Vårt program 2015 - 2018

Tynnered 2015-2018

Vi driver socialdemokratisk politik i stadsdelen genom vår förening och våra representanter i Västra Göteborgs socialdemokratiska stadsdelskrets och Stadsdelsnämnden Västra Göteborg (SDN).

För mandatperioden 2015-2018 finns ett gemensamt program för vår politik i  SDN-området Västra Göteborg.

 

Vi vill nå en god livsmiljö för alla människor i Tynnered där unga som gamla ska känna sig trygga och utvecklas.

 

Förskolan byggs ut efter behov. Målet att alla barn kan erbjudas plats inom fyra månader har vi nått. Nu ska vi gå vidare och satsa på färre barn i grupperna.

Grundskolan ska vara en kunskapsskola med trygg och kreativ arbetsmiljö för såväl elever som personal. Klasserna i Tynneredsskolorna  har färre elever än tidigare per lärare och i genomsnitt 21-22 elever per klass. Nu börjar elever med behov av särskilt stöd i samma skola som andra förstaklassare i området. Skolorna ska utvecklas så att varje elevs behov tillgodoses. Så går eleverna vidare tillsammans. Alla ska med!

Fritidsverksamheten för ungdomarna har öppet längre än tidigare och även under sommaren. Vi har satsat 1 miljon kr under 2006 och fortsätter med ytterligare 1 miljon kr under 2007 på arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet bland ungdomarna i Tynnered.

Ungdomarna, fritid, skola, socialtjänst, polis, m.fl. skapar tillsammans i projektet "Tynnered Funkar" en tryggare framtid för såväl sig själva som andra tynneredsbor och göteborgare. Vi vill satsa mer på förebyggande verksamhet.

Äldres vård och omsorg har vi satsat extra på sedan 2002. Det gör vi också i fortsättningen. Idag får allt fler äldre möjligheter att välja att bo kvar i sin bostad och efter behov få god omsorg och vård i hemmet. Vi har fler anställda, nästan en personal per vårdtagare. Nu ska personalens kompetens höjas än mer.

Sjukvården ska ges till alla efter behov - inte efter ens förmåga att betala. Socialdemokraterna har vänt stora underskott till en ekonomi i balans. Det säkrar en trygg sjukvård i framtiden. Därför finns det nu utrymme för en ny och större vårdcentral vid Opaltorget. Den kommer att ligga i en provisorisk byggnad under tiden Opaltorget rustas upp.

Ett tillgängligt samhälle för alla är målet. Vi har under förra mandatperioden ökat satsningarna på människor med funktionshinder. Allt fler får i dag stöd från stadsdelsnämnden. Vi vill fortsätta och förbättra stödet till personer med funktionshinder.

Vi är stolta över det vi har åstadkommit hittills i Tynnered. Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla elever lämnat grundskolan med godkända betyg, alla som kan arbeta har ett jobb och alla, ung som gammal, möts med respekt och omtanke i omsorg och sjukvård.

Utanförskap upplever många människor. Vi vill ge alla lika goda möjligheter till arbete, utbildning och delaktighet och satsar på att stärka våra utsatta stadsdelar och områden, göra dem mer attraktiva

Stadsförnyelsen i Södra Tynnered, mellan Skattegårdsvägen och Näsetvägen, skapar fler bostäder, näridrottsplats, handel och verksamheter. Opaltorget ska rustas upp till områdets attraktivaste mötesplats. Vi vill att förändringarna ska genomföras med energisnål bebyggelse med hänsyn till en hållbar framtid.

Det är ett första steg att öka bl.a. tillgängligheten för äldre och handikappade, skapa större underlag för kollektivtrafiken och butikerna och ge utrymme för upprustning av utemiljön. Vi stödjer förnyelsen. Vi vill ta tillvara tynneredsbornas intressen i den fortsatta planeringen och genomförandet.

Friluftsområdena utmed havet, Välen, Näset, Ganlet och Sjöbacka hotas av återkommande privata anