Bostad åt alla - Dalarna ska vara rättvist

Dalarna ska vara ett rättvist län – tillgängligt för alla oavsett bakgrund och storlek på plånbok. I Dalarna ska vi alla kunna bo till en rimlig kostnad, studenter, unga, vuxna, familjer och pensionärer. Den utveckling som nu leder till ökad segregation, ökande boendekostnader och ensidiga boendeformer måste motverkas.

I Dalarna ser vi inte på bostaden som vilken handelsvara som helst. Bostaden är för oss socialdemokrater en social rättighet för var och en och samhället måste därför ta ett ansvar för att trygga bostadsförsörjningen. Dalarna ska vara ett län som håller ihop och där de sociala klyftorna minskar. Här ska ungdomarna kunna flytta hemifrån, familjer ska kunna växa utan att bli trångbodda. Det ska finnas lägenheter till en rimlig kostnad för dem som behöver flytta för att få ett nytt arbete eller påbörja en utbildning.

Vi socialdemokrater strävar efter ett boende med minskade klyftor och ökad social sammanhållning. Vi behöver därför fler lägenheter. I Dalarnas kommuner ska det finnas blandad bebyggelse med både villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Därför måste kommunerna ges större möjligheter att styra nybyggnation mot mer av blandade upplåtelseformer. Människorna ska ha större möjligheter att välja hur de vill bo samt kunna flytta när de behöver eller vill byta bostad.

I dag har människors valfrihet i boendet dramatiskt minskat. Skälet till detta är att samhälleligt stöd och stimulans till bostadsbyggande helt har avvecklats under senare år.

Med ett bostadsbyggande som nått bottennivåer kommer tillgången av bostäder att bli ett hinder för valfriheten på bostadsmarknaden. Därför måste ett investeringsstöd för fler hyresrätter införas, inte minst för att öka möjligheten för ungdomar och studerande att få tag på en bostad till en rimlig kostnad. För att det framtida behovet av ny- och ombyggnad av äldrebostäder ska klaras så behövs någon form av finansiellt stöd införas.

Vid all nybyggnad och ombyggnad ska det vara tydliga krav på energieffektivisering. Boende ska kunna påverka sin egen förbrukning av värme och det ska avspegla sig på hyran om man bor i hyresrätt. I Dalarna ska vi föra en bostadspolitik som bidrar till en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I Dalarna finns både råvaran, förädlingsmöjligheterna och kunskaperna om trä för det i större utsträckning ska kunna användas trä i kommande nyproduktion av bostäder.

Vi vill:

  • Få fart på bostadsbyggandet. Införa ett investeringsstöd för att få fler hyresrätter till rimliga kostnader
  • Ansvar för bostadsförsörjningen. Skärp lagen om bostadsförsörjning. Ge kommunerna större befogenheter att kunna utnyttja detaljplaner eller markanvisningar för att kunna styra upplåtelseformer
  • Bygga mindre lägenheter med rimliga hyror för ungdomar
  • Att de allmännyttiga företagen ska värnas och utvecklas för att kunna möta de framtida behoven
  • Att det införs ett miljöinriktat investeringsstöd till ombyggnad som ger energieffektivisering
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:46