Ett hälsosamt Dalarna

I Dalarna ska du känna dig trygg när du blir sjuk. Du ska med tillförsikt se fram emot en trygg och värdig ålderdom. Ingen ska behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Dalarnas kommuner och landsting är goda arbetsgivare som tar sitt ansvar. I Dalarna är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet för ett friskare Dalarna

Om socialdemokraterna får länsinvånarnas förtroende kommer vi att ta ansvar för att resurserna används effektivt och rättvist för att möta behoven hos Dalarnas befolkning. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten och kompetensen inom hälso- och sjukvården. Vi kommer att se till att vi klarar de framtida rekryteringarna och pensionsavgångarna. God kvalitet och ordning och reda i ekonomin ska känneteckna och genomsyra alla verksamheter inom Landstinget Dalarna.

Det ska vara det medicinska hälsotillståndet och ingenting annat, med andra ord - hur du mår, som är avgörande för när och hur du ska få vård. Utmaningarna och behoven kommer att öka i framtiden. Därför vill vi socialdemokrater rusta hälso- och sjukvården för det.

Oavsett om du behöver vård och omsorg inom kommun och landsting ska dina behov tillgodoses i en sammanhängande vårdkedja så att ingen faller mellan stolarna. Oavsett om du behöver vård i kommunen eller i landstinget. Alla ska få ett gott omhändertagande och vara säker på att få den bästa vården. Idag känner sig många patienter ensamma. Vi socialdemokrater vill därför underlätta kontakten med vården och vägen till vården. De svårast sjuka ska tas om hand på bästa sätt. Ingen ska behöva vara frisk för att orka vara sjuk. Vården ska alltid sätta patienternas behov först.

I vårt glesbebyggda län är ambulanssjukvården central. Ambulansens resurser är ett viktigt redskap för att påbörja vårdkedjearbetet så snabbt som möjligt, ibland redan i hemmet!

Det är angeläget att stärka stödet till de psykiskt sjuka och deras anhöriga. De är utsatta grupper som behöver prioriteras. Vi kommer att utveckla kvaliteten, stärka stödet och öka tillgängligheten till psykiatrin och till barn- och ungdomspsykiatrin.

Alla måste ha inflytande över sin egen vård och det är särskilt viktigt för multisjuka äldre och kroniskt sjuka som har ständig kontakt med vården. Därför kommer vi att satsa på särskild vårdkompetens för den personal som vårdar multisjuka äldre och kroniskt sjuka.

Specialistsjukvården blir alltmer specialiserad och tillgänglig samtidigt som den blir mer koncentrerad till färre orter. I Dalarna ska vi fortsätta ha en hög kvalitet och utvecklas i takt med nya medicinska rön. Stabilitet ska råda inom sjukvården i Dalarna. För att få stabilitet krävs att vi kan utveckla och behålla läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det ska vara attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården i Dalarna. 

För att klara framtidens utmaningar gäller det att behålla och förbättra människors hälsa. Vi behöver öka fokus på det förebyggande arbetet. Vi har ett ansvar att investera i en bättre hälsa hos befolkningen. Hälsan är inte enbart ett individuellt ansvar. Vårdpersonalen ska tillsammans med patienten ta sig an livsstilsproblem så som övervikt, riskbruk, rökning eller brist på motion. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt ska genomsyra hälso- och sjukvården i Dalarna.

 

Vi vill:

 • Främja livsstilsarbete och det förebyggande hälsoarbetet
 • Utveckla och skärpa kvalitetskraven inom psykiatrin och ungdomspsykiatrin
 • Utveckla och säkra kvaliteten för multisjuka äldre och kroniskt sjuka
 • Att Dalarnas fem sjukhus ska fortsätta att vara naven för hälso- och sjukvården i Dalarna! Det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska vi erbjuda nära/lokalt
 • Att samverkan mellan landstinget och kommunerna ska fortsätta att utvecklas och stärkas
 • Att alla ska bli bemötta utifrån sina unika villkor, respekteras och omhändertas på bästa möjliga sätt
 • Säkerställa rekrytering och kompetensförsörjning
 • Ha ordning och reda i ekonomin
 • Att vårdgarantin ska hållas
 • Utveckla vårdkedjearbetet för att säkerställa en hög kvalitet i vården

Tandvård tillgänglig för alla

En god tandhälsa är en mycket viktig del i att ha en allmänt god hälsa och ett gott liv. Detta grundläggs under barn- och ungdomsåren. Dalarna har bland Sveriges bästa tandhälsa hos barn och ungdomar. Det vill vi fortsätta ha. Dalarnas barn och ungdomar ska därför erbjudas en tandvård av mycket god kvalitet och med förebyggande prägel. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar med sämre tandhälsa. Dalarnas folktandvård ska erbjuda tandvård för vuxna till priser som är bland de lägsta i Sverige och ha en stark inriktning på förebyggande insatser. Frisktandvård, 3-årigt abonnemang på tandvård för vuxna till fast pris, är en

viktig del i arbetet för en god tandhälsa och tandvård till rimliga priser.

