Ett lärande och reflekterande Dalarna

Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse och om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För oss socialdemokrater kommer kvaliteten i skolan och barnomsorgen i första rummet.

Vi socialdemokrater ser utbildningssystemet som en helhet. De barn som börjar förskolan idag är samtidigt framtidens forskare. De ska färdas längre inom utbildningssystemet och vår uppgift politiskt är att göra den resan väl värd.

En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill förstärka kvaliteten i förskolan och garantera att alla förskolor har utbildad personal och följer den nationella läroplanen.

Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat. Elevens vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever.

Barn och ungdomars språkkunskaper är avgörande för deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Språket är ett viktigt verktyg för studierna. Vi vill satsa på att ge alla barn och ungdomar grundläggande färdigheter i det svenska språket och i minst ett främmande språk. En särskild satsning måste till för att ge barn till invandrare och flyktingar goda färdigheter i det svenska språket. Hemspråksundervisning och undervisning på minoritetsspråk är viktigt för elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Vi socialdemokrater i Dalarna vill säkerställa en god gymnasieutbildning för alla våra elever. Såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar ska ha en likvärdig status. Via gymnasiesamverkan vill vi att alla nationella program ska säkerställas i regionen. Vi vill också att alla program ska ge behörighet till högre studier. Det innebär en kraftfull satsning i Dalakommunerna i ett läge då denna möjlighet begränsas av den borgerliga regeringen med den nya gymnasiereformen GY -11.

Livslångt lärande handlar om att kunna anpassa sig till ny teknik, ny arbetsmarknad och nya önskemål i livet. Collegebildningar, KY-utbildning och annan eftergymnasial utbildning bidrar till att skapa en infrastruktur för utbildning.

Högre utbildning lönar sig på alla sätt. Vår vision är att alla som är behöriga att gå på högskola ska kunna göra det. Det måste också finnas många och återkommande möjligheter till högre studier. Högskolan måste byggas ut för att ett livslångt lärande ska kunna bli möjligt.

Efter en tillbakagång under några år har nu Högskolan Dalarna fler studenter än någonsin. Högskolan Dalarna är ett av landets ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Högskolan Dalarnas arbete med distansstudier ger fler och bredare grupper möjlighet till högre utbildning. Detta vill vi utveckla vidare.

Högskolan Dalarna har stor betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och kulturella utveckling. En viktig del i att stärka högskolan Dalarna är att det tillskapas fler fasta forskningstjänster.

Vi vill fortsätta utvecklingen av lärcentra i kommunerna som en brygga mellan näringslivet och utbildningssystemet. Utbildningen måste ske kontinuerligt under livet, det livslånga lärandet. Det krävs en ökad flexibilitet inom vuxenutbildningen, den måste ge individen nya chanser och vägar när så behövs i livets olika skeenden.

Studieförbunden och folkrörelserna har en mycket viktig roll i det livslånga lärandet och i utvecklingen av Dalarna. Det är viktigt att såväl kommuner som landstinget stödjer en omfattande folkbildning av god kvalitet möjlig genom ekonomiskt stöd till studieförbund och folkrörelser. Länets folkhögskolor har en viktig roll för att dels stärka folkbildningen i länet, dels ge många människor möjlighet till en studiemiljö som ger dem chansen till att nå ny kunskap och kompetens.

Vi vill:

 • Genomföra en kraftfull satsning på vuxenstudier som en viktig del i det livslånga lärandet
 • Erbjuda barnomsorg hela dygnet i alla våra kommuner
 • Satsa på mindre barngrupper och mer personal i förskolan
 • Satsa på en ökad lärartillgänglighet med mer personal och mindre undervisningsgrupper - detta kräver ökade statliga medel riktade till skolan
 • Att i grundskolans undervisning ska förmågan till grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna prioriteras
 • Utveckla elevinflytande, elever som känner att de kan påverka sin skola når bättre resultat
 • Skapa en bred gymnasiesamverkan mellan kommunerna så att vi kan garantera ett fullt utbud av valmöjligeter för eleverna och garanterar kompetensförsörjning för företagen
 • Att alla eleverna ges möjlighet att läsa kurser som ger minst allmänbehörighet till högre studier oavsett val av program
 • Successivt öka möjligheterna att använda IT i skolans undervisning, det kräver fler datorer, fler elever bör ha en egen bärbar dator som ett läromedel under sin skoltid
 • Bygga ut Högskolan Dalarna med ett större och bredare utbud samt fotsätta satsningen på distansutbildning
 • Att det blir fler fasta forskningstjänster på Högskolan Dalarna
 • Att studieförbund och folkrörelser fortsättningsvis ska ges ekonomiska möjligheter att verka i hela Dalarna
 • Fortsätta stödja länets folkhögskolor som en del i satsningen på det livslånga lärandet

Dalarna – ett län för ungdomar

Ungdomar är ingen homogen grupp. Däremot kan vi säga att det i dagens samhälle finns problem för många ungdomar. Det är viktigt att påpeka att det inte är ungdomarna som är problemet, utan samhället som inte har förmåga att ta tillvara den stora tillgång ungdomarna är. Problemen handlar om att få ett arbete, att kunna flytta hemifrån, att ha en meningsfull fritid, att kunna må bra och trivas med sig själv och ha en positiv självkänsla med mera. För oss socialdemokrater är det självklart att se alla människor som en tillgång och skapa möjligheter för alla att utvecklas utifrån sina möjligheter, det gäller naturligtvis även ungdomarna.

Många ungdomar lämnar gymnasiet och går direkt in i arbetslöshet. Vi har många unga som lämnar gymnasiet de närmaste åren och det är en svag arbetsmarknad som möter dem. Särskilt svårt är det för dem som saknar slutbetyg från gymnasiet och för unga med funktionsnedsättning. Vi kommer att behöva alla som har möjlighet att delta på arbetsmarknaden framöver. Vi behöver en samverkan mellan kommuner, näringsliv, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen för att skapa möjligheter för ungdomar att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det krävs kraftfulla åtgärder i form av utbildning, praktik och olika stöd för anställningar.

Möjligheten att flytta hemifrån är för många ungdomar en viktig del i att skapa sig ett eget liv. Med den politik som förs idag inom bostadsområdet är det på många ställen omöjligt för en ung människa att få en egen bostad. Kommunerna har ett oerhört viktigt uppdrag att skapa 13 (28)

möjligheter för ungdomar till ett eget boende till rimliga priser. Samtidigt är det viktigt att poängtera att detta uppdrag är avhängigt av den bostadspolitik som förs centralt.

Vi vill att ungdomarna ska kunna och vilja stanna kvar och leva i Dalarna. Att de ska se Dalarna som ett län där de har möjligheter att utvecklas, och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjligheter för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet.

Med det samhällsklimat som råder i dag är det många unga människor som mår dåligt och som har svåra förhållanden omkring sig. Många av dem behöver hjälp och stöd. Detta är ett område som vi behöver arbeta mer med framöver på alla plan.

Vi vill:

 • Att länets kommuner ska ordna feriejobb för ungdomar
 • Att kommunerna ska samverka med näringsliv, fackliga organisationer och Arbetsförmedling för att skapa aktiva åtgärder för ungdomarna att komma till ett arbete
 • Att länets kommuner aktivt ska arbeta med att skapa möjligheter för ungdomar att flytta hemifrån genom till exempel ungdomshyresrabatter och byggande av mindre lägenheter
 • Att arbetet med ungdomsdemokrati ska utvecklas i kommunerna, i landstinget och i Region Dalarna för att se till att ungdomarna får möjlighet att vara med och påverka den kommun och det län de ska bo i
 • Att alla som i dag arbetar med unga ska fokusera på att stärka ungas självkänsla och att vi prioriterar tidiga insatser när unga mår dåligt

Kultur för ett dynamiskt och framtidsinriktat Dalarna

Vi socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Som en viktig del i detta krävs en allvarligt menad och stark kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många människors delaktighet. En aktiv kulturpolitik handlar om att utveckla "människors bästa stämningars längtan" och skapa grunden för värderingar som strävar efter mer av humanism, jämlikhet och demokrati. En aktiv kulturpolitik innebär också att skapa en brygga mellan och ökad förståelse för olika livsmönster och kulturer.

Dalarna är ett län där kulturen i dess olika former och uttryck har en viktig och central roll. Det spännande och omfattande kulturlivet utgör en viktig del i länets attraktionskraft. Att arbeta för att utveckla länets kulturliv är således en viktig länsstrategisk fråga. Såväl kommunernas som landstingets satsning på kultur är därför av central betydelse.

Socialdemokratin i Dalarna ser positivt på de kulturinstitutioner som finns etablerade på länsplanet. Det är viktigt att använda museerna, filmen, teatern, konsten och musiken som instrument för att skapa dels individuella fina kulturupplevelser, dels bidra till länets utveckling 14 (28)

och mångfald. Att avveckla dessa verksamheter skulle göra Dalarna fattigare och minska länets attraktionskraft.

Vid nybyggnation av offentliga lokaler ska konstnärlig utsmyckning prioriteras.

Såväl landstingets som kommunerna ska vara starka aktörer i förhållande till biblioteksverksamhet, folkbildning, evenemang, ideella föreningar, idrottsrörelse och folkrörelser. Engagemanget, kraften och idérikedomen ska understödjas syftande till att skapa alternativ till de renodlat kommersiella intressena.

Barn- och ungdomskulturen ska ha särskild uppmärksamhet och stöd. Att utveckla s.k. barnkulturcentrum lokalt och stödja de lokala musik- och kulturskolorna är viktigt. En bred och väl fungerande musikskola är ett starkt stöd för det lokala musiklivet och i förlängningen en förutsättning för att utveckla kulturlivet. Det är också viktigt att stödja musikutbildning inom ramen för Högskolan Dalarnas verksamhet. Dalarna ska också vara ett län med en tydlig strävan efter att etablera produktionsbolag och kommersiell musikproduktion. Över huvud taget ska näringsverksamhet inom den kulturella sektorn uppmuntras och betraktas ur ett länsstrategiskt perspektiv.

I Dalarna ska de områden som befinner sig i skärningspunkten mellan kultur och traditionell näringsverksamhet ges särskild uppmärksamhet. Det handlar om design, arkitektur, mode, dataspel, hela underhållningsindustrin och annan skapande verksamhet.

Utvecklingen mot mer av digitalisering av biografmarknaden ska understödjas. Digitaliseringen öppnar för att visa och själv producera stora evenemang inom idrott, teater och opera m.m. på länets biografer och i övriga samlingslokaler. Framförallt inom Folkets Hus och parker, Våra Gårdar och bygdegårdarna finns detta intresse. En utveckling av detta slag kan öka utbudet av olika kulturalternativ i hela vårt län.

Vi vill:

 • En aktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle
 • Fortsatt stöd och utveckling av landstingets arbete inom museerna, filmen, konsten, teatern och musiken
 • Ett brett utbud av bibliotek och biblioteksfilialer i hela länet
 • Stöd till de lokala musikskolorna och kulturskolorna
 • Stöd till kulturverksamhet som utvecklar näringsverksamhet
 • Stöd till folkbildningens, folkrörelsernas och ideella föreningars kulturverksamhet
 • Kulturen ska betraktas som en viktig fråga i länets strategiska utveckling
 • Stöd till idrottsrörelsen
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:41