Ett Dalarna utan hindrande fördomar

För oss socialdemokrater är solidaritet och alla människors lika värde våra viktigaste ledstjärnor. Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Detta gäller gentemot alla människor, oavsett etnisk bakgrund, klass, religiös övertygelse, kön, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna har alltid och kommer alltid att värna alla människors lika värde! Och som det folkrörelseparti vi är, så är det vår övertygelse att endast genom en bred förankring i människors vardag och hos alla grupper i samhället kan vi bygga ett solidariskt och rättvist samhälle för alla.

Sverige har under den borgerliga regeringen, förvandlats från ett samhälle där vi värnat solidaritet, rättvisa och generell välfärd till att idag präglas av ökad egoism och ökade klasskillnader, brist på solidaritet och ökad otrygghet. Denna samhällsutveckling vill vi vända!

Integration för utveckling och allas lika värde

Allt vårt arbete med integrationsfrågor måste bygga på att ge människor med andra kulturella och etniska bakgrunder förutsättningar att själva stärkas och utvecklas i samhället, och att alla ömsesidigt bidrar positivt till integrationen.

Vi Socialdemokrater vill aktivt motverka de fördomar som idag hindrar människor från andra länder från att etablera sig på arbetsmarknaden. Det svenska samhället behöver all den resurs som samtliga innevånare utgör. 26 (28)

Arbetet med att stärka den enskilde individen i integrationsarbetet måste också utgå ifrån det faktum att alla individer är olika och med olika kulturell och etnisk bakgrund. Men med den självklara utgångspunkten att alla människor har samma värde.

Jämlikhet för ett samhälle där alla kan utvecklas

Ett jämlikt samhälle kräver samma rätt, samma möjligheter och samma skyldigheter för alla invånare. Ingen skillnad ska göras mellan kvinnor och män eller beroende av varifrån man kommer.

Vi har idag en situation där det förväntas, eller krävs, att alla enbart ska lita på sin egen förmåga, en situation där du inte får misslyckas därför att ingen andra chans kommer, en situation där du blir straffad när du blir arbetslös, en situation där du ska vara frisk trots att du är sjuk. Listan kan göras lång men visar att jämlikhet, jämställdhet och solidaritet är ord som urholkats och inte har den innebörd som ger ett tryggt samhälle – ett samhälle där alla har lika värde och ett samhälle där alla kan utvecklas.

Rättvisa – allas möjlighet till ett bra liv

För oss socialdemokrater är ett rättvist samhälle en självklarhet. Rättvisa för oss handlar om att ge alla i samhället samma chans i livet, oavsett vilka förutsättningar man har.

Alla individer oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religiös övertygelse, ålder, klass, funktionsnedsättning och ekonomiska förutsättningar måste ges möjlighet att visa och utveckla sin kompetens.

För att individer skall uppleva rättvisa i sin vardag måste det finnas inflytande och ansvar. Detta gäller såväl på arbetsplatserna som i vardagen. Kapitalismen har en annan drivkraft, den som kontrollerar kapitalet är den som bestämmer i ett kapitalistiskt samhälle, ofta på bekostnad av det individen upplever som rättvisa. Vi socialdemokrater vill sätta människan i centrum och är fast beslutna att skapa ett rättvisare samhälle.

Vi vill:

  • Öka den offentliganställda personalens kunnande i integrationsfrågor
  • Skapa förutsättningar för alla att utvecklas utifrån sin egen förmåga
  • Verka för att återskapa ett generellt välfärdssystem som är rättvist och ger trygghet vid till exempel sjukdom och/eller arbetslöshet
  • Arbeta för ett jämlikt Dalarna fritt från diskriminering, genom ökad kunskap om integrationsfrågor i samhället
  • Aktivt stödja mötesplatser mellan olika grupper i samhället
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:56