Trygghet i vardagen

Tryggheten i vardagen utmanas av klyftor och orättvisor, av missbruk, utslagning på grund av arbetslöshet och långvarig sjukdom, men också av nya typer av organiserad brottslighet. Vi socialdemokrater i Dalarna vill bekämpa brott men också brottens orsaker. Känslan av att vara utanför och att inte kunna påverka sin situation är farlig. Det bästa sättet att långsiktigt bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Ett väl utvecklat samarbete mellan polis, åklagare, kriminalvård, socialtjänst och skola är av yttersta vikt för att minska brottsligheten.

Polisen ska arbeta på de tider då den bäst behövs. Vi ska ha ett polishus eller ett poliskontor i varje kommun, för att kunna finnas nära medborgaren och skapa goda kontakter med andra samarbetspartners. Det förebyggande arbetet måste utvecklas.

Staten har genom lagen om Svenska kyrkan givit denna i uppdrag att bedriva en rikstäckande verksamhet. Våra kommuner bör därför samverka med Folkkyrkan – Svenska kyrkan och dess församlingar om en verksamhet som kan ge individuellt stöd och motverka utanförskap.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Varje kommun ska ha resurser, kunskap och beredskap för detta. Vi måste i Dalarna, i varje kommun skapa möjligheter för start av nya kvinnojourer samt utöka samarbetet med befintliga. Dessa behöver större resurser och tydliga avtal för att kunna bedriva ett rättssäkert arbete. Vi vill också påskynda utvecklingen av kriscentrum för män.

Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungdomars uppväxtvillkor. Vi ska upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Vi vill ha samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv utifrån livssituation och i samförstånd med den som söker hjälp.

Vår utgångspunkt måste i alla lägen vara att hjälpa och stödja de barn och unga som har problem, mobbas eller far illa, framför allt för det enskilda barnets skull.

Samarbetet mellan alla aktörer, är viktigt så att den enskilde individen inte faller mellan stolarna.

Våldet bland ungdomar tycks bli råare. Det finns också många oroande signaler om ungdomars droganvändning och psykiska ohälsa – faktorer som ofta är orsak till våld.

Dalarna behöver ett strukturerat samarbete mellan polis, socialtjänst och sjukvård. Syftet är att i nära anslutning till polisingripandet erbjuda behandling och stöd för den unge och dennes familj, då mottagligheten för stöd och hjälp är som störst. Verksamheter som Maria Ungdom har medfört tydliga resultat. En utvärdering visar att omkring 50 procent av de som gripits mellan 2004 och 2006 har tackat ja till att inleda ett behandlingskontrakt. Dessa ungdomar har ofta tunga missbruksproblem, begår många brott och är negativt inställda till att söka behandling för sina missbruksproblem.

Brottsofferjouren är en viktig verksamhet för den som drabbas av ett brott. Den som drabbats av exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då är det särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Därför måste vi utöka bidraget till brottsofferjourerna till minst 2 kr/innevånare.

Grannsamverkan är effektivt för att minska brottsligheten. Den kan öka övervakningen, minska tillfällen till brott eller förbättra den informella sociala kontrollen i ett område.

Trygghetsvandringar är en flexibel metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra. Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Vi socialdemokrater i Dalarna vill att vi i varje kommun utvecklar dessa verksamheter för att minska och förebygga brott.

Vi vill:

 • Att vi ska ha poliser i Dalarna där brotts begås
 • Att vi ska ha poliskontor eller polishus i varje kommun
 • Utveckla samverkan på olika nivåer mellan polis, åklagare, kriminalvård, socialtjänst och skola
 • Ge polisen i uppdrag att besöka skolor i länet, i förebyggande syfte
 • Att våra kommuner i samverkan med Svenska kyrkan skapar verksamhet och miljöer för att motverka utanförskap
 • Bygga upp och stödja kvinnojourer i länet. Ge mer resurser till de kvinnojourer som finns. Skriva tydliga avtal mellan kommunerna och kvinnojourerna
 • Påskynda utvecklingen av kriscentrum för män
 • I nära anslutning till polisingripandet av ungdomar, erbjuda behandling av missbruk och stöd för den unge och dennes familj, då mottagligheten för stöd och hjälp är som störst.
 • Synliggöra och bekämpa mobbning
 • Upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Vi vill ha samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv utifrån livssituation och i samförstånd med den som söker hjälp
 • Stödja brottsofferjourerna med minst 2 kr/innevånare från kommunerna
 • Att i våra kommuner utveckla grannsamverkan och trygghetsvandringar i våra bostadsområden för att minska och förebygga brott
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 12:48