Linjetal av Peter Weiderud på kongressen 2005

Avslutningsantal av förbundsordförande Peter Weiderud vid Broderskapsrörelsens kongress i Nyköping, söndagen 31 juli 2005


Kära broderskapare,

Vi har haft en fantastisk kongress. Vi har behandlat mer än 80 motioner - ett levande uttryck för den folkrörelse vi är. Vi har valt en stark styrelse, som ska leda var rörelse under en mandatperiod som rymmer många viktiga vägval inför framtiden.

· Under en partikongress om några månaders som ska fatta avgörande beslut om partiets organisation.
· Under en valrörelse som kommer blir tuffare än på mycket länge.
· Under en avgörande tid av arbeta för att reformera FN.
· Under en tid när EU-samarbetet behöver fördjupas, förankras och förnyas.
· Under en kyrkovalrörelse, där vara motståndare inte bara är moderaterna och Kd, utan också POSK och Sverigedemokraterna.

Broderskapsrörelsen har inget egenvärde. Vi finns därför att vi har en central uppgift i svensk politik. Vi är en integrerad del av det Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Vår uppgift är att verka i vårt parti att hjälpa partiet in i framtiden.

I det arbetet måste vi fokusera det som är Broderskapsrörelsens viktigaste tillgångar i relation till vårt parti. Fokusera de perspektiv där vi kan tillföra partiet ny styrka. Det är framför allt på tre punkter där vi som kristna socialdemokrater har tillgångar som partiet idag behöver mer av:

1. Internationalismen. Vårt parti har alltid levt i spänningen mellan den nationella identiteten och den internationella. Som kristna socialdemokrater närmar vi oss politiken från ett universellt perspektiv. Detta är ett omistligt värde i globaliseringens tid och när den europiska arenan blir allt viktigare för att förverkliga det goda samhället.

2. Värdegrunden. Vårt parti har alltid levt i spänningen mellan ideologi, intresse och förvaltande. Broderskapsrörelsen är primärt en idérörelse. Var ingång i politiken utgår från Kristi ord i Matteus - vad ni har gjort mot dessa minsta, det har ni gjort mot mig. När partiet fastnar i intressefrågor och politiskt förvaltande är vår uppgift att lyfta fram idéperspektivet så att politiken kan ska hopp, lust och tro att förändra vårt samhälle.

3. Långsiktigheten. Vårt parti överblickar ett tidsperspektiv, präglat av 100 år av industrisamhälle och modernism. Som kristna socialdemokrater ser vi på samhället ur ett flertusenårigt perspektiv. Det ger oss andra möjligheter att formulera prioriteringar som bär in mot framtiden. Det gäller i synnerhet i miljöfrågor, rättvisefrågor och människovärdesfrågor. Den trofasthet som vi Broderskapare bär är omistlig i alla de frågor som inte kan få snabba lösningar. Vi tappar inte sugen vid bakslag och vi låter oss inte styras av dagsländor.

Broderskapsrörelsen uppgift att hjälpa partiet in i framtiden handlar om att formulera visionen om det nya folkhemmet.

Det nya folkhemmet måste självklart vara inspirerat av det klassiska av det enkla skälet att många av de sociala och politiska utmaningar som människan brottats med under generationer fick svar inom ramen för folkhemsbygget. Den svenska modellen kan beskrivas som den moderna tidens förverkligade utopi. Vi var aldrig rikast. Men vi var, och är, det samhälle där den mest ekonomiskt och socialt mest utsatte har störst möjlighet till ett värdigt liv.

De starka klarar sig i alla typer av samhällen. Det är ett samhälles förmåga att svara upp mot de utsatta enskilda och gruppernas behov, som avgör kvaliteten på den politiska etiken.

Socialdemokratiska ledare hyllas ofta för att för att vara bra på siffror och sammanträden. Det är viktigt. Men det avgörande är våra värderingar, var vision om vad vi vill göra med samhället. Det är musiken som får människor att dansa, inte instrumenten.


Kamrater,

När samhället förändras måste också politiken utvecklas och förnyas.

Efter att ha varit rätt politisk nivå för de flesta övergripande frågor, har nationalstaten blivit för stor för vissa uppgifter och för liten för andra. För socialdemokratin i Sverige innebär det att det att framtidens goda samhälle måste skapas med andra instrument och mer i samverkan med andra :
· Europa blir allt viktigare. Miljöfrågor, internationella kapitalflöden, sociala orättvisor, gränsöverskridande brottslighet och konflikter kräver mer och inte mindre politik på Europanivå. Om den svenska vänstern vänder Europa ryggen går alla de miljoner människor som behöver vår solidaritet miste om våra viktiga erfarenheter. Dessutom överlåter vi vägvalen om vår egen framtid till våra politiska motståndare.

· Världen blir också allt viktigare. Socialdemokratin ska alltid bäras av visionen om alla folks frihet och hela världens fred. I en gränslös värld är också vår egen välfärd direkt kopplad till fred, rättvisa och ett liv i värdighet för andra. En olöst konflikt i Mellanöstern drabbar även oss i form av ekonomiska avbräck, flyktingströmmar eller ökad risk för desperat våld på olika håll i världen.

· Också individen blir viktigare i förverkligandet av det goda samhället.

På 1920-talet, i arbetsrörelsens ungdom, fanns det en spänning i rörelsen mellan nyttotraditionen och frihetstraditionen. Nyttotraditionen hävdade att arbetaren var ofri för att han eller hon var fattig. Ge arbetaren bröd så att han kan skapa sin frihet. Frihetstraditionen sa precis tvärtom, att arbetaren är fattig för att han är ofri. Ge arbetaren redskap, frihet i form av utbildning och bildning, att själv resa sig ur sin fattigdom.

Nyttotraditionens fokus på materiella behov och kollektiva lösningar var självklart mycket kraftfullare i resan från Fattigsverige till industrisamhälle och folkhem.

Men i dagens postindustriella informationssamhälle kan det finnas själ att återvända till frihetstraditionens tänkande, och ett ökat fokus på individens ansvar och möjligheter.
En starkare betoning av utbildning, kultur och andra immateriella världen. De saker som aldrig kan berövas en människa när samhället eller livet förändras, utan istället gör henne stark.

Broderskapsrörelsen har en stark förankring i frihetstraditionens idéarv. Vi har ett särskilt ansvar att formulera de politiska lösningar som idag behövs för att befria människor till ett liv i värdighet, i vår kommun, i vårt land, i Europa och i vår värld.

Kamrater,

Var politiska idé är utopisk. Den utgår från kärleksbudet och Guds gränslösa nåd. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till har rätt till förlåtelse, upprättelse och ett värdigt liv.

Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vi kan göra det utifrån övertygelsen att varje människa kan och ska bidra till detta. De flesta människor i Kristi omgivning såg på Petrus som en klumpig fiskare. Ändå valde Kristus honom till den som skulle grunda kyrkan.

Därför känner vi ingen samhörighet med de socialdemokrater som hävdar att vårt samhälle är färdigbyggt och att den politiska uppgiften skulle inskränka sig till att finputsa och försvara gjorda erövringar.

NYTT STYCKE, se manus

Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.

Vi har under kongressdagarna stakat ut kursen för var politiska gärning för de närmaste två aren. Vi har antagit ett program som är visionärt och ambitiöst, inte minst i förhållande till de små resurser vi har.

Jag vill här lyfta fram några av de frågor där jag tror Broderskapsrörelsen kommer att ha en växande betydelse i svensk politik och i relation till vart parti.

1. Utbildningsfrågorna. Om vi ska kunna ta tillvara globaliseringens möjligheter och hantera dess svarigheter räcker det inte med ett starkt samhälle. Vi måste ha starka individer som bär på kunnande, kreativitet och kompetens, så att de tryggt kan möta de förändringar osm framtiden utmanar till. Avgörande för oss är kvalité och tillgänglighet, inte organisationsform.

2. Folkrörelsedemokratin. I ett medialiserat informationssamhälle är det nödvändigt att använda mogna ögonblick. Samtidigt kan det framstå som att vårt parti tycker att tio sekunder i dagens eko är viktigare än 100 studiecirklar, vilket skapar en vilsenhet bland vara gräsrötter. Som utpräglad idérörelse inom socialdemokratin har vi ett ansvar att visa att folkrörelsedemokratin behövs mer än någonsin, men mer som idéforum än för att lösa detaljpolitik. Vi behöver visa vårt parti att olika uppfattningar är en rikedom och inte ett problem.

