Extra medlemsbrev

Socialdemokraterna i Göteborg
Extra medlemsbrev 2014-06-17

Det här mejlet går ut till alla partimedlemmar i Göteborgs partidistrikt med e-postadress. Har du problem att läsa mejlet - klicka på "view this email in your browser" längst upp i högra hörnet.

Hej!

Den 4 juni sändes nomineringsanmodan för uppdrag i styrelser och nämnder m.m. ut till partiorganisationen, d.v.s. till alla de uppdrag som ska tillsättas efter valet. Med anledning av detta har jag blivit kontaktad av flera föreningar. Framför allt avseende nomineringstiden, vilken upplevs som för kort då den sammanfaller med sommarledigheten. Jag har också fått frågor om arbetsbeskrivningen och valkommitténs arbetsformer. Jag har återkopplat frågan om nomineringstiden till valkommittén som fört ett resonemang kring den tidplan vi lagt fast och beslutat att förlänga nomineringstiden till den 31 augusti. Med detta brev hoppas jag kunna svara på några av de frågor som nomineringsanmodan gett upphov till.

Valkommitténs uppdrag och arbetsformer
Valkommittén väljs av distriktskongressen, den består av 11 ledamöter, fyra adjungerade samt försteombudsmannen som är sekreterare. Som stöd från expeditionen har vi också ansvarig ombudsman för förtroendevalda med i arbetet. Valkommittén är det organ som fattar beslut om vilka företrädare Socialdemokraterna i Göteborg ska föreslå till ledamöter och ersättare i kommunala och regionala nämnder, styrelser, domstolar och stiftelser. Valkommittén har inget beredningsorgan, processen sker i valkommittén. Valkommittén ska se till att kandidaterna får återkoppling, den ska samråda och återkoppla till distriktsstyrelsen och föreningarna. Detta är ett helt nytt sätt att arbeta med valberedningsarbetet i vårt partidistrikt och leder till omfattande förändringar av arbetsformer och arbetsbelastning på ledamöterna. Det innebär att vi lär under resans gång och att processen dras med en del barnsjukdomar. Till exempel har arbetsbelastningen under våren inneburit att valkommittén in
te mäktat med att hålla i tidplanen och leva upp till arbetsbeskrivningen i avseendet att sända ut nomineringsanmodan i tid. Arbetsbeskrivningen präglas av en hög ambitionsnivå vilket också präglar det arbete som under året har bedrivits och kommer att bedrivas av valkommittén. Det är bra och så det ska vara. Men valkommitténs nya arbetsformer sjösätts samtidigt som vi har ett exceptionellt valår. Under vintern färdigställdes förslag till valsedlar, vilka behandlades av distriktsårskongressen. Ett omfattande arbete som avlöstes av Första Maj och EU-valrörelse.

Avsteg från arbetsbeskrivningen
Att nomineringsanmodan sändes ut i juni innebär ett avsteg från den arbetsbeskrivning som distriktskongressen antog i oktober 2013. I arbetsbeskrivningen anges att nomineringsanmodan ska sändas ut under april samt att ett samråd med föreningarnas ordförande ska ske i juni 2014. Att arbetsbeskrivningen inte följts i detta avseende är ett misstag som beror på en stor arbetsbelastning under våren. Eftersom nomineringsanmodan sändes ut först i juni skjuts också på det samråd som skulle vara i samma månad då det inte finns något att samråda om innan nomineringarna har inkommit och valkommittén har ett förslag.

Nomineringstiden
Sista datumet för när nomineringar ska vara partidistriktet tillhanda sattes till den 8 augusti för att valkommittén skulle kunna göra merparten av arbetet innan valrörelsen startar den 16 augusti. Det finns ingen möjlighet för valkommittén att arbeta under valrörelsen. Efter valdagen finns ca 1,5 vecka att arbeta på innan regionuppdragen ska vara färdigberedda. Valkommittén gjorde bedömningen att det var viktigt med marginaler eftersom det är en väldigt stor mängd uppdrag och partivänner att hantera. Valkommittén trodde att föreningarna trots sommarledighet skulle kunna klara att nominera om de fick två månader till sitt förfogande. Valkommittén har dock lyssnat på de signaler och inspel som kommit från partiorganisationen och efter detta bestämt att ändra tidplanen och förlänga nomineringstiden till den 31 augusti. Det får till följd att marginalerna blir små men förhoppningsvis också att föreningarna känner att de får mer tid för att göra ett bra nomineringsarbete.

Nomineringsunderlaget
Nomineringar ska göras i det questbackformulär som följde med nomineringsanmodan. I formuläret anges var den nominerade vill vara aktiv, i kommunen eller regionen. Vilka uppdrag hen vill ha samt vilka sakområden hen helst vill arbeta med. Det innebär att en kandidat inte nomineras till ett specifikt uppdrag (även om önskemål om specifika uppdrag kan anges i rutan för övriga upplysningar) utan att hen som kandidat ställer sig till förfogande på fler områden. Det går också bra att ange fler alternativ för den som både kan tänka sig att jobba med miljöfrågor och kulturfrågor. Valkommittén hoppas att detta kommer underlätta för föreningarna och kandidaterna när de ska kandidera. Det kommer också ge valkommittén en bättre överblick kring vilka kandidater som finns att tillgå till olika uppdrag.

Samråd
Valkommittén kommer kalla föreningarnas ordförande till samråd den 22 september för att inhämta synpunkter.

Med vänlig hälsning
Moa-Lisa Fransson
Försteombudsman och
sekreterare i valkommittén
.
Klicka här för att komma till nomineringsformuläret (https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringar2015-2018/)

============================================================
Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida.
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-17 21:43