Möjligheternas Västra Götaland

Alla människors lika värde och möjligheter är grunden för det samhälle vi vill leva i. Det socialdemokratiska Västra Götaland är ett samhälle där alla får plats. Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara demokratiskt styrda så att medborgarna har insyn i verksamheten och möjlighet att ställa de ansvariga till svars genom allmänna val.

Välfärd kan bara skapas tillsammans. Utveckling och jobb är förutsättningar för att alla ska kunna få del av välfärdstjänster som vård och omsorg. Sjukvården ska vara solidariskt finansierad genom skatter. Ingen ska behöva fundera på att skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård av högsta kvalitet eller behandling i rätt tid. Sjukvård ska ges efter behov. Patienten får aldrig bli en vara på en marknad. Därför tolererar vi inte heller gräddfiler inom offentligt finansierad verksamhet.

Samhället blir allt tuffare. Arbetslöshet innebär ofta en stillasittande passivitet utan möjlighet till ett rikt liv. I ett socialdemokratiskt samhälle får alla en andra chans. Vi vill skapa ett samhälle där alla är med och tar ansvar. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. De senaste åren har klyftorna ökat i Sverige och Västra Götaland. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor för att skapa ett samhälle där alla får plats.

Utmaningar för framtiden

Socialdemokraternas handlingsprogram för Västra Götalandsregionen är utformat för att möta framtidens utmaningar. Den främsta utmaningen är att skapa en hållbar framtid med jobb för alla som ger möjlighet till utveckling och ett rikare liv.

Samhället förändras i en allt snabbare takt. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Näringslivet behöver utvecklas mot nya produktområden med större inslag av tjänsteproduktion. Forskning och innovationskraft är viktiga för att åstadkomma en sådan förändring. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Människors tillgång till livslångt lärande en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar att slå ut människor och skapa ohälsa. Det möts med mer delaktighet, omtanke, gott ledarskap och en god arbetsmiljö i arbetslivet. 

Möjligheterna att exempelvis erbjuda en bättre sjukvård ökar genom ny kunskap och avancerad teknik. I en alltmer föränderlig värld kommer glappet mellan förväntningar och resurser att öka. Välfärdens framtida finansiering kommer att kräva lösningar för en ny tid.

Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige eller produceras av det västsvenska näringslivet. För att påverka utvecklingen är ett starkt internationellt arbete och deltagande i det europeiska samarbetet nödvändigt. Vi vill stärka samarbetet med andra europeiska regioner.

Ansvaret för individens hälsa och välmående kan aldrig övertas av samhället. Tillsammans tar vi ansvar för att utforma en hälso- och sjukvård som finns i alla delar av Västra Götaland. Det är genom minskad byråkrati och krångel vi uppnår delaktighet och köfrihet för den som är i behov av vård under livets alla skeden.

Bostadsmiljön och det egna boendet blir allt viktigare. En utbyggd kollektivtrafik ger stora möjligheter för människor att förbättra sin arbets- och livssituation. Morgondagens människor söker nya upplevelser vilket ökar efterfrågan på kultur och turism. Det skapar en god grund för tillväxt inom en näring som har stor utvecklingspotential och som kan skapa nya jobb..

Välfärd både för nuvarande och kommande generationer

Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Vår övergripande vision är ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön.

Den sociala ekonomin och idéburna organisationer är viktiga komplement till privat och offentlig verksamhet. De bidrar till tillväxt och sysselsättning samt till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi socialdemokrater vill stödja och utveckla formerna för samverkan med den sociala ekonomin.

Ett hållbart samhälle ger en konkurrensfördel. Västra Götaland ska vara internationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och för transportindustrins omställning till miljövänliga fordon skyndar på en utveckling av miljöteknikindustrin.

Alla som bor i Västra Götaland ska ha ett bra jobb som bidrar till meningsfullhet och ett rikare liv. Vi vill fortsätta satsa på omställning från ett stort beroende av biltillverkning till att skapa fler jobb inom andra näringar såväl i industri, service som tjänstesektorn. Den västsvenska fordons- och energiindustrin har stor potential och kunskap som bidrar till hållbar utveckling och är viktig för sysselsättningen. Kunskapen om industriell tillverkning och design från traditionella branscher ska omsättas och tillämpas i näringar som energiteknik, turism, biomedicin och livsmedel.

Genom omställning av energisystemet och investeringar i hållbara transporter binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt.

I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. En kraftfull satsning på kollektivtrafik skapar kortare restider och knyter ihop stad och land. Det ger större sammanhängande arbets- och studieregioner. Kollektivtrafiken ska möjliggöra resor på obekväm arbetstid och till och från fritidsaktiviteter.

Västra Götaland ska stå för kunskap och skaparkraft. Vår förmåga att skapa möjligheter i framtiden grundar sig i hur vi omvandlar vårt kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. Regionens ska stödja möjligheten att gå från innovation till produkt.

För att ta vara på allas kunskaper och kompetens krävs möjligheten till ett livslångt lärande. Genom att hela tiden ligga i framkant när det gäller utbildning, validering och forskning skapar vi möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Samverkan mellan olika kunskapscentra, såsom högskolor, universitet och en aktiv folkbildning, innebär bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav.

Västra Götaland ska vara den kulturellt mest levande regionen i Sverige. Kulturlivet ska tillfredställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester, operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Kulturen ska ge möjligheter till eget skapande och aktivt deltagande.

Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter.

I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska fördelas jämlikt för alla oavsett bakgrund, bostadsort, ekonomiska eller andra förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Det kräver tidiga insatser och en helhetssyn på människan. Investeringar ska göras i människornas hälsa med fokus på barn och ungdomar. Det kräver samarbete med såväl kommuner och andra organisationer.

I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Vårdgarantin ska uppfyllas och patienten ska hela tiden vara informerad om vad som sker för att öka patientens trygghet och minska oron. Genom en väl fungerande sjukvårdsrådgivning ska det aldrig finnas någon tvekan om vad patienten själv kan göra, eller om vård behövs.

Den vård som erbjuds ska ges efter behov, i rätt tid och vara av högsta kvalitet. Nolltolerens ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner.

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-31 12:07