S-MP-V: Umaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.
S-MP-V i Västra Götalandsregionen 2011-2014

Nu är det dags att lägga en mandatperiod som präglats av finanskris och ekonomiska oro bakom oss. För många av oss har arbetet med att utveckla det goda livet för alla invånare i Västra Götaland fått stå tillbaka. Istället har våra ansträngningar riktats mot de utmaningar som den ekonomiska situationen och den västsvenska fordonskrisen inneburit.

När vi nu går in i en ny mandatperiod med en ny politisk ledning är det dags att ta nästa steg för det goda livet för alla. Utmaningarna är många. Smartare sjukvård med ett tydligt hälsoperspektiv, fortsatt utveckling av kollektivtrafik, förstärkt infrastruktur och viljan att gå före i miljöarbetet förutsätter ett samarbete mellan region, kommuner och det västsvenska näringslivet. Uppdraget vi fått av väljarna är att anta utmaningen att föra arbetet med det goda livet ytterligare steg framåt för att nå ett hållbart Västra Götaland.

Vi står för alla människors lika värde och möjligheter. Oavsett hudfärg, ursprung, sexuell identitet, fysisk eller psykisk förmåga ska alla människors lika värde och rättigheter respekteras. Regionens verksamheter ska arbeta och leva upp till internationella konventioner.

 • Föregångare med ansvar för miljö och klimat

Västra Götalandsregion ska tillsammans med kommunerna gå före i arbetet med en hållbar omställning med fokus på miljö- och klimatutveckling. Regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi 2020. Det kommer att ställa krav på oss att bygga smart när vi bygger om och bygger nytt. Det kommer att utmana oss att hitta nya vägar för att öka det kollektiva resandet samt det kommer att krävas att vi upphandlar med sociala, etiska och ekologiska krav. Det är ett arbete som vi ska göra tillsammans med kommunerna, samtidigt som vi är beredda att ta stora steg framåt i vår egen organisation. Miljö och klimatarbetet är också ett arbete som ökar möjligheterna att nå de nationella folkhälsomålen. Genom att ta vårt ansvar för kommande generationer kommer Västra Götaland bli en bättre region att bo och leva i.

 • Kommunernas region

Västra Götalandsregionen har ett ansvar att företräda helheten och alla invånare samtidig som vi måste hitta former som gör att alla kommuner i Västra Götaland kan göra sig hörd. En förutsättning för att nå framgång är att vi tillsammans skapar och vårdar samverkan och dialog. Det är en utmaning och ett ansvar som vi alla ska axla. Vi vill också bidra till att Västra Götalandsregionen tar till sig av goda exempel från regional utveckling och hälso- och sjukvård från vår omvärld i den globaliserade tid vi lever i.

 • En region med ökad samordning

Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Västra Götalandsregionen har som uppgift och ansvar att möta alla invånares behov och möjligheter att utvecklas. Vi har ett gemensamt ansvar att samordna våra viktiga uppgifter för likvärdig hälsa och vård efter behov samt likvärdiga villkor för våra invånare att utvecklas som individer. Vi har en utmaning i att skapa en regiongemensam syn med syfte att lära av varandra samt utbyta kunskap och erfarenheter över geografiska och organisatoriska gränser. Vår väg framåt bygger på att hela Västra Götalandsregionens organisation arbetar tillsammans mot gemensamma målsättningar.

 • I framkant när det gäller forskning

Att hålla en hög nivå inom utbildning och forskning är en av de långsiktiga utmaningarna för utvecklingen av Västra Götaland. Insatser som stödjer västsvenska aktörers delaktighet i såväl nationella som europeiska och internationella forskningsprogram ska prioriteras för att få mer forskning förlagd till Västra Götaland.

Vi tänker fortsätta Västra Götalandsregionens arbete inom det medicinska området genom ökad satsning på forskning inom medicin och biomedicin. Vi vill också att Västsverige ska bli en betydande aktör inom verksamhetsforskning inom sjukvård och offentlig sektor och delta i internationell forskning och nätverk. Det vi avser rör allt från vårdmiljöer och byggande till forskning kring vårdepisoder och processer, till medicinsk säkerhetsforskning och medicinsk utbildning/inlärning.

 • En framgångsrik kulturregion

Alla medborgare ska aktivt kunna delta i kulturlivet. I hela regionen ska det finnas ett levande kulturliv som stimulerar till kreativitet och förnyelse. Västra Götalands tydliga kulturprofil ska utvecklas ytterligare med särskilt fokus på barn- och ungdomskultur och med inriktning på framtidens teknik.