3. Moralfrågorna. I takt med samhällets växande komplexitet ökar människors sug efter etisk vägledning. I det senaste presidentvalet i USA kidnappade republikanerna detta behov till ett snävt fokuserande på homofobi och abortmotstånd. I Sverige söker Kd politisera samma behov till med en ”veta-hut-moral” på individnivå. De avgörande moralfrågorna är rättvisa, kamp för allas lika värde, jämställdhet och ett samhälle som ger varje alla människor möjligheter att förverkliga sina drömmar i samspel med andra.

4. Kamp mot fattigdom. När vårt samhälle förändras är det de svagaste – de som Matteus kallar dessa minsta – som drabbas. Många av dem finns bland de grupper som inte arbetarrörelsen traditionellt organiserar. Broderskapsrörelsens uppgift är att ge röst at dessa vara nästa och säkra att trygghetssystemen fungerar för dem som bäst behöver dem. Det är visionen om det jämlika samhället som främst skiljer vänster från höger.

5. Religionsdialog. Medan den kristna högern söker värna den sanning man tror sig funnit och delar upp troende i oss och dem, rättrogna och kättare, ska den kristna vänstern kännetecknas av det nyfikna sökandet efter Guds sanning och dialog till enhet med människor av annan tro. Den dialogen lär oss att de viktiga skillnaderna finns inom snarare än mellan religioner och att vi själva förändras alltmer bör se oss som troende, snarare än kristna, socialdemokrater.

6. Migrationspolitiken. Vi har två grundproblem i svensk asylpolitik. Det första är att handlingstiden är så lång att det uppstår mänskliga tragedier i alldeles för många fall. Det andra är att det bara finns en dörr för invandring till Sverige – asyl. Vi behöver öppna för en arbetskraftsinvandring. Det skulle ge människor möjlighet att komma hit med bevarad värdighet och dessutom kunna bidra till att räta upp den svenska befolkningskurvan, som inom några år blir ett ekonomiskt bekymmer. Det skulle också underlätta integrationsarbetet.

7. Europafrågorna. Sverige kommer inte att mentalt bli full medlem av Europeiska Unionen förrän socialdemokratin blir det på djupet och bredden. Broderskapsrörelsen, som den del av partiet som tydligast bejakar internationalismen har ett ansvar att befria socialdemokratin från linjedomare till medspelare i Europapolitiken. Vi ska behålla vår kritik, men ta ansvar för att förändra. Vi ska gå utifrån och in. Vi måste stå upp för det vi tror på och unna andra att få del av goda politiska lösningar. Ni skulle se de rådjursögon som min grannar i Genève får när jag berättas om svensk föräldraförsäkring.

8. Terrorism. Rädslan för terrorism delar mer än något annat upp världen, målar upp lösningarna som svart-vita och vidgar klyftan mellan det huvudsakliga kristna västerlandet och den muslimska delen av världen. Vi måste för det första visa att svaret mot detta hot innehåller två moment, som inte får blandas ihop. Det entydiga avståndstagandet från och polisiära skyddet mot våld mot civila för politiska syften måste finnas parallellt med det långsiktiga arbetet mot terrorismens underliggande orsaker. För det andra måste vi entydigt avvisa all tro på militär kamp mot terrorism.

9. Utvecklingspolitiken. Efter år av kamp, har vi återvunnit socialdemokratin i sin helhet för enprocentmålet. Nu går vi vidare. Biståndet räcker inte för att uppfylla Milleniemålen, med huvudmålet att halvera antalet fattiga till 2015. Vi måste också få de övriga politikområdena – t ex handel, jordbruk, miljö, försvar och finanspolitik – att sträva mot samma mål, nämligen en rättvis och hållbar global utveckling. Här måste vi få den svenska regeringen att gå från munnens bekännelser till aktiv handling.

