Viktiga frågor som Olle arbetar med

En grön ekonomi kan skapa nya jobb
Det krävs tydliga satsningar på förnybara energikällor, bevarande av naturresurser, minskning av avfall och luftföroreningar.
Omställningen till en hållbar ekonomi i Europa ger stora möjligheter när det gäller att skapa nya, och utveckla existerande, jobb. Här är det även viktigt att
se till att jobben har trygga och rättvisa arbetsvillkor.

Starka kollektivavtal och rättvisa arbetsvillkor
Alla människor ska kunna röra sig fritt och arbeta i hela Europa. Den som väljer att arbeta i ett annat EU-land ska ha samma arbetsvillkor som sina inhemska kollegor.
Principerna om lika lön för lika arbete måste ges en starkare ställning. Lavaldomen har visat att det finns brister i den europeiska lagstiftningen som riskerar att
underminera den nordiska kollektivavtalsmodellen.

Tillsyn och reglering i krisens spår
Krisen har tydligt visat på brister i kontrollen av finanssektorn. Olle har varit involverad i arbetet med att förbättra tillsynen och skärpa regleringarna i finanssektorn. Han har arbetat med att ta fram nya regler som ska förhindra momsbedrägerier på marknaden för utsläppsrätter. Han har dessutom
bidragit till att stärka ersättningsreglerna i finanssektorn i syfte att minska det skadliga risktagandet.

Jämställdhet och hbt-frågor på europeisk nivå
Solidariteten får inte upphöra vid nationsgränsen. När det gäller att förbättra jämställdheten och förstärka rättigheterna på hbt-området kan gemensamma åtgärder på EU-nivå göra stor skillnad. Olle har argumenterat för att
villkoren för mammor inom mammaledighetsdirektivet ska stärkas. Detta skulle ge mammor en betydligt bättre ställning gentemot arbetsgivaren och skulle bidra till att öka sysselsättningen bland kvinnor.

Olles inlägg, yttranden och frågor i Europaparlamentet.