Fakta om ambulanshlikopter Dalarna

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Eurocopter_EC-135_SP-HXU_LPR.jpg/640px-Eurocopter_EC-135_SP-HXU_LPR.jpg

Besättning

Flera studier har visat att det är kombinationen av snabb ankomst till patienten med möjlighet till prehospital vård, hög kompetens och möjligheten att transportera patienten direkt till rätt vårdnivå som ger de största medicinska vinsterna och är mest kostnadseffektivt.

Det är anestesiläkarens (narkosläkarens) kompetens som bäst passar in på de krav som ställs, och för att verka utanför sjukhuset, ensam och ibland under svåra omständigheter krävs många års arbete av anestesiarbete.

1 Pilot

1 erfaren anestesiläkare

1 HEMS-crew, (vidareutbildad sjuksköterska som i luften är behjälplig med flygningen, och på marken blir ett medicinskt team med läkaren.)

Detta är den vanligaste bemanningen i de skandinaviska helikoptrarna

 

Flygtider

I och med att både vi och Värmland köper in varsin helikopter så täcker vi upp en tidigare vi fläck på kartan när det gäller ambulanshelikopter. Det förkortar givetvis insatstiderna, och räddar på så vis liv.

 

Det tar cirka 1-3 minuter att få en helikopter i luften efter att piloten startat turbinerna. De helikoptertyper som utredningen studerat har en marschfart på 240-300 km/h. Under utredningens gång har vi undersökt två alternativa basplaceringar, men det är nu beslutat att Mora blir den ort som ambulanshelikoptern kommer vara stationerad i Tiderna nedan är beräknade på en medelhastighet på 260 km/h (siffrorna är minuter från ort i den vänstra kolumnen till Mora respektive Borlänge);

Medicinska vinster

Den kanadensiske forskaren Russel MacDonald har vid en internationell litteraturgenomgång funnit stöd för att helikopterinsatser är kostnadseffektiva vid bland annat trauma, hjärtinfarkt och stroke. Den samhällsekonomiska nyttan ligger i att fler människor överlever, rehabiliteringstider kan kortas och fler människor kan återgå till produktivt arbete.

Hjärtinfarkt

Akut hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige, hos såväl män som kvinnor. I Dalarna insjuknar varje år 1100 personer i hjärtinfarkt. PCI (ballongsprängning) är den metod som har bäst resultat inom hjärtsjukvård, och vinsten är större ju kortare tid som går mellan insjuknande och behandling och man rekommenderar att tiden från EKG till behandling ska vara mindre än 90 minuter.

PCI möjlighet på nätter och helger finns enbart på 14 sjukhus i hela landet, där Falun är ett av dem. Under 2012 kan man sannolikt säga att 10-20 patienter kom senare än 90 minuter till behandling pga. avstånd, kanske hade det medicinsk betydelse för 1 patient/månad.

Men vi ska också komma ihåg att Dalarna redan i dagsläget har högst överlevnad i Sverige när det gäller hjärtinfarkter, och att hjärtsjukvården här i länet är modern och patientsäker.

Stroke

Var 17:e minut drabbas en person i Sverige av en stroke, och det är den sjukdom som kräver flest vårddagar. I Dalarna är det ungefär 1000 patienter/år som insjuknar i stroke.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård (2009) säger bland annat att vi ska minimera varje minuts tidsfördröjning i vårdkedjan. Chansen för ett lyckat resultat är dubbelt så stor om patienten får trombolys inom 3,5 timmar istället för 4 timmar. I det vetenskapliga underlaget till de nya riktlinjerna skriver Socialstyrelsen att helikopter bör användas om patient med stroke bor otillgängligt eller mer än 72 kilometer från sjukhus. (i vårt fall Falun)

MacDonald finner i amerikanska studier stöd för att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva för insatser vid stroke, jämfört med rehabiliteringskostnaderna.

Trauma

Om man kikar på statisk för svårt trauma vid trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra olyckor brukar den beräknas till 0,5 fall per 1000 innevånare, vilket innebär 145 fall per år i Dalarna.

Ekonomi

Årskostnad: ca 35 miljoner

Investeringskostnader: 68 miljoner

Engångskostnad i samband med införandet: 2,7 miljoner

Minskade kostnader för vägambulansen: - 4 miljoner

Intäkter på grund av uthyrning till andra landsting är svår att avgöra, och beror på hur andra Landstings ställer sig till en fortsatt utveckling av luftburen ambulanssjukvård. I Värmlands kalkyl är den summan 0 – 7,5 miljoner.

Detta tillsammans med att de patienter som befinner sig i vårt län som turister, främst i norra Dalarna, istället för att bli transporterad med vägburen ambulans nu skulle ta helikoptern, och på så vis hamna på rätt vårdnivå i sitt hemlandsting, ger oss ytterligare 10 miljoner.

Att avstå från att skaffa en ambulanshelikopter, och istället fokusera på vägburen ambulans skulle ge utrymme för 3-4 fler bilar bemannade med sjuksköterskor.

I Landstinget har som mål att 90% av länets befolkning ska nås av ambulans inom 30 minuter. Nedan redovisat i tillgänglighet i % inom 30 min;

 

  Prio 1 uppdrag                             Prio 2 uppdrag

BILD på hlikopter: Tomasz Nycz, Wikipedia Commons

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-18 11:55