Kyrkor bör viga homosexuella

Socialdemokraterna avser att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning, som ger även homosexuella rätt att ingå äktenskap. Om kyrkorna får behålla vigselrätten ska de rimligen tvingas att viga också homosexuella, anser s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul, SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi och 21 andra framträdande socialdemokrater.
 

För snart tio år sedan fick samkönade par möjlighet att genom en särskild lag registrera sitt partnerskap. Ett slags borgerlig vigsel för homosexuella infördes. Det gav homosexuella par nästan samma rättigheter och skyldigheter som heterosexuella par får genom giftermål.
Sedan dess har den särskilda partnerskapslagen ändrats flera gånger. Senast skedde detta förra året. Då fick registrerade partner möjlighet att prövas för adoption och utses att gemensamt ha vårdnaden om ett barn.
I dag återstår i praktiken bara några få rättsliga skillnader mellan gifta (heterosexuella) makar och (homosexuella) registrerade partner.

En viktig skillnad är att registrerade partner inte får tillgång till assisterad befruktning i den offentliga hälso- och sjukvården. Både riksdagen och regeringen har dock beslutat att denna särbehandling skyndsamt ska avskaffas. Regeringen väntas inom kort lämna ett sådant förslag.
Homosexuella par har samma behov av att rättsligt kunna reglera sin samlevnad som heterosexuella par. Heterosexuella par kan i dag välja om de ska gifta sig eller inte. Homosexuella har inte den valmöjligheten.
På detta sätt utestängs homosexuella kollektivt från rätten att välja att ingå äktenskap eller inte. Därmed utesluts homosexuella från den grundläggande principen om allas likhet inför lagen.

Genom de två parallella lagarna signaleras att homo- och heterosexuella par inte är värdiga samma erkännande från samhället.
För sextio år sedan avskaffades förbudet mot homosexualitet i Sverige. Mycket har gjorts sedan dess för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och bejaka homosexuella parbildningar.
Socialdemokraterna har varit den ledande politiska kraften för denna förändring. Vår vision är ett samhälle som respekterar varje person som den är.
Vi vill motverka ett samhälle som graderar människor efter deras bakgrund och egenskaper – som t ex kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, klass och etnisk eller religiös tillhörighet.

Fram till förra året fanns två lagar för samboförhållanden – en för heterosexuella och en annan för homosexuella. Då ändrade vi, i bred politisk enighet, lagstiftningen så att Sverige i dag har en enda könsneutral sambolagstiftning, med lika rättigheter och skyldigheter oavsett sambornas sexuella läggning.

I dag är vi socialdemokrater beredda att göra motsvarande sak med de två lagarna för äktenskap och partnerskap.
Vi gläds åt att också svenska folket verkar berett att avskaffa den rättsliga särbehandlingen av homosexuell samlevnad. Opinionsinstitutet Gallup Europa ställde frågan till ett stort antal invånare i olika europeiska länder.
70 procent av svenskarna säger att de är positiva till att homosexuella ges möjlighet att ingå ”äktenskap” över hela Europa.
Av invånarna i de nuvarande femton EU-länderna säger 57 procent att de stöder ett sådant förslag. Även om invånarna i de tio tillkommande medlemsstaterna räknas med säger en majoritet av EU-medborgarna ja till homosexuella äktenskap.

Könsneutrala äktenskap har redan införts i Belgien, Nederländerna, Kanada och Massachusetts. Förslag behandlas i ytterligare ett antal länder och ännu fler diskuterar möjligheten att öppna äktenskapet för homosexuella par.
Visst finns det frågor som behöver genomlysas mer grundligt. Exempelvis frågan om vigselförrättningen. Ska denna enbart kunna genomföras inför civil myndighet eller också i ett religiöst samfund?
Genom vigseln ger samhället paret speciella rättigheter och skyldigheter mot varandra och i förhållande till staten. Vigseln är alltså en av samhället sanktionerad utövning av myndighet.

All myndighetsutövning kräver respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Den som fått rätt att utöva myndighet bör således vara skyldig att viga alla som uppfyller lagens krav för att ingå äktenskap.
En annan fråga gäller vilken giltighet som ett svensk könsneutralt äktenskap ska få internationellt. Det vill säga vilka behörighetsregler som ska gälla för möjligheten att ingå könsneutralt äktenskap inför ett visst lands myndighet, och vilket lands lag som i så fall ska användas.

Mycket talar nu för att en utredning är på gång. Vilket i sig är bra. Formerna kan alltid diskuteras. Vår ståndpunkt är dock klar. Vi vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning – lika för alla!

Anna Berger Kettner
Ordförande Broderskaprörelsen
Nalin Pekgul
Ordförande s-kvinnor
Ardalan Shekarabi
Ordförande SSU
Eric Sundström
Ordförande s-studenter
Håkan Andersson
Ordförande Homosexuella socialdemokrater
Inger Segelström
riksdagsledamot
och kandidat till Europaparlamentet
Börje Vestlund,
Mikael Damberg,
Elisebet Markström,
Christina Axelsson,
Hillevi Larsson,
Anders Bengtsson,
Anita Johansson,
Fredrik Olovsson,
Helena Zackariasén,
Lars U Granberg,
Siw Wittgren-Ahl,
Carina Ohlsson,
Ewa Arvidsson,
Jan Emanuel Johansson,
Maria Öberg,
Inger Jarl Beck,
Joe Frans
socialdemokratiska riksdagsledamöter

Publicerad i Svenska dagbladet 5 mars 2004