Ett Västra Götaland för människor i rörelse

Sabine och Lars bor i en liten ort utanför Göteborg. Varje morgon åker Lars tåg till Skövde för att komma till kontoret. Lars är van vid att pendla – både han och hans hustru har gjort det till och från under några år för att komma till jobbet. Sabine kör bil varje dag till jobbet på en fabrik på andra sidan Göteborg där hon jobbar som kvalitetschef. På vägen lämnar hon barnen på förskola. Det är besvärligt att åka bil varje dag och Sabine önskar att hon kunde slippa köerna på något sätt. Nu är det inte ett realistiskt alternativ, men hon hoppas att det ska bli bättre. Politikerna har pratat om att bygga mera järnväg och en bättre stationer så det går snabbare igenom stan med kollektivtrafiken.

Sabine har märkt att man skickar mycket mera gods med tåg, så mycket att det blivit fullt på tågen och på spåren till hamnen. Därför måste Sabines företag skicka mer gods på lastbil nu när det går bra för företaget igen. Det känns så omodernt och företaget vill att godset ska kunna åka kollektivt precis som människorna. VDn har skrivit debattartiklar om mera järnväg och bättre båtförbindelser för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas utan att öka på klimat- och miljöbelastningen. Sabine gillar att företaget driver på för en hållbar tillväxt och hon gillar tanken att både människor och gods ska kunna åka kollektivt. 

Vår politik för människor i rörelse i Västra Götaland

Vi Socialdemokrater vill utveckla infrastrukturen i hela Västra Götaland. Vägar och transportsystemens utbyggnad är i sig inget självändamål. Utgångspunkten är människors behov av arbete, studier, fritidsaktiviteter, och behovet av hållbara godstransporter. Västra Götalandsregionen har ansvaret för den regionala infrastrukturen och därigenom möjligheten att tillgodose behovet för människor att röra sig allt längre för att hitta jobbet eller boendet som passar just dem. Väl fungerande infrastruktur är också en förutsättning för att stärka näringslivets utveckling och skapa en hållbar tillväxt.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och möjlig att använda för alla. Möjligheten att resa över kommun- och länsgräns för studier, arbete och boendependling har ökat markant sedan Västra Götalandsregionens bildande.

Större arbetsmarknadsregioner och ett fungerande näringsliv ställer krav på bättre kommunikationer och hållbara transporter.  För att klara det åtagandet krävs ökat fokus på insatser där de gör mest nytta. Just nu sker en kraftsamling för att lösa storstadsregionen Göteborgs trafikproblem. Det västsvenska infrastrukturpaketet innebär stora investeringar i en utbyggnad av järnväg och väg. Investeringar i bättre kommunikationer och transporter ska ha ett hållbarhetsperspektiv. Det uppnås bland annat genom att fler reser kollektivt samt att fler godstransporter sker med spårbunden trafik istället för på väg.

Vi socialdemokrater kommer att arbeta för en utbyggnad av höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Ett första steg är att bygga delen Göteborg – Landvetter – Borås. För internationellt utbyte och långväga inrikes resor krävs tillgängliga och väl fungerande flygtrafik som det går snabbt att ta sig till med tåg.

Framtida investeringar i hållbara kommunikationer och transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt och förbättrad sysselsättning. Genom att öka kapaciteten för godstransporter på väg- och järnväg samt via våra hamnar, stärks Västsveriges konkurrenskraft.   

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik
  • Underlätta studie- och arbetspendlandet
  • Satsa på tvärförbindelser i Västra Götaland
  • Öka den anropsstyrda trafiken
  • Göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt
  • Satsa på ny teknik anpassade till resenärens behov och förutsättningar
  • Skapa trygga och bekväma väntrum och knutpunkter för kollektivtrafiken
  • Bygga fler avgiftsfria pendelparkeringar
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-26 14:39