestinska områdena. Lokalt tar Svenska kyrkan ofta initiativ för att motverka socialt utanförskap och nyfattigdom.

Som skild från staten har Svenska kyrkan också blivit en mer trovärdig ekumenisk aktör i det svenska samhället. Det är lättare både för övriga kristna samfund, men också judar och muslimer, att finna rätta samarbetsformer. Under den så kallade Muhammedkarikatyrkrisen agerade t ex Sveriges kristna råd under ledning av den svenske ärkebiskopen gemensamt med Sveriges muslimska råd gentemot både den svenska regeringen och ambassadörerna från muslimska länder.

Svenska kyrkans nya roll leder förhoppningsvis till en fortsatt utveckling av ett självständigt samfund som med integritet tar parti för de svaga i samhället.


Peter Weiderud
Förbundsordförande
Sveriges kristna socialdemokraters förbund - Broderskapsrörelsen

Publicerad i den danska tidskriften Vision 2006-07-01