Reformera migrations- och asylpolitiken!

Publicerad i Västerbottenskuriren 12 mars 2005

Alla människor som inte öppet kan uttrycka sig politiskt, utöva sin religion eller bejaka sin sexuella identitet har rätt att ta sin tillflykt till ett annat land för att få skydd. Därför har Broderskapsrörelsen länge drivit frågan om att den europeiska och svenska asylpolitiken ska vara human, rättssäker och solidarisk.

Den svenska asylpolitiken har idag flera brister. Asylprocessen är överansträngd. Handläggningstiderna är för långa. Det har i vårt asylsystem uppstått destruktiva inslag som gör att vuxna och barn blir sjuka och fara illa.

De apatiska barnen har på senare tid blivit det mest smärtsamma beviset för att den nuvarande politiken inte fungerar. De apatiska barnen är mycket utsatta. De befinner sig en humanitärt oacceptabel situation. Det är vår plikt som medmänniskor och svenska medborgare att göra vårt yttersta för att hjälpa dem och att förhindra att fler barn hamnar i samma situation.

De apatiska barnen är på sitt sätt de extrema bevisen på de negativa inslagen i vårt system för att at emot asylsökande. Vi måste undanröja orsakerna till att de drabbats. Det sämsta vi kunde göra är att ytterligare förstärka felaktiga drivkrafter i asylsystemet genom att genom ett generellt beslut i deras fall göra sjukdom till grund för asyl.

De humanitära skälen för uppehållstillstånd finns kvar. Ingen som riskerar livet ska utvisas. I synnerhet när det gäller barn kan stark anknytning till Sverige ge skäl till uppehållstillstånd. Det är bra, men skälen måste prövas individuellt.

När de humanitära skälen för uppehållstillstånd främst uppstår i Sverige i så många fall är det något som inte fungerar. Något måste göras så att de fler får stanna på grundval av de asylskäl som förvärvats i hemlandet.

Den svenska migrations- och asylpolitiken måste således av uppenbara skäl reformeras.

1. Handläggningstiderna måste kortas. En utdragen asylprocess med ständiga överklaganden som måste begränsas. Idag saknar nio av tio asylsökande identitetshandlingar. De måste så tidigt som möjligt, helst redan innan de lämnar sitt hemland, få information om vad som gäller och att den asylsökande har allt att vinna på att medverka i prövningsförfarandet.

2. De som flytt eller söker asyl måste myndigförklaras genom att de själva får föra sin talan. Det är en fråga om integritet. Därför bör alla asylsökande i behov av skydd inom rimlig tid kunna få sin sak prövad i ett muntligt domstolsliknande tvåpartsförfarande med förvaltningsdomstol som högsta instans.

3. Vi broderskapare är dessutom allvarligt oroade för asylskälen inte full ut räknas i de fall människor flytt på grund av religiös förföljelse. Vi känner en oro att de inte får likvärdig behandling som dem som förföljs av politiska skäl.

4. Asyl kan inte vara enda vägen in i Sverige. Asylsystemet är och förblir överansträngt om det är enda dörren som är öppen för dem som vill söka sig ett nytt land. Sverige, med en åldrande befolkning, är dessutom i en mycket snar framtid i behov av ny arbetskraft. Därför bör möjligheter att öppna för en välavvägd arbetskraftsinvandring undersökas.

Migrationsfrågorna svåra och komplicerade. Migrationspolitiken måste drivas utifrån en helhetssyn, inte som idag, när regeringen med växlande allianser söker majoritet i delfrågor. Det skapar osäkerhet kring migrationspolitiken och bäddar för populism och gynnar endast främlingsfientliga stämningar. En sammanhållen migrationspolitik kommer därför, utöver frågan om likhet inför lagen och de humanitära målsättningarna, också att bidra till att motverka främlingsfientlighet.

Broderskapsrörelsen kräver därför:
- Korta handläggningstiderna!
- Inför ett nytt och öppet prövningsförfarande!
- Jämställ skälen till asyl – vi vill här uppmärksamma flykt undan religiös förföljelse
- Öppna för en diskussion om arbetskraftsinvandring!
- Värna asylrätten och sätt de ursprungliga flyktingskälen i centrum!

Anna Berger Kettner
Förbundsordförande