Bistånd och migration är utveckling

Biståndspolitikens mål är att stimulera utveckling och att bekämpa fattigdom. Biståndsmedel ska aldrig användas som svensk statsbudgetregulator, utan alltid för just utveckling och fattigdomsbekämpning. Regeringens förslag att använda ytterligare mer av biståndsmedel för att finansiera det svenska flyktingmottagandet är orimligt och kommer att placera Sverige i Europas topp vad gäller avräkningar från biståndsbudgeten. Däremot finns det skäl att öka samspelet mellan biståndet och migrationspolitiken.

I migrationen ligger enorm utvecklingspotential. Människor från syd som arbetar i nord skickar idag tillbaka långt större belopp till sina hemländer och familjer än världens samlade bistånd. Människor som flyttar gör nya erfarenheter, blir mer produktiva, och kan använda dessa erfarenheter för att utveckla både de samhällen de flyttar till, eller flyttar tillbaka till, vilket väldigt många gör i dagens migration till skillnad för hur det såg ut för hundra år sedan.

Vår vision är att vi från dag ett i asylprocessen kan erbjuda en utbildning som är relevant för asylsökande också i deras hemländer. Detta alldeles oavsett om de har asylskäl eller har flytt av ekonomiska orsaker.

DAC-reglerna gör det möjligt för givarländer att täcka asylkostnader för människor som flyr från fattiga länder, men alla gör det inte. Vi har vid varje tillfälle motsatt oss att Sverige ska använda medel, som är menade för fattigdomsbekämpning, för att täcka svenska kostnader. Det innebär här att vi tar medel som är tänkta att minska orsakerna till att människor flyr för att täcka kostnaderna för symptomen, vilket visar på vikten av en etisk kod kring hur DAC-reglerna ska användas för avräkning av biståndet.

Däremot behöver vi fundera över hur vi kan nå ett bättre samspel mellan bistånd och migration. Människors drivkraft att flytta, vare sig det handlar om att komma ifrån krig, förtryck eller hopplös fattigdom, för att skapa en bättre framtid för sina barn är oerhört stark. Samma drivkrafter gällde för svenskar för hundra år sedan och den är det för många andra idag.

Att se sambandet mellan bistånd och utveckling handlar om att utveckla en politik som arbetar med istället för emot dessa krafter. En politik som underlättar för människor både att flytta till nya länder, och att flytta tillbaka. Det handlar om att ta vara på den enorma drivkraften som migranterna bär på.

Europas asylprocesser gör idag motsatsen. Människor fastnar i långa och dyra beslutsprocesser i månader och år. En period då man varken har möjlighet att studera eller jobba. Många av de som kommer har dessutom mycket bristande utbildning. Om man misslyckas och skickas tillbaka, återvänder man med sämre förutsättningar än man lämnade.

Vår vision är att vi istället från dag ett i asylprocessen kunde erbjuda en utbildning som är relevant för dem också i deras hemländer. Detta alldeles oavsett om de har asylskäl eller har flytt av ekonomiska orsaker.

Ett antal av de asylsökande har förmodligen kommit för att stanna, men ett betydande antal kommer sannolikt att återvända. Relativt snart om de inte får asyl. Lite senare för ytterligare några, när skälet till deras flykt är undanröjt. Och när de återvänder får de göra det inom ramen för att välplanerat program för återvändande, där de får stöd till återintegrering med hjälp att komma in i jobb eller starta eget företag. Bistånd ska användas för att utveckla fattiga samhällen, länder och individer.

Förbundsstyrelsen den 16 mars 2013