Möjligheternas Dalarna

Dalarna ska vara ett möjligheternas län. Dalarna ska erbjuda många alternativ för arbete, studier, fritid och rekreation. Med den kraftkälla som ett rikt näringsliv, spännande evenemang, intressanta utbildningar, ett kulturliv som lyfter, naturens närhet och tjusning och många människors initiativrikedom utgör så är förutsättningarna inför framtiden goda. Vårt län har en mycket stark lyskraft. Många människors längtan och framtidsdrömmar kan förverkligas i Dalarna.

 

För att kunna förverkliga människors bästa stämningars längtan så krävs ett län i utveckling. Kommunikationerna på väg, järnväg och flyg ska vara goda. Det ska vara lätt att åka till och från Dalarna. Det stärker vårt läns möjligheter till företagsetableringar och utveckling. Goda kommunikationer ökar människors rörlighet och ett samhälle som tror på framtiden investerar därför i en bra infrastruktur.

Ett väl fungerande utbildningssystem är grundläggande för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Perspektivet ska vara att satsa på det livslånga lärandet. Dalarna ska vara ett län där utbildningsfrågorna ständigt står högt på dagordningen. Ända från förskolan via grundskolan och vidare till gymnasiet och högskolan ska utbildningskedjan vara stark. Ett brett utbud med kvalitet ska erbjudas. Vuxenutbildning i olika former ska vara prioriterad. En stark utbildningssektor stärker länets näringsliv och ger möjlighet till många spännande livsval.

En stark och fungerande gemensam sektor är nödvändig för att klara skolan, vården och omsorgen. Vi ser det som viktigast att skapa en god kvalitet i en väl fungerande verksamhet. Det behövs en stabilitet som gör att personalen kan satsa långsiktigt på goda resultat. Ideologiskt motiverade marknadsexperiment där skattesänkningar ständigt står i centrum underminerar en solidariskt finansierad välfärdssektor där man fördelar efter behov. Vi säger nej till en fördelningspolitik som styrs av plånbokens tjocklek.

En fördjupad samverkan mellan alla viktiga aktörer kommuner, region, näringsliv, högskola och föreningsliv är nödvändig för att bygga möjligheternas Dalarna. Att med gemensamma krafter dra åt samma håll i syfte att öka befolkningen, skapa fler arbetstillfällen, utveckla kultur- och idrottslivet och skapa ett väl fungerande och hållbart välfärdsystem är viktiga framtidsutmaningar.

Vi kombinerar tanken på ett Dalarna i arbete och framtidstro med en stark känsla för solidaritet och rättvisa. Med den inriktningen kan vi erbjuda alla ett möjligheternas Dalarna!

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 10:29