Ett hållbart Dalarna

Vi alla är beroende av hur vårt Dalarna mår, att länet är tryggt och att det utvecklas och växer. Vad som händer runt omkring oss spelar roll. En klok hushållning med våra lokala och globala resurser är en förutsättning för en bra framtid i Dalarna. Rätten till en bostad och känsla av trygghet är tillsammans med hälsofrämjande och förebyggande arbete grunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Hållbarhet handlar också om att stödja miljö och drägliga arbetsförhållanden i andra länder, framförallt i utvecklingsländerna. Genom exempelvis Fair Trade kan länets individer och organisationer bidra till en hållbar utveckling globalt.

Miljö

Vår lokala miljöutmaning är inte en isolerad fråga. Miljöns koppling till arbete och näringspolitik, kommunikationer, bostäder och konsumtion är lika självklar som skolans påverkan på övriga samhället eller det sociala skyddsnätets betydelse för människors vilja, förmåga och hälsa. Basen för miljöarbetet är Dalarnas regionala och lokala miljömål. I Dalarna finns frågor som gör miljöutmaningen extra betydelsefull.

Dalarnas näringsliv är modernt, men är också extremt beroende av transporter och energiförsörjning. Våra tillverkningsindustrier behöver en trygg och långsiktig energiförsörjning med inriktning mot inhemska bränslen, samtidigt som den behöver anpassas ytterligare till framtida miljökrav. Den långsiktiga konkurrensen kommer inte bara att handla om pris och kvalitet, utan även om miljö.

Godset och människorna behöver ett transportsystem som ökar konkurrenskraften, kortar restiderna och minskar miljöpåverkan. Dalarna är ett transportlän, både i form av den omfattande trafiken på vägar och banor, men också för att transportmyndigheterna till stor del finns här. Godstransporter på järnväg nyttjas mycket idag, men kan utvecklas ytterligare. Idag åker dalfolket och våra besökare bil. Tåg, buss och cykel används lite. Målet måste vara att våra besökare kan resa till våra större besöksmål utan bil. Vi måste ställa om till ett miljövänligt resande, och använda den kunskap som finns i regionen för att skynda på den förändringen.

Våra nyare näringar, i form av besöks- och turistnäringarna, bygger mycket utav sin verksamhet på bibehållna kulturmiljöer, vacker och tillgänglig natur och årstider som ger möjlighet till såväl sommar- som vinteraktiviteter. Allt det här skulle ställas på ända om klimatförändringarna gick så långt att årstiderna suddas ut, växtlighet och skogar tappar sin attraktivitet eller om byggnader och mark hotas av översvämningar eller skred.

Det här innebär att Dalarna både måste ta särskilda hänsyn och gå före i utvecklingen för att skapa morgondagens energieffektiva tillverkningsprocesser, transporter och "eko-turism". Möjligheterna och resurserna finns. Nytänkande och ny teknik kan göra att vi skapar ett möjligheternas Dalarna även på miljöområdet!

Vi vill:

  • Dalarna har både råvaran, förädlingsmöjligheterna och kunskapen för att nyttja trä. Det gynnar miljön och skapar jobb
  • Att vår allmännytta och de offentliga fastigheterna ska bli föregångare i miljöarbetet! När många av våra bostäder och lokaler behöver renoveras ska vi ta chansen till energieffektivisering. När vi bygger nytt ska det vara så nära nollförbrukning som det bara går
  • Bygga vidare på Högskolan Dalarnas höga kompetens inom solenergi, Dalarna håller på ett bli ett centrum för inlandsbaserad vindkraft och ABB i Ludvika är världsledande på energiöverföring
  • Att nanotekniken beaktas ur ett miljö-, hälso- och säkerhetsperspektiv
  • Att alla fordon som tillhör Dalarnas kommuner och landstinget ska senast 2014 kunna drivas på fossilfria bränslen. Dalarnas kommuner är i nationell och internationell jämförelse föregångare när det gäller exempelvis avfallshantering och fjärrvärme! När vi inom ramen för Dala Avfall har infört källsortering för nästan allt avfall, går fortfarande storstädernas sopor osorterade till förbränning. Nu tar vi nästa steg, inom transportområdet
  • Värna allas rätt till rent vatten. Naturvården och den biologiska mångfalden är prioriterad
  • Att våra framgångsrika företag, organisationer och kommunala bolag ska uppmuntras att dela med sig av erfarenheter och sälja och exportera miljökunskap. Både för att sprida kunskap i Dalarna men också för att skapa nya jobb inom miljöområdet
  • Stimulera varandra att ändra beteenden och handla klimatsmart. Dalarnas invånare och hushåll har nyckelrollen! Ekologiska och lokala produkter ger mindre utsläpp. "Ta till vara", secondhandverksamheter och lokala material minskar resursanvändning
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:44