Manifest

Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet är förbundets principprogram:

1. Vi är Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Vi är vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi är både rödare och grönare.

2. Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön, ålder eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.

3. Vi anser att oavsett vad varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon när hon tagit sitt ansvar rätt till upprättelse och ständigt nya chanser. Det är inte bara vår ekonomiska och sociala trygghet som måste värnas utan även vår mänskliga värdighet och skapande förmåga.

4. Vi strävar efter varje människas frihet att ta makten över sitt eget liv. Kultur, arbete och livslångt lärande gör människor starka att möta samhällsförändringar, det ger människor nödvändiga redskap för att förstå sig själva och sitt samhälle.

5. Vi bejakar alla sidor av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. All kärlek är bra kärlek. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra.

6. Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka. Dialog med oliktänkande är inte ett hot utan en stor tillgång i vårt sökande.

7. Vi måste visa respekt för skapelsen. Vi vill ta ansvar för effekterna av det samhälle vi lever i idag och inte lämna över det ansvaret till världens fattiga eller till framtida generationer. Vi brinner för en bättre värld och tror att vi tillsammans kan förvalta vår jord solidariskt.

8. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter att växa och utvecklas oavsett föräldrarnas situation. Våra religiösa traditioner uppmanar sina efterföljare att respektera och ta hand om barnen. Det inspirerar oss att bidra till att bygga ett samhälle som skapar bra uppväxtvillkor för varje barn.

9. Vi vägleds av Jesu ord i Matteusevangeliet ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. Vi inspireras av Koranens påbud om att värna den fattiges rätt, Torans föreskrifter om att värna Skapelsen liksom respekten för allt levande i hinduistisk och buddistisk tradition. Vi vill se dessa ord och erfarenheter omsatta i politisk handling i hela världen.

10. Vi vill leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att bli ordens görare, inte bara dess hörare

 

HELA manifestetet (totalt 8 sidor) finns att ladda hem här!