Vår politik för en effektiv organisation

Som en av Sveriges största välfärdsorganisationer står Västra Götalandsregionen inför stora utmaningar. Gapet mellan tillgängliga resurser och människors förväntningar på välfärden ökar. För att kunna möta framtida behov med de begränsade resurser som står till buds krävs att välfärden organiseras effektivt och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den demografiska utvecklingen innebär att fler blir allt äldre och behöver vård. Nya vård- och behandlingsmetoder ställer krav på ökade resurser och nya kunskaper.

För att klara utmaningarna krävs kontinuerligt förändringsarbete för att förbättra regionens verksamhet, främja ett modernt ledarskap, korta beslutsvägarna, öka delaktigheten och ansvarstagande, höja och bredda kompetensen samt öka tillgänglighet och produktivitet. Skattebetalarna måste få ut maximal nytta av de skattepengar som ställs till regionens förfogande.

Sättet att organisera verksamheten och i vilka former vård och omsorg bedrivs måste utgå från den enskildes behov. Olika driftformer, privata, offentliga, kooperativa och andra former kan berika och bidra till utveckling och förnyelse om det finns ett gott samarbete och bra samverkan mellan vårdgivarna. Det som är viktigast är patientnyttan och att sjukvårdens resurser fördelas utifrån de behov av vård som finns i olika delar av Västra Götaland. Regionen som sjukvårdshuvudman ska inte överlåta sjukvårdens viktiga infrastruktur till privata vårdgivare. Sjukhusen ska vara kvar i offentlig regi.

Personalens tid behöver frigöras för att kunna fokusera på vårdens och andra verksamheters huvuduppgifter som bättre hälsa, gott bemötande och god vård. Därför är det en central uppgift att minska byråkrati och krångel i organisationen. De anställda ska få arbeta utifrån sin kompetens i team där olika personalkategorier tas tillvara. Verksamheten ska schemaläggas utifrån patienternas behov.

En ekonomi i balans skapar den stabilitet som är en förutsättning för att verksamheterna ska utvecklas väl. Utan kontroll över ekonomin finns inget utrymme för att förbättra och utveckla regionens verksamheter. Förändringar i samhällsekonomin och konjunktursvängningar påverkar snabbt regionens ekonomi. För att kunna möta ekonomiska förändringar krävs att regionen har en stark ekonomi och resurser för att överbrygga svängningar över tid.

Vi vill sätta tydligt fokus på kvalitetsfrågorna. Det ska göras med invånarnas och patientens behov i centrum. Arbetet för att öka patientsäkerheten ska fortsätta. Nolltolerans för vårdrelaterade skador ska införas.

Nya arbetssätt ska utvecklas med mer fokus på vårdens processer och en fungerande logistik. Målet är att skapa ökat värde för patienten, där kärnan är ständiga förbättringar och lärande av egna och andras erfarenheter. Genom effektiva stödprocesser frigörs mer tid det direkta patientarbetet. Kvalitets- och verksamhetsutveckling och omstruktureringar behövs för att i förlängningen skapa utrymme för mer vård och annan verksamhet. Vi kommer att arbeta för att rätta till skillnader i kvalitet mellan vårdområden och sjukhus. Systematiskt arbete är nödvändigt för att identifiera och reducera kvalitetsbristkostnader. Samordning och samverkan mellan vårdens olika utförare är nyckelord för förändringen. Invånarna i Västra Götaland ska kunna ta del av kvalitetsredovisningar och jämförelser mellan olika verksamheter. Det måste bli lättare för medborgarna att hitta rätt bland olika kommunala och regionala vårdverksamheter.

Västra Götalandsregionen ska fortsätta att investera i kunskap genom forskning och utveckling, såväl inom medicin och medicinteknik, som den gröna sektorn. Det kräver samverkan och samarbete såväl inom regionen som med kommuner. Samarbetet med nationella och internationella aktörer och organisationer ska utvecklas.

Internationella frågor har en stor betydelse för Västra Götalands utveckling. Därför ska regionen ha ett utvecklat EU-samarbete och samarbete med andra europeiska regioner. Det gäller både frågor som rör regionens verksamheter men också utvecklingsfrågor som rör hela Västra Götaland såsom infrastruktur och miljö.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Förbättra vårdprocesserna och logistiken i vården
  • Införa nolltolerens mot vårdrelaterade skador och infektioner
  • Minska onödigt krångel och byråkrati för att ge mer tid till mötet med patienten
  • Investera i kunskap
  • Att alla utvecklingsinsatser ska ge ökad kvalitet och säkerhet samt frigöra mer tid för patientkontakt
  • Minska beroendet av bemanningsföretag
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-26 14:31
Taggar: