1) Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös

"Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga."

 

  • Innovationer för växtkraft i Dalarna

Vi vet idag att de flesta jobb skapas inom de små och medelstora företagen. Vi vet även att många nya företag handlar om idéer och innovationer.

Innovationer har byggt Dalarna starkt. För att klara av jobben och välfärden krävs kraftsamling för fler innovationer. För att lyckas krävs både kompetens och ekonomiska resurser.

I vårt Dalarna

- ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar.  Genomförs senast 2015.

  • 2 000 nya jobb- och utbildningsplatser

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft i Dalarna, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det behövs breda investeringar i utbildning. Vi Socialdemokrater har de senaste åren lagt tydliga förslag för nya jobb- och utbildningsplatser inom högskola, universitet, yrkesvux, komvux, folkhögskola och yrkeshögskola. En sådan satsning skulle stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden. Det innebär också att fler människor som går arbetslösa kan studera, praktisera eller jobba.

I vårt Dalarna

- ska det skapas 2000 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast 2017.

- ska andelen personer med försörjningsstöd minska med minst 10 procent från 2014 års nivå till 2018.

 

  • Sommarjobbsgaranti för unga

Ett sommarjobb kan vara vägen in på arbetsmarknaden och till vidare studier för många ungdomar. Därför måste vi tillsammans kraftsamla så att de kan få en bra sysselsättning på sommaren. Särskilt viktigt är att lyfta fram flera av de möjliga jobbvägar som finns för ungdomarna inom vård eller industri.

I vårt Dalarna

- ska det genom riktade satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år två veckors arbete på sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbsförmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner. Genomförs senast 2017.

  • Jobb- och utbildningsgaranti för ungdomar

Vi socialdemokrater har satt som mål att Sverige mellan åren 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige har EUs lägsta arbetslöshet år 2020.

I vårt Dalarna

- ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete länge än 90 dagar. Genomförs senast 2017.

- införs yrkesintroduktionsjobb för fler jobb. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast 2015.

  • Kommun och landsting som föregångare

Om den offentliga sektorn ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera den främsta kompetensen måste den kunna erbjuda jobb med bra villkor. Vi har tagit viktiga steg på vägen men inte nått ända fram och arbetet måste fortsätta med ny kraft. I kommun och landsting ska det finnas kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på sammanhållen arbetstid, heltidstjänster, kollektivavtal och avtalsenliga löner. Kommun och landsting ska ta ett stort ansvar för människor som står långt från arbetsmarknaden.

I vårt Dalarna

- ska heltid med sammanhållen arbetstid vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom kommun och landsting. Alla tjänster som annonseras ut inom kommun och landsting ska vara heltidstjänster. Genomförs senast 2015.

- ska det vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finnas krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. Genomförs senast 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-01 13:38