Vår politik för dig som är medarbetare i Västra Götalandsregionen

Som en av Sveriges största arbetsgivare står Västra Götalandsregionen inför stora utmaningar. Kommer välfärdsorganisationen att vara en attraktiv arbetsgivare som människor vill söka sig till i framtiden? Ständig utveckling och krav på en effektiv och modern organisation ställer också krav på medarbetarna och på ledningen. Idag är det problem att rekrytera inom vissa personalkategorier och geografiska områden. Det finns svårigheter med att överföra och använda ny kunskap och att klara kompetensförsörjningen med läkare, specialistsköterskor och annan personal.

För att klara utmaningarna krävs systematiska insatser för att Västra Götalandsregionens arbetsplatser ska vara attraktiva. En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling och studier ska vara en naturlig del av medarbetarnas utveckling. Insatser för att underlätta för medarbetare att studera med bibehållen lön ska utvecklas och innehålla möjligheten att kombinera studier och arbete. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska fortsätta. Regionen ska erbjuda friska arbetsplatser med inflytande och delaktighet för att öka trivseln på jobbet. Samarbete mellan yrkesgrupper och teamarbete ska stimuleras för att förbättra arbetsmiljö och ge bättre kvalitet i vården.

Vi Socialdemokrater vill att Västra Götalandsregionens verksamheter medverkar till att minska arbetslösheten genom att inrätta praktik- och utbildningsplatser.

Västra Götalandsregionen har stora möjligheter att vara en förebild som en av landets största arbetsgivare. Det ska vara självklart att sträva efter mångfald och jämställdhet i vardagsarbetet på varje arbetsplats. Vi vill ta vara på och utveckla den tillgång som invånare och medarbetare med utländsk bakgrund har. Det gäller såväl språkkunskap, kulturkompetens som övrig kunskap och utbildning. Alla beslut ska prövas enligt jämställdhetsperspektivet. Vi ska särskilt arbeta för att bryta den könsuppdelade personalsammansättningen inom vården. Regionen ska vara ett föredöme i att skapa möjligheter för att förena arbete med föräldraskap. Möjligheten för funktionshindrade att få jobb inom regionens verksamheter ska öka.

Heltid ska vara rättighet - deltid en möjlighet. Alla som arbetar ofrivillig deltid ska erbjudas en möjlighet till heltidstjänst. Fortfarande är alldeles för många medarbetare anställda på osäkra vikariat och tillfälliga anställningar. Genom ett systematiskt arbete med att erbjuda tillsvidareanställningar och att införa medarbetarpooler ska Västra Götalandsregionen gå före i arbetet att bli en mönsterarbetsplats. Det är ett arbete som genomförs tillsammans med de fackliga organisationerna.

Kompetens- och ledarskapsutveckling ska samlas för att mer effektivt utnyttja de kunskaper som finns inom regionen.  Med en gemensam mötesplats kan kompetensen och samhörigheten stärkas för att bättre ta vara på medarbetarnas engagemang och organisationens utvecklingspotential. Vi vill inrätta Akademi Västra Götaland för medarbetarna med uppgiften att samla och utveckla den kompetens som finns inom verksamheterna.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill:

  • Heltid ska vara rättighet - deltid en möjlighet.
  • Minska antalet tillfälliga anställningar
  • Förbättra jämställdhet och mångfald inom utbildning och arbete
  • Inrätta fler praktik-, trainee- och utbildningsplatser för att minska arbetslösheten
  • Inrätta Akademi Västra Götaland som mötesplats där kunskap och kompetens kommer alla medarbetare till del.
  • Öka stödet till förverkligande och genomförande av idéer och innovationer hos regionens anställda
  • Kontinuerligt satsa på kompetensutveckling som en naturlig del i personalens arbetsuppgifter
Sidan uppdaterades senast: 2011-03-31 12:07
Taggar: