Uttalande om klassamhället

Broderskapsrörelsens kongress 2001 Sjöviks folkhögskola 2001-08-04 Vi kristna socialdemokrater, samlade till kongress i Sjövik, Dalarna, anser att splittrade samhällen är farliga. Det goda moderna samhället måste erbjuda människan både möjlighet till personlig utveckling och stabila skyddsnät för att förhindra utslagning såväl ekonomiskt som socialt.

Människornas bästa drömmar för sina liv kan bli verklighet. Vi menar att det är i ett jämställt, jämlikt, fritt och demokratiskt samhälle de värden grundas som gör detta möjligt. Solidaritet och frihet är inte varandras motsatser utan förutsättningar för det mänskliga livets växt. Ett modernt samhälle fostrar i samverkan med sina medborgare i medborgaranda och ger utrymme för egna livsval. Vi är inte alla lika men vi kan behandla alla lika och ge alla likvärdiga förutsättningar att utvecklas utifrån sina möjligheter. Demokrati och solidaritet hänger nära samman.

Arbetarrörelsen var framgångsrik för att den gav människor en plattform för sina liv. Rörelsen gav människor kraft och möjlighet att organisera sig och själva forma ett värdigt liv ur kaos och förtryck eller nedvärdering.

Många barn och ungdomar har drabbats hårt av den ekonomiska krisen på 1990-talet. Föräldrars arbetslöshet eller oro för framtiden har på olika sätt påverkat våra barn och ungdomar. Särskilt drabbade har varit de barn som växer upp med ensamstående föräldrar eller föräldrar som studerar utan att tidigare ha förvärvsarbetat. Alltför sällan beskriver vi barnfamiljernas situation också utifrån dessa familjer. Vår övertygelse är att alla vinner på ett samhälle där ingen lämnas utanför. Klyftor skapar farliga spänningar i varje samhälle.

I vårt land har vi sett klyftorna växa mellan de som har och inte har: pengar, makt, valmöjligheter och rätt att utvecklas som person.

Orättvisorna är dessutom strukturella. Hur livet blir, avgörs i mycket stor utsträckning av om man föds till pojke eller flicka, var i världen man föds och av föräldrarnas socioekonomiska status.

Somliga föds till stort svängrum, till att ha mycket att säga till om. Andra föds in i liv där maktlösheten lätt blir rådande. Har ens föräldrar många valmöjligheter är utsikterna goda att man själv får det. Om de har lite inflytande är risken att man själv har svårt att göra sig hörd stor.

Klyftorna i samhället, lokalt och globalt, kan inte enkelt försvinna genom enskilda ansträngningar, genom att man bjuder till, tar sig i kragen eller kämpar på.

Visst kan enstaka personer överbrygga klyftorna av egen kraft, men enkel individualism är inte lösningen eftersom klyftorna framförallt är strukturella, finns mellan olika grupper och inte beror på individers enskildas förmåga eller ansträngning.

Vi måste ge utrymme för människors individuella val utan att samtidigt förlama samhället eller tömma det på resurser. Balansgången handlar nu om hur det starka samhället med höga skatter som skapar jämställdhet och jämlikhet balanserar individens eget ansvarstagande och utrymme för att träffa egna livsval. Detta kommer att kräva ett omfattande nytänkande. Då vi vill bygga Den Goda framtiden vill vi bära med oss det bästa av de idag befintliga systemen av ett gott samhälle in i en framtida ordning som ger ett vidgat utrymme för den enskilde att träffa sina livsval.

Ur ett socialt och demokratiskt perspektiv är ett samhälle som systematiskt utrangerar människor oacceptabelt. Den sociala oro som följer måste mötas med solidariska system som, anpassade till varje ny tid, kan hindra att klyftorna djupnar och skapar konflikter och motsättningar.

Ett nytt århundrade har börjat, med nya chanser och nya förutsättningar. Där finns gam-la orättvisor och nya. Bara ett solidariskt byggt samhälle ger bästa chanser för alla.

De fattigaste i ett samhälle är ett slags mått på hur samhället mår. Om alla i samhället har det ordnat omkring sig, gynnar det hela samhället. Är klyftorna stora är också säkerheten i fara. Att minska klyftor mellan exempelvis rika/fattiga, män/kvinnor, hög/lågutbildade, handlar om att visa respekt, medmänsklighet och att ge ifrån sig makt. Vi är medvetna om den över/underordning som råder och vill förändra den.

Politik är att vilja förändra världen. För att göra det tydligt måste vi kunna samlas kring goda bilder och berättelser där vi delar våra drömmar om Den Goda framtiden. Det handlar om

¨ vredens berättelser om det som måste ändras
¨ glädjens och ömhetens berättelser om det som måste värnas, vårdas och utvecklas.
¨ längtans berättelser om hur det skulle kunna bli

En av Broderskapsrörelsens viktigaste berättelser handlar om rättvisa, och hur rättvisa blir till. Broderskapsrörelsen kommer under perioden 2001-2003 att fortsätta sitt arbete för Den Goda framtiden. Genom att fördjupa oss på tre områden kommer vi att koncentrera vår analys: barnen - för de är framtiden, demokratin - för den bygger möjligheterna för ett solidariskt samhälle, och det internationella perspektivet - som gör alla människor till medmänniskor. I det goda samhället bär vi varandras bördor.