Gör det enklare att upphandla miljövänligt!

Det tycker Europaparlamentets miljöutskott som idag ställde sig bakom Åsa Westlunds (S) yttrande om offentlig upphandling.

- EU:s upphandlingsregler måste förändras så att det blir enklare att upphandla på ett miljövänligt och socialt hållbart sätt. Det finns en överväldigande samsyn om detta i utskottet vilket är mycket glädjande, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

Offentlig upphandling är en viktig del av ekonomin. Värdet av offentlig upphandling motsvarar 17 procent av EU:s samlade BNP.

- Det är helt avgörande att den offentliga upphandlingen blir grönare om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. EU måste så långt möjligt underlätta för de kommuner, landsting och myndigheter som vill använda skattepengar på ett hållbart sätt, fortsätter Åsa Westlund.

- Många drar sig idag för att ställa höga krav i upphandlingen därför att de är rädda att hamna i domstol. Det är olyckligt och det visar att reglerna måste ändras, konstaterar Åsa Westlund.

- Utskottet vill gå ifrån den ensidiga fokuseringen på lägsta pris, och istället gå över till en situation där en tjänst eller en produkts hela livscykelskostnader är utgångspunkten. Dessutom vill vi att det görs tydligt att det går att ställa krav också på arbetsvillkoren under produktionsprocessen, avslutar Åsa Westlund (S).

Bakgrund
Idag antog Europaparlamentets miljöutskott ett yttrande över modernisering av offentlig upphandling. Yttrandet skickas till utskottet för inre marknadsfrågor och i oktober kommer Europaparlamentet att rösta om den slutgiltiga rapporten. Rapporten utgör Europaparlamentets svar på EU-kommissionens grönbok om modernisering av offentlig upphandling, som är ett första steg i arbetet med att se över den befintliga lagstiftningen.

Yttrandet understryker möjligheten för den offentliga upphandlingen att leda utvecklingen framåt på bland annat miljö- och klimatområdet. Det understryks att upphandlare ska få använda kriterier som går längre än gemensam minimilagstiftning, att det ska vara möjligt att ställa krav på djurskydd samt på hela produktionsprocessen, inklusive arbetsvillkor.