Vår politik


Vi arbetar för att…Alla ska med

Staten måste ange inriktningen via lagstiftning för vad som är acceptabelt i ett modernt och upplyst samhälle. För att visa att vissa beteende inte är acceptabla som ex. nya diskrimineringslagen. Dock saknas skydd i brottsbalken för Transpersoner. Transpersoner har inte samma skydd som Transsexuella i ex. Brottsbalken.

Detta som ett led i att förändra folks attityder och praxis i samhället.

HBT-kompetensen behöver stärkas i hela samhället. Det behövs massiva informations insatser inom stat, kommun, landsting, företagarorganisationer, facket, utbildningsväsendet, sjukvård och polisen. Organisationer som ex. RFSL, RFSU och FPES behöver mer resurser för att kunna komma ut och informera. Det är dom som sitter på kompetensen i ämnet och inte olika statliga utredningar som inte är insatta i ämnet, tyvärr.

Varje människa skall ha rätt att definiera sin sexualitet och sin könsidentitet.

Heteronormen skall avskaffas och mångfalden bejakas.

Varje människa skall ha rätt att definiera sin familj. Homo-, bisexuella och transpersoners erfarenheter av alternativ till kärnfamiljen berikar samhället. Beteckningen stjärnfamilj där föräldrarnas kön, könsidentitet eller sexuella läggning är oväsentlig.  

Vi behöver ett nytt begrepp i vår moderna tid. 1/3 av de svenska barnen lever redan i en annan sorts familj än den traditionella kärnfamiljen. Därför lanserar vi nu begreppet stjärnfamilj. En stjärnfamilj är en familj där omtanke, respekt, ansvar och kärlek är viktigare än den yttre formen.

En stjärnfamilj kan se ut hur vi vill: regnbågs- enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, dubbelregnbågs-, adoptiv-, extended-, donationsfamilj osv. Självklart är den heterosexuella f.d. kärnfamiljen också välkommen här, så länge just omtanke, respekt, ansvar och kärlek präglar den. En stjärnfamilj är en familj där innehåll är viktigare än en speciell konstellation.

Ingen skall bli diskriminerad på grund av sin sexualitet eller könsidentitet.

Samhällets stöd till transpersoner måste utvecklas. Det gäller både lagstiftningsmässigt, inom arbetsmarknaden, sjukvården och omsorg. Lagstiftningen måste klart vissa att diskriminering oavsett i vilken skepnad den visar sig i är oacceptabelt i ett rättssamhälle.

Samhällets stöd till hiv-positiva måste förbättras.

Rätten att få heta vad man vill.

Solidaritet och internationellt samarbete skall användas för att sprida HBT-personers mänskliga rättigheter och lära av andra!


HBT-rättigheter = Mänskliga rättigheter

HBT-personers rättigheter är en del av vår socialdemokratiska strävan. Socialdemokraterna står för ett samhällsbygge där alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi vill skapa ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Ett samhälle där alla behövs och får plats. Ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt.

Vi anser att lagstiftning ska fungera som attitydsmarkering för vår gemensamma grundläggande syn. Parallellt måste vi alla arbeta tillsammans för att förändra de attityder som finns runt omkring oss, på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan och i hemmen.

Vårt arbete fortsätter

Fördomar, diskriminering och brott mot HBT-personer sker fortfarande. HBT-personers rättigheter har stärkts i Sverige på senare år. Trots det är det fortfarande många som upplever att de inte vågar leva öppet och ärligt mot sig själv och andra. Diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt förkommande på alla nivåer i samhället. Hot, våld och diskriminering begås mot HBT-personer med hänvisning till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck och forskning på området bekräftar denna bild.