Sverige kan lära av Kanadas migrationspolitik

Det är nu ett år sedan den tillfälliga asyllagen trädde i kraft, och i mars ersattes det gamla, hårt kritiserade asylsystemet. Den nya utlänningslagen och domstolsförfarandet har inneburit positiva förändringar för det svenska asylsystemet. Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att göra på området om vi menar allvar med en human flyktingpolitik och en fungerande integrationspolitik. Vi vill därför uppmana regeringen att rikta sina blickar västerut, mot Kanada, för att dra lärdom av ett migrationssystem där Sverige har mycket att lära.


Kanada har idag ett väl utvecklat system för arbetskraftsinvandring som innebär att människor snabbt kommer i arbete och integreras på ett fungerande sätt. Idag är asyl enda dörren för invandring till Sverige, och det är dags att även vi öppnar för en arbetskraftinvandring. Arbetskraftsinvandring skulle kunna ge människor möjligheten att komma hit med bevarad värdighet och därmed bidra till en bättre integration och gynnsam ekonomisk utveckling.
För att få komma till Kanada som arbetskraftsinvandrare finns ett poängsystem där den sökande tilldelas olika poäng beroende på bl.a ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, språkkunskaper. Fördelarna med systemet är att de sökande snabbt hittar jobb, arbetsmarknadens krav uppfylls, och uppmuntrar till anpassning både från invandrarna och från samhället. Det är inte fråga om ett system av tillfälliga gästarbetare, utan permanent uppehållstillstånd ges och slutmålet är medborgarskap.

Systemet med arbetskraftsinvandring är absolut inte tänkt att ske på bekostnad av de asylsökande med skyddsbehov, och det är viktigt att vi skiljer på arbetskraftsinvandrare och flyktingar. Tvärtom bör vi stärka rätten för asylsökande med skyddsbehov att stanna, och satsa resurser på flyktingar med bristfälliga utbildningskunskaper och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar även om att utveckla och modernisera skälen till skyddsbehov, som att ta hänsyn till kvinnors speciella situation som flyktingar. Kanada har gjort stora framsteg för kvinnor med särskilda skyddsbehov då de bryter mot sitt hemlands sociala normer, och här måste Sverige utveckla nuvarande praxis.

Sverige har också mycket att lära av det kanadensiska systemet med privat sponsorskap av flyktingar. Sponsorskapet innebär att privatpersoner hjälper flyktingar att finna sig till rätta i Kanada, vilket underlättar integration och bygger broar mellan flyktingar och kanadensare. Kanada har även ett väl utvecklat samarbete mellan staten och den ideella sektorn som skapar goda kontakter mellan invånarna och flyktingarna.

Det är dags att även vi i Sverige öppnar upp för möjligheterna att stärka frillig-organisationernas roll i asylprocessen. Frivilligorganisationers kompetens bör bättre tas till vara och få spela en mer framträdande roll för de asylsökande och deras integration i Sverige. Det är tydligt att det behövs nytänkande och reformer när det gäller både introduktionen av de nyanlända och integrationen i det svenska samhället. Ett år efter den tillfälliga lagen ser vi att behovet av fungerande introduktions- och integrationsarbete är viktigare än någonsin. Därför är det med oro vi nu ser hur regeringen Reinfeldt bortprioriterar integrationsarbetet genom att lägga ner Integrationsverket som haft ansvar för detta utan att föreslå några alternativ. Vi oroar oss också över beslutet att frånta Centrum mot rasism finansiering för fortsatt arbete mot diskriminering.

Vi måste ta vara på den berikande resurs som invandringen innebär. Människor söker sig till Sverige av olika skäl, och det är viktigt att asyl- och flyktingpolitiken är humant utformad med en rättssäker asylprövning. Det handlar om att se den asylsökande som en individ med tillgångar, och fokusera på varje människas möjligheter till ett liv i värdighet och hopp om en bättre framtid.

Peter Weiderud
Förbundsordförande
Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater

Michael Williams
Ordförande
FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd

Publicerad i City Göteborg och Malmö 2006-12-13