10. Folkrätten. Det är en stor framgång att det i världssamfundet finns en växande konsensus om det gemensamma ansvaret att förhindra folkmord och grova MR-kränkningar. Enligt FN-stadgan och dess våldsförbud är det endast Säkerhetsrådet som kan fatta beslut om att militärt ingripa när ett land inte klarar skydda sin befolkning. Flera partiföreträdare, även i regeringen, vill öppna för att andra kan fatta beslut om militära aktioner, om Säkerhetsrådet är blockerat. Här behövs Broderskapsrörelsens långsiktiga vishet och trohet till Folkrätten. Våldsförbudet i FN-stadgan har formulerats med stor omsorg mot bakgrund av två världskrig och ett kallt krig. En uppluckring minskar inte lidandet, men öppnar för mer laglöshet och hotar freden. Ett låst Säkerhetsråd är ett politisk och inte legalt problem. Det är bättre att i ett sådant läge köra över Säkerhetsrådet. Om den allmänna opinionen ger de agerande rätt har därmed också Säkerhetsrådets permanenta medlemmar fått en korrigerande signal från sina uppdragsgivare.

I många av dessa frågor möts nationell och internationell politik. Det är i den brytningen som jag tror att Broderskapsrörelsen bäst kommer till sin rätt. Det är i den brytningen som alltmer av Sveriges politiska verklighet behöver formas.


Kamrater,

Den valrörelse vi snart går in i kommer att bli besvärligare och tuffare än på mycket länge. De borgerliga har talat sig samman och tagit ett steg at vänster. Det betalar sig i opinionsundersökningar. Väljarna vill ha socialdemokratisk politik, och samtidigt är det det tacksamt att kunna stå för förändring.

Men den moderata flirten med folkhemmet är enbart valtaktik. Och det är en taktik så grov att den inte kan hålla ihop en borgerlig allians mer än några veckor.

Vår uppgift är att hjälpa väljarna att genomskåda den moderata valtaktiken, genom att konsekvent och tydligt peka på de grundläggande ideologiska skillnaderna. Då kan vi också övertyga att det enda sättet att få en vänsterpolitik är att säkra en vänstermajoritet i Sveriges riksdag.

Med stolthet och självförtroende ska vi möta väljarna och visa att det krävs en vänstermajoritet i september 2006 för att klara alla de stora frågor som människor bär på om:
· jobben
· miljön
· skolan
· vården i vår vardag
· fred och säkerhet i vår omvärld

Det är de avgörande frågorna om ett rättvist och värdigt samhälle, framför allt för våra barn, som är viktigast för väljarna. Det är de frågorna som också är socialdemokratins viktigaste frågor.
Det är med de frågorna - de ideologiska frågorna om ett jämlikt samhälle - som vi ska vinna valet.

Vi behöver tro på oss själva och vara stolta över vad socialdemokratin kan och vill. Den stoltheten är naggad i kanten av mediaexploateringen av socialdemokratiska affärer.

Vi begår ett stort misstag om vi skyller detta på några andra än oss själva. Socialdemokrater är precis lika bra eller dåliga människor som andra. Men vi står för en politik som har en hög moral, en politik som vill ett bättre, mer moraliskt samhälle. Då får vi också finna oss i att bli hårdare granskade än andra.

Och enda sättet att klara detta är att ställa hårdare krav på oss själva än vad vi gör på andra, inklusive vara politiska motståndare. Den inre kompassen ska vara ställd så tydligt att vi till och med kan välkomna granskningen.


Kamrater,

Vi lever i en spännande tid. Hoten mot människan och människans framtid har aldrig varit större. Det har heller inte möjligheterna att lösa dem.
Som kristna socialdemokrater är vi optimister. Inte på det där enkla sättet att vi tror att det löser sig av sig självt, med hjälp av marknad, tillväxt eller annan mekanism.
Nej vår optimism går på djupet. Genom att ta till oss problemen, kan vi också finna de politiska lösningarna. De är inte alltid lättköpta, men de vinner i längden.

Dietrich Bonhoeffer, den tyske teolog, som var en av ledarena i motståndet mot nazismen, och för drygt 60 ar sedan, några dagar innan Tyskland föll, avrättades för sin delaktighet i 20-juli attentatet mot Hitler, formulerade det så här när han satt och väntade på sitt öde :
Optimismen är till sitt väsen
inte en åsikt om den aktuella situationen
utan en livskraft,
en kraft att hoppas där andra resignerar,
en kraft att bära bakslag,
en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden
till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.

Tack kamrater för att ni finns, för att ni finns i Broderskapsrörelsen och för att jag får verka tillsammans med er.