 • Livslångt lärande

Människors tillgång till livslångt lärande en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Västra Götalandsregionen har här ett ansvar inte bara för sin egen personal utan även att genom egna utbildningsverksamheter främja det livslånga lärandet.

 • Kollektivtrafik för hållbart resande

En väl utbyggd, attraktiv och prisvärd kollektivtrafik underlättar för invånarna i Västra Götaland att ta sig till arbete studier eller fritidsaktiviteter utan att behöva använda bil. Det förutsätter en kraftfull satsning på kollektivtrafiken för att skapa kortare restider som knyter ihop stad och land. Därför vill vi inrätta en kollektivtrafiknämnd som i samverkan med kommunerna tar sig an utmaningen att göra det lättare för människor att förflytta sig i vår region samtidigt som man bidrar till en bättre miljö och ett bättre klimat för kommande generationer. Vi vill utreda möjligheten att utveckla kollektivtrafiken genom att öka anropsstyrd trafik på landsbygden.

 • Smart sjukvård

Svensk sjukvård håller hög kvalitet. Det finns dock brister som drabbar patienten i form av långa väntetider, dåligt bemötande och i värsta fall även vårdrelaterade skador. Det är inte acceptabelt. En smartare sjukvård kräver en ökad samordning kring förebyggande åtgärder, nya medicinska metoder, patientanpassad bemanning och nolltolerans mot vårdskador och kvalitetsbrister. Vi kommer under mandatperioden att ta ett särskilt ansvar för att Västra Götalandsregionen blir synonymt med smart sjukvård.  

 • Minska krångel och byråkrati ger mer tid för vård

Vårdpersonalens tid ska användas för att ge mer tid till mötet med patienten. Vi ska fokusera på vårdens huvuduppgifter som bättre hälsa, gott bemötande och god vård. Det kräver övergripande förändringar av stöd, service och administration. Sjukvården i Västra Götaland ska vara mer sammanhållen så att patienten inte drabbas av organisatoriska gränser. Genom att utnyttja teknik och IT-stöd samt införa regionala standards och regiongemensamma rutiner kan vi undvika krångel och byråkrati. Det ger mer tid för vård.

 • Vårdens tillgänglighet måste bli bättre

Tillgängligheten till god vård måste säkerställas för att upprätthålla förtroendet för den solidariska sjukvårdsmodellen. Vårdgarantin är en patienträttighet där varje enskild patient ska kunna garanteras vård inom uppsatta garantigränser. Sjukvårdsrådgivningen 1177 ska fortsätta utvecklas för att möte invånarnas behov. Mobila sjukvårdsteam ska införas i hela Västra Götalandsregionen.

 • Kortare väntetider på akuten

Sjukhusens akutmottagningar är ingången till vården för många människor. Väntetiderna är ibland orimligt långa innan patienten kommer i kontakt med en läkare. Det är inte acceptabelt och riskerar att skada trovärdighet för sjukvården. Därför ska vi fortsätta att ställa krav på att alla snabbt ska få träffa en läkare när man kommer till en akutmottagning.

 • Mer vård i människors närhet

Den vård som ofta behövs ska finnas nära. Vårt mål är att åtta av tio besök ska ske i den nära vården. Därför vill vi att närsjukhusens roll ska stärkas för att tillgodose människors behov av vardagssjukvård och diagnostik i närområdet. Samverkan med den kommunala hemsjukvården, skolhälsovården och primärvården ska stärkas. Närsjukvården innehåll måste utgå från invånarnas vårdbehov. Det kräver en dialog där vi måste ta ansvar för att en samverkan sker med invånarna och mellan olika huvudmän och organisationer.

 • Mönsterarbetsgivare

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Våra medarbetare är för många människor en avgörande orsak till hälsa och välmående. För att stödja våra medarbetare i deras uppgifter ska vi fungera som en mönsterarbetsplats. Det gör vi genom att bejaka en demokratisk utveckling och belöna kompetens. Regionens medarbetare ska erbjudas trygga anställningar där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Jämställdhet ska genomsyra varje arbetsplats och orättvisa löneskillnader ska utjämnas. Ett bra ledarskap är en förutsättning för att personalen ska fungera som en verksam enhet och det måste präglas av genusmedvetenhet. Ett genuskompetent ledarskap skapar större dynamik på arbetsplatsen.

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-05 13:50