Dags för nya jobb - 3 200 bostäder

Dags för fler jobb i Dalarna. Investera i framtidstro och arbete.

Arbetslösheten i Sverige biter sig fast. I juni 2014 var arbetslösheten 8%. Det betyder att fler än 400 000 människor är arbetslösa.

Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten.

Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på 25%.

Siffror från Riksdagens utredningstjänst visar att kostnaderna för försörjningsstödet i fasta priser har ökat i nio av tio kommuner sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. För att täcka upp för regeringens misslyckade politik så tvingas kommunerna prioritera bort viktiga investeringar i skola, förskola, vård och omsorg.

Regeringen har investerat i stora skattesänkningar som inte lett till fler jobb. Ett exempel är nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga som visat sig vara verkningslös enligt flera oberoende utvärderingar.

Det går att välja en annan riktning. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Sverige behöver en ny riktning.

Socialdemokraternas mål är att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning så att företag kan växa och anställa. Det är viktigare än fler skattesänkningar.

I Dalarna ska ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga.

Infrastrukturen ska stärkas med förstatligat underhåll med nya resurser.

Skogen är framtidens gröna guld, trots det har skogsindustrin tappat 1 000 jobb per år i Sverige sedan 2008. Om vi låter skogsindustrins kompetens kombineras med övrig forskning kan vi bli världsledande på framtidens klimatsmarta bränsle.  Socialdemokraterna vill investera 1 miljard kronor i program för nya jobb genom klimatinnovationer. Då spelar skogen en central roll. En betydande del av detta kommer att gå till bioenergiinnovationer.

Skogsindustrierna lät konsultbolaget  Pöyry göra en rapport som visade på en möjlighet till mellan  11 0000 och 25 000 nya jobb i skogsindustrin. Vi socialdemokrater vill anta utmaningen om 25 000 nya jobb i skogsindustrin. Den utmaningen betyder 750 jobb i Dalarna. Det betyder att vi investerar i klimatinnovationer och miljö genom trä och biobränsle.

Ladda ned hela vårt jobblyft här!

I vårt Dalarna

- ska det byggas 800 bostäder per år (totalt 3 200 bostäder 2015-2018). Varje byggjobb ger fyra arbetstillfällen till.

- ska utmaningen av 750 jobb i skogsindustrin i Dalarna antas för jobben och miljön

- ska ett äldrelyft skapas 600 nya traineeplatser i äldreomsorgen där unga kan få arbete och utbildning

- ska andelen personer med försörjningsstöd minska med minst 10 procent från 2014 års nivå till 2018.

- ska det genom riktade satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år två veckors arbete på sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbsförmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner. Genomförs senast 2017.

- ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete länge än 90 dagar. Genomförs senast 2017.

- införs yrkesintroduktionsjobb för fler arbeten. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast 2015. Totalt ska det skapas 2 000 nya jobb och utbildningsplatser i Dalarna.

- ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar.  Genomförs senast 2015.

- ger ett kunskapslyft 150 nya lärare och specialpedagoger.

- kommer 170 extratjänster (människor i FAS3 som får ett riktigt jobb) i skolan avlasta lärare från deras administration

- ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast 2017.

- ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora-Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen genom satsningen på flygplats i Rörbäcksnäs. Genomförs senast 2017.

- ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar. Genomförs senast 2015.

Ladda ned hela vårt jobblyft här!

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 08:22