Tandvården kommer också att utvecklas till att arbeta mer med folkhälso- och livsstilsfrämjande arbete.

Tandvården är dyr för den enskilde trots att vi i Dalarna har bland de lägsta avgifterna i landet. Det visar att det på riksplanet krävs en djupare reformering av tandvårdsavgifterna.

Viktigt är också kommunernas ansvar för de äldres tandhälsa. Den kommunala vårdpersonalen behöver regelbunden utbildning i munhälsa och tid för de äldres munvård.

Vi vill:

 • Utveckla den förebyggande tandvården
 • Att tandvården ska ha god kvalitet
 • Fortsätta ha bland Sveriges lägsta priser

Äldreomsorg – en självklarhet när man inte klarar allt på egen hand

Vi socialdemokrater vill investera i ett bra liv för de äldre. Vi vill utveckla äldreomsorgen och ge de äldre större möjligheter att bestämma över sin egen vardag – vilken hjälp de vill ha och hur de vill bo. När hälsan sviktar, och man inte klarar sig på egen hand, då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där utan krångel och vara av högsta kvalitet.

De äldre ska kunna välja, om de vill bo kvar i eget boende eller flytta till en annan form av boende. Vi vill erbjuda enklare servicetjänster och ge viss hemtjänst utan biståndsprövning. Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder för äldre med bl. a. senior- och trygghetsbostäder, demensboenden och särskilda boenden. Vi vill skapa fler platser inom demensvården i Dalarna. Vården och omsorgen för multisjuka äldre och kroniskt sjuka måste förbättras och förstärkas. I Dalarna ska kommuner och landsting samarbeta för att våra äldre ska få bästa tänkbara vård och omsorg. I Dalarna ska vi bygga ut anhörigstödet och avlastningsplatser.

För att säkerställa en vård och omsorg av hög kvalitet och med ett gott omhändertagande vill vi socialdemokrater i Dalarna höja kompetensen för personalen som jobbar inom äldreomsorg och demensomvårdnaden. Viktigt är också att betona behovet av ett väl fungerande förebyggande arbete.

De äldres erfarenheter och kompetens behövs i samhällsplaneringen och därför vill vi bjuda in pensionärer att aktivt delta i socialdemokraternas samhällsbyggande.

Vi vill:

 • Att äldre ska möts med respekt och tilltro
 • Att det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service, ofrivilligt särboende ska inte förekomma
 • Höja kompetensen för personal som jobbar inom äldreomsorg och demensomvårdnaden
 • Förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka
 • Skapa fler platser inom demensvården i Dalarna
 • Att kommuner och landsting ska samarbeta för att våra äldre ska få bästa tänkbara vård och omsorg
 • Bygga ut anhörigstödet. Utan de anhörigas insatser klarar vi inte äldreomsorgen
 • Verka för väl fungerande och respekterade kommunala pensionärsråd i samtliga kommuner och i landstinget

Gemensamma sektorn - den goda arbetsgivaren

Den gemensamma sektorn ska vara en god arbetsgivare med kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare. Det facklig-politiska arbetet kring mönsterarbetsplatsen är viktigt för att uppnå ett bättre välfärdsjobb som i sin tur ger sänkt sjukfrånvaro.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Alla yrkesgrupper ska ha möjlighet till karriär och kompetensutveckling.

Den gemensamma sektorn står inför en stor utmaning när det gäller rekrytering av personal för att klara kommande pensionsavgångar och generationsskiften. För att lyckas med rekryteringen krävs en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och heltidstjänster. Även lönenivån är en viktig rekryteringsfaktor.

Vi vill:

 • Att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Fler heltidsavtal ska tecknas i länet
 • Att delade turer ska avskaffas
 • Att alla arbetsplatser ska vara mönsterarbetsplatser
 • Utveckla karriärmöjligheter, inom alla yrkesgrupper
 • Skapa inflytande och delaktighet på jobbet
 • Prioritera kompetensutveckling och kunskapslyft
 • Förbättra rekrytering och kompetensförsörjning
 • Ha rätt kompetens för rätt arbetsuppgift

Full delaktighet och inflytande för funktionsnedsatta

Medborgarperspektivet innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till full delaktighet och inflytande i hela samhällslivet. Grunden i socialdemokratisk handikappolitik är att personer med funktionsnedsättning är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra.

