Kongress 2011

Styrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund - Broderskapsrörelsen kallar grupper och distrikt till ordinarie förbundskongress.

 

(Foto: Uppsala kommun)

Kongressen öppnas fredagen den 17 juni 2011 kl 10.00 och avslutas söndagen den 19 juni. Kongressen äger rum i Katedralskolan, Uppsala.

Varje grupp inom förbundet har rätt till ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Därutöver har också varje distrikt rätt till ett ombud. Direktanslutna medlemmar i ett distrikt räknas som en grupp, och distriktsstyrelsen ska se till att dessa får möjlighet att utse ombud till kongressen.

De av grupper och distrikt valda ombuden ska anmälas till förbundsexpeditionen(anmälningsblankett finns att hämta här). Efteranmälningar av ombud kan göras genom kontakt med förbundsexpeditionen.

Ombudsavgiften är 1 400 kronor. Därtill ska för varje ombud en reskostnadsfördelningsavgift om 800 betalas. Förbundet ersätter alla ombud för reskostnader. Logi bokas av respektive grupp/distrikt. Mer information om möjligheter till logi m.m. hittar du här!

För att erhålla bidrag till ombudsavgiften rekommenderar förbundsexpeditionen att grupper och distrikt söker om bidrag från arbetarekommuner/partidistrikt. Det finns flera vägar att välja när det gäller hur kostnaden för ombudsavgiften fördelas. Vanligt är att distrikten (genom bidrag från partidistrikten) står för halva ombudskostnaden, och grupperna (genom bidrag från arbetarekommunerna) står för halva kostnaden. Här kan ni hämta mallar för sådana bidragsansökningar:

Från grupp till arbetarekommun

Från distrikt till partidistrikt 

Motioner till förbundskongressen skulle vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 17 februari.

Nomineringar till förbundsstyrelse och revisorer skulle vara valberedningen tillhanda senast 13 februari 2011,.

Medlem som vill delta på kongressen ska anmäla detta till förbundsexpeditionen, eller direkt vid kongressen innan dess öppnande. Handlingar inför kongressen skickas till samtliga ombud senast den 17 maj 2011.

Vi kommer successivt att fylla på med ytterligare information om kongressen på denna sida! 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-04 17:05