Värna asylrätten!

AIP 2005-03-20

Den svenska asylpolitiken har idag flera brister. Asylprocessen är överansträngd. Handläggningstiderna är för långa och det har i vårt asylsystem uppstått destruktiva inslag som gör att vuxna och barn blir sjuka och fara illa.

De apatiska barnen är på sitt sätt det mest smärtsamma beviset på de negativa inslagen i vårt system för att ta emot asylsökande och att det nuvarande systemet inte fungerar. Vi måste undanröja orsakerna till att de drabbats. Det sämsta vi kunde göra är att ytterligare förstärka felaktiga drivkrafter i asylsystemet genom att genom ett generellt beslut i deras fall göra sjukdom till grund för asyl.

När de humanitära skälen för uppehållstillstånd främst uppstår i Sverige i så många fall är det något som inte fungerar. Migrationspolitiken måste drivas utifrån en helhetssyn, inte som idag, när regeringen med växlande allianser söker majoritet i delfrågor. Det skapar osäkerhet kring migrationspolitiken och bäddar för populism och gynnar främlingsfientliga stämningar. Migrationspolitiken reformeras så att fler får stanna på grundval av de asylskäl som förvärvats i hemlandet:

1. Korta handläggningstiderna! En utdragen asylprocess med ständiga överklaganden måste begränsas.

2. Inför ett nytt och öppet prövningsförfarande! Asylsökande i behov av skydd måste inom rimlig tid kunna få sin sak prövad i ett muntligt domstolsliknande tvåpartsförfarande.

3. Jämställ skälen till asyl - vi vill här särskilt uppmärksamma flykt undan religiös förföljelse.

4. Öppna fler dörrar in i Sverige! En rättssäker och solidarisk asyl- och migrationspolitik kräver fler vägar in i Sverige. Asylvägen - med ny instansordning - är huvudentrén. Därutöver måste det finnas en dörr för anhöriginvandring (i praktiken stängd sedan 1997) och en dörr för en välavvägd arbetskraftsinvandring.

5. Värna asylrätten och sätt de ursprungliga flyktingskälen i centrum! Vi är tveksamma till en ”amnesti” just nu, men utesluter inte en sådan åtgärd då en ny, mer heltäckande lagstiftning är på plats.

Anna Berger Kettner
Förbundsordförande
Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

Pär Axel Sahlberg
Vice förbundsordförande