Stockholmsordf. kräver krafttag i äldrepolitiken

 Uttalandet i sin helhet, se nedan

I helgen samlades de kristna socialdemokraterna i Stockholm stad och Stockholms län till parallella distriktsårsmöten. Genom att Knut W Nygaard från Kungsängen valdes till ny ordförande i länet, ledds nu bägge distriktet av personer som är under trettio år. I Stockholm omvaldes Olle Burell för sin femte period. Som den viktigaste frågan lyftes äldrepolitiken fram och broderskaparna kräver krafttag från landsting och kommun. - Något måste vara fel med kommunernas biståndsbedömning. Många äldre känner sig otrygga i sin nuvarande bostad men förvägras rätten att flytta till ett kommunalt äldreboende, säger Knut W Nygaard, ordförande i Stockholms län broderskapsdistrikt.

- Som pensionär ska man ha möjlighet att betala för tilläggstjänster, som gardinbyte och fönsterputsning. Det har gjort framgångsrika försök på flera ställen i landet, säger Knut W Nygaard.

- Vi vill lyfta fram den viktiga roll som frivilligarbetet spelar för välfärden. Alltför länge har vi låtit erfarenheter av överklassens allmosor hindra oss för att se den nya typ solidaritetsarbete som växt fram, säger Olle Burell, ordförande i Stockholms distriktet.

- Otrygghet, ensamhet och tristess utgör en dödlig hälsofara för många äldre. Samtidigt går andra människor omkring och känner att de skulle vilja göra nytta. Vi har allt att vinna på att ta till vara den vilja till medmänsklighet som finns där, säger Olle Burell.

Fram till valet 2006 kommer broderskaparna i Stockholms stad och län att driva på socialdemokratin för att äldre äldrefrågorna ska hamna i centrum.

För vidare information kontakta:
Olle Burell 070-665 15 35
Knut W Nygaard 073-788 57 65


Uttalande av Stockholmsregionens kristna socialdemokrater 2005-03-12

Fem punkter för de äldres trygghet
Vi ser en utveckling som i grunden är mycket glädjande: såväl kvinnor som män i vårt land lever allt längre. Och det är i allmänhet goda år som läggs till livet. Ändå ser vi broderskapare vissa oacceptabla brister i hur samhället bemöter och bistår äldre människor. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan komma till rätta med det. Därför vill vi bidra till den socialdemokratiska äldrepolitiken med fem konstruktiva punkter för ökad trygghet:

1. Rätt till kommunalt äldreboende
Idag förvägras många äldre, som känner sig otrygga i sin nuvarande bostad, att flytta till ett äldreboende. Vi vänder oss emot denna hårda biståndsbedömning. Ett socialdemokratiskt samhälle måste bygga på tillit. Därför kräver vi att den äldres önskemål blir vägledande.

2. Utveckling av äldrevårdscentraler
Äldre med stort behov av vård bollas ofta runt i sjukvården. Så ska det inte behöva vara i ett samhälle med så mycket kunskap och resurser. Därför välkomnar vi den av landstinget inledda utvecklingen av s.k. äldrevårdscentraler och kräver generellt förbättrad tillgänglighet.

3. Stöd till frivilligorganisationerna
Otrygghet, ensamhet och tristess utgör en dödlig hälsofara för många äldre. Samtidigt går andra människor omkring och känner att de skulle vilja göra nytta. Därför vill vi broderskapare att kommunen ska stödja de frivilligorganisationer som bedriver uppsökande verksamhet.

4. Stöd till anhöriga och närstående
Trots att samhället inte skulle klara sig en dag utan alla de anhörigas insatser i vård och omsorg, ges dessa inte tillräckligt stöd. Därför kräver vi att kommunen utvecklar former för avlastning och förbättrar samspelet mellan hemtjänsten och de anhöriga och närstående.

5. Fler viktiga delat i helheten
För att alla äldre ska känna sig trygga och väl bemötta är det mycket som ska samspela. Utöver de fyra större punkterna ovan vill vi föreslå:

- Inför möjligheten att betala för tilläggsservice som inte ingår i hemtjänsten, till exempel byta gardiner eller glödlampor.

- Utvidga matfrågan till att inte bara gälla näringsvärde och hållbarhet, utan måltidssituationen i sin helhet som avgörande

- Uppmärksamma närpolisens betydelse för att äldre ska känna sig säkra och trygga, både i sin bostad och i omgivningarna.

Som sammanfattning vill vi säga att frågan om de äldres trygghet och makt över sina egna liv, är en ödesfråga. Vi broderskapare i Stockholmsregionen har därför för avsikt att på ett aktivt sätt bidra till att socialdemokratin ser detta och agerar därefter, både i kommuner, landsting och Sveriges riskdag.