Ett Dalarna i full sysselsättning

Dalarna är ett län med ett brett näringsliv. En mängd små- och medelstora företag i många branscher bidrar till att stärka dess mångfald och minska länets sårbarhet. Traditionella basnäringar inom papper och stål samsas i vårt län med IT-, tele-, tjänste- och konsultföretag av olika slag. En expanderande turism- och besöksnäring skapar många nya arbetstillfällen. Och stora investeringar inom handelssektorn bidrar till att öka utbudet i länet. Den unika kombinationen av fjällbygder, jordbruksbygder, industri- och bruksorter och orter präglade av en bred småföretagsamhet gör Dalarnas näringslivsutveckling särskilt spännande.

För att framtidens näringsliv ska utvecklas på ett slagkraftigt sätt krävs hela tiden investeringar i utbildning. En stark utbildningssektor är en garant för näringslivets möjligheter till expansion och utveckling. Såväl gymnasie- som högskolan är mycket viktig. Genom vuxenutbildningen ska förutsättningar skapas för att göra det livslånga lärandet till en realitet. Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare är därför av största vikt. Detta är avgörande för alla delar av länet med dess skilda förutsättningar för arbete och utkomst.

Uppbyggnad av företagskluster där företag inom likartade branscher samverkar är en viktig politisk ambition. Det förutsätter en lokal näringslivsstrategi som stimulerar till etablering och underlättande av samverkan mellan olika små- och medelstora företag. Tillgången till mark för etablering av företag och planering av nya expansionsområden för företagande och handel är viktiga kommunstrategiska frågor. Kommunerna måste ha en offensiv strategi på denna punkt.

Näringslivets förutsättningar är intimt sammankopplade med infrastrukturens kvalitet och framtida utveckling. Därför måste huvudstråken för person- som godstrafik på väg- och järnväg och ett väl utbyggt IT-nät ständigt vara politiska huvudprioriteringar. Ytterst handlar det om att bidra till regionförstoring och underlätta för pendling mellan boende och arbete på olika orter.

För Dalarnas del är det av stor vikt att det upprättas väl förankrade branschprogram för basnäringar inom skog och stål. De förutsätter ett intimt samarbete mellan företag och samhälle i form av kommuner, regioner och stat. Genom att kraftsamla i samverkan så skapas förutsättningar för att investera i nya kvaliteter och produkter. Ytterst är syftet att Sverige ska konkurrera med kvalitet och inte låga löner. Samarbeten av detta slag kan också innebära mycket för turism- och besöksnäringens utvecklingskraft i vårt län. Tillgången till prisvärd el i långsiktiga leveransavtal är en nödvändig förutsättning för industrins och hela näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Dalarna måste hela tiden marknadsföras som ett bra län för arbete, boende och företagande. Särskilda insatser måste kontinuerligt göras för att marknadsföra Dalarna. Det ska vara en aktiv ambition att länet ska öka i befolkning och nya företag etableras. Endast genom en ekonomisk tillväxt finns resurser att fördela som kan skapa en stark välfärdssektor som skapar både trygghet, kvalitet och lägger grunden för ett fungerande näringsliv.

Vi vill:

 • Stärka mångfalden i Dalarnas näringsliv
 • Att småföretagande ska understödjas och stimuleras
 • Att det "livslånga lärandet" ska vara en resurs när framtidens jobb skapas
 • Att länets kommuner ska arbeta aktivt med de lokala näringslivsfrågorna och underlätta för nyetablering, expansion och att lyfta fram det närproducerade
 • Stödja infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar för arbete och tillväxt
 • Att branschprogram upprättas för basnäringarna
 • Skapa förutsättningar för prisvärd el och långsiktiga leveransavtal till näringslivet
 • Att besöksnäringen prioriteras när det gäller utbyggnad och jobbskapande samt att ett branschprogram utarbetas
 • Att satsningen på marknadsföringen av Dalarna fördjupas och intensifieras

Investera i människor och deras framtid

Vi vill investera i en kompetensförsäkring som ska göra det möjligt för människor att utbilda sig så att man långsiktigt kan behålla jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. En nyinrättad kompetensförmedling ska kunna fungera inte bara vid arbetslöshet utan också vid byte av jobb eller sökandet efter relevant utbildning. Alla ska få lämpligt stöd och förmedlingen ska använda alla de utbildningsmöjligheter som finns i samhället.

Allt för många blir utslagna ur arbetslivet. För att sjuka ska kunna komma tillbaka i arbete krävs rehabilitering och trygghet. Därför avvisar vi regeringens otrygga utförsäkringar och vill istället investera i aktiv rehabilitering som ser hela människan.

Samhällets resurser ska erbjuda individuella flexibla vägar in i eller tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Vi vet att finansiell samverkan mellan organisationer (Finsam) ger bra resultat.

Alla kan inte arbeta i den mån som det moderna arbetslivet kräver. Därför vill vi att en utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. Ett lyckat historiskt exempel är PLUS-jobben.

Vi vill bjuda in alla marknadens parter i arbetet med att utforma framtidens system för omställning. Varje människas förmåga ska tas tillvara. Varje arbetad timme behövs. Så tror vi att Sverige kan bli ett möjligheternas land och Dalarna ett möjligheternas län.

Vi vill:

 • Införa en kompetensförsäkring som ger fler möjlighet att hitta rätt i arbetslivet
 • Införa en kompetensförmedling som ger fler ett språng in i yrkeslivet
 • Satsa på en aktiv rehabilitering som ger ett konstruktivt och utvecklande stöd och inte passiv utförsäkring
 • Att Finsam införs i hela länet som ett samlat stöd för vägen till arbete
 • Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor som kommer från andra länder genom att bl. a. utveckla valideringen

Fungerande kommunikationer krävs för Dalarnas utveckling

Socialdemokraterna i Dalarna vill förbättra villkoren för turist- och besöksnäringen, handeln, basindustrin, Högskolan Dalarna, de små och medelstora företagens utveckling och öka tillgängligheten till vårt län.

Socialdemokraterna vill att Dalarnas basindustri garanteras en tillgänglighet till den nationella och internationella marknaden genom transportsystem som genom hög bärighet och tillgänglighet undanröjer hinder av långa avstånd.

Socialdemokraterna vill stärka Dalarnas position som ett av Sveriges ledande län för turist- och besöksnäringen. Vi socialdemokrater vill bygga en infrastruktur i Dalarna som möjliggör detta.

Dalarnas infrastruktur behöver därför förbättras. Det gäller både väg och järnväg. Fungerande kommunikationer är en förutsättning för regionförstoring. Möjligheterna att pendla till och från arbete och studier måste hela tiden förbättras. Från socialdemokratiskt håll har vi i vår långtidsbudget 2010 – 2012 avsatt 40 miljarder kronor mer än den borgerliga regeringen.

Vi socialdemokrater tycker att det är en orimlig ordning att större och viktiga projekt i princip ska kräva kommunal medfinansiering. Ett sådant system leder till att det blir de ekonomiskt starka kommunerna och regionerna som får investeringarna. Vi kommer istället att prova möjligheterna till att lånefinansiera investeringsprojekt och avgiftsbelägga större och hårt belastade vägar. Detta för att vägtransporterna ska bära en större del av sina egna kostnader gentemot mer miljövänliga transporter.

Viktiga projekt är därför förbättringar på vägar som projekt E 16 Gävle-Malung-Oslo, riksväg 70 Enköping – Idre samt riksväg 50, Bergslagsdiagonalen som passerar Ludvika – Borlänge och Falun. Vasaloppsvägen Mora – Älvdalen – Sälen är ett viktigt förbättringsprojekt för att stärka arbetsmarknadsförstoring vid den utbyggnad som sker av turist- och besöksnäringen i Norra och västra Dalarna.

Dalabanan Mora – Stockholm och Bergslagsbanan Storvik – Falun – Ludvika är huvudprioriteringar vad gäller järnvägar. Det är projekt som ska klara både den tunga basindustrins behov och persontransporterna. På Dalabanan är målet en satsning på 3 miljarder som ger en restid mellan Borlänge och Stockholm på 1 timme och 40 minuter och Mora – Stockholm 3 timmar. Vikten av att få tillstånd av förbättrad kapacitet för att klara tunga transformatortransporter på sträckan Ludvika – Norrköping är mycket viktig för utvecklingen i Ludvika. Underhållsåtgärder efter Västerdalsbanan är viktiga för att inte utarma banans betydelse för näringslivet i Västerdalarna. Vi ser positivt på det kommunala engagemanget för Inlandsbanans utveckling. En upprustning av Bergslagspendeln är nödvändig.

Socialdemokraterna i Dalarna anser att till transportsystemen väg och järnväg ska flygplatserna i Borlänge och Mora utgöra strategisk betydelse för länet. De är av avgörande transportpolitisk betydelse för besöksnäringen och länets världsledande basindustri- och tjänsteföretag vad gäller tillgänglighet, regional utveckling och sysselsättning både på kort och på lång sikt. För Dalarna är därför tillgängligheten och åtkomligheten med flygtrafik, inte minst ur EU-perspektiv, av stor betydelse. En utveckling av Mobergskölen, Sälen till charterflygplats som garanteras kostnadsmässigt av näringslivet är ett annat mått på flygets betydelse för en utvecklad turism i Sälenfjällen.

Persontrafiken med buss och tåg måste även fortsättningsvis samordnas för att kunna erbjuda ett bra utbud till rimligt pris i hela länet. I kommunernas centrala delar ska den kunna ersätta bilen och även i länets mest perifera delar ska möjligheten att dagligen ta sig fram och tillbaka till länets centrum finnas.

Framtiden kräver ett sammanhållet trafiksystem, där alla trafikslag och alla typer av transporter samordnas. Avvecklingen av Rikstrafiken får inte innebära att det statliga stödet till olönsam trafik försvinner.

Vi vill:

 • Stödja en satsning på huvudstråken på väg syftande till att dels underlätta regionförstoring, dels förbättra kommunikationerna inom länet. Det innebär bl a även punktinsatser i kompletterande trafiksystem
 • Prioritera en långsiktig satsning på Dalabanan och de banor som garanterar industrins behov av godstransporter
 • Fortsätta att stödja flygtrafiken med bas i Borlänge och Mora
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:53