Sverige har råd med solidaritet!


 
Uttalande av Broderskapsrörelsens förbundskongress 2007

På mindre än ett år har regeringen, med riksdagsmajoritetens stöd, i praktiken minskat resurserna till fattigdomsbekämpning med 2,2 miljarder. I höstas beslöt regeringen att använda 1,5 miljarder från biståndsmedlen för att täcka svenska exportkrediter och i vårbudgeten tas ytterligare 700 miljoner för flyktingmottagande i Sverige. Regeringen har också indikerat att den vill använda biståndsmedel till militära insatser utanför Sveriges gränser.

Genom FN:s millenniedeklaration finns för första gången en gemensam global dagordning som syftar till att minska andelen fattiga med hälften till år 2015. För världens fattiga är detta ett minimikrav, och det är avgörande för FN:s och de utvecklade ländernas trovärdighet att millenniemålen uppfylls. Sverige behövs i den absoluta framkanten av detta viktiga arbete.

Sverige ligger i topp bland världens biståndsgivare. Det var en enig riksdag som antog Sveriges politik för global utveckling; alla politikområden som påverkar kampen mot fattigdom måste fungera samstämmigt och styras av målet att minska fattigdomen. Regeringens politik går åt motsatt håll, regeringen använder biståndets resurser för att finansiera behov inom andra politikområden.

Om regeringens planer genomförs kommer mindre bistånd att ges till att bekämpa fattigdom i de fattigaste länderna, för att istället användas till annat. Detta strider mot Sveriges biståndstradition och allmänhetens önskan om Sveriges ansvartagande i en globaliserad och ojämlik värld. Sverige har råd med solidaritet!

Broderskapsrörelsen kräver därför av den svenska regeringen:

- Att det svenska biståndet uppgår till minst 1 % av BNI.
- Att det svenska biståndet ska bekämpa fattigdom, inte användas för militära ändamål eller i syfte att avlasta andra poster i statsbudgeten.

 

Broderskapsrörelsens kongress
Ädelfors folkhögskola den 5 augusti 2007