Utgångspunkten för vår politik är, att frågor som gäller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, inte är ett särskilt område skilt från resten av politiken. Handikappolitiken är en del av den generella välfärdspolitiken. Medborgarperspektivet tydliggör att nästan alla samhällsfrågor har en handikappaspekt. Hur vi utformar exempelvis utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken och samhällsplaneringen har en avgörande betydelse för delaktighet, tillgänglighet och inflytande.

Tillgänglighet är en fråga om demokrati. Utestängning och bortsortering på grund av funktionsnedsättning är diskriminering. Personer med funktionsnedsättningar stängs ute i Sverige i dag:

- när man inte kan komma in i, eller använda sig av lokaler

- när man inte kan resa fritt, eftersom bussar och tåg inte är tillgängliga

- när information inte görs tillgänglig för synskadade, döva/hörselskadade och för dyslektiker eller för personer som behöver lättläst text

- när krångliga regler och höga avgifter inom hemtjänst och färdtjänst hindrar önskad aktivitet

Bristen på delaktighet och inflytande märks också på att arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är mångdubbelt högre, oavsett konjunkturen, än i övriga befolkningen.

Enligt statens folkhälsoinstitut har cirka 1,5 miljoner personer i åldrarna 16-84 år, ett eller flera funktionsnedsättningar, som påverkar den dagliga livsföringen. Till detta kommer alla barn och unga vars uppväxtvillkor och familj påverkas av funktionsnedsättningars olika konsekvenser. Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska garanteras samhällets stöd såväl ekonomiskt som för habilitering, hjälpmedel och avlösning. Undersökningar visar att många föräldrar möter en rad svårigheter, inte minst vid myndighetskontakter. Det är också viktigt när stöd ges att ta hänsyn till kulturell bakgrund.

Arbetet i de kommunala handikappråden (KHR) liksom i länshandikapprådet (LHR) måste utvecklas och att rådens kompetens användas aktivt.

Vi vill:

 • Öka tillgängligheten till såväl fysisk miljö som transporter/kommunikationer, IT som ny teknik och design
 • Öka bemötandekompetensen genom utbildning, kunskapsutveckling är ett verktyg för att bekämpa negativa attityder och fördomar
 • Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra handikappolitiken. Diskriminering på grund av kön måste uppmärksammas särskilt då det ofta överskuggas av diskriminering till följd av funktionsnedsättningen
 • Stärk den enskildes självbestämmande, den funktionshindrade ska ha ett avgörande inflytande över den service, vård och omsorg som ges
 • Bekämpa arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning, mångfalden inom arbetslivet måste öka. Ett skärpt regelverk och tillämpning av detta krävs för att orättvisor och diskriminering ska upphöra
 • Föräldrars/familjers liksom barns behov av stöd i olika situationer ska uppmärksammas. Föräldrars och andra närståendes engagemang behövs ofta även i vuxen ålder. Gränsdragningsproblem mellan respekten för integritet och frigörelse å ena sidan och behovet av och respekten för föräldrarnas engagemang å andra sidan måste lösas
 • Psykisk ohälsa kräver ökad kunskap och ökad förståelse. Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle och innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär. Okunskap och fördomar kring psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ex ADHD, Autism samt Aspergers och Tourettes syndrom) hos omgivningen medverkar till försämrad funktionsförmåga
 • Utarbeta handikapplaner i kommuner och landsting. Måluppfyllelsen ska redovisas årligen och planerna hållas uppdaterade. FN-konventionen och Barnkonventionen, svenska lagar och nationella mål för handikappolitiken ska beaktas. Det är till stor del kommunerna och landstingen som har ansvaret för det praktiska genomförandet av denna rättighetslagstiftning
 • Utveckla samarbetet med handikapprörelsen, deras kompetens är en stor resurs och nödvändig för ett lyckat arbete. Lokala "handslag" för konkreta samarbetsfrågor är en bra modell för samarbete
 • Tillsammans med handikapporganisationerna genomföra en översyn av avgifter, färdtjänsttaxor och tillgänglighet i syfte att undanröja kvarvarande hinder och ekonomiskt jämställa den särskilda kollektivtrafiken med den allmänna
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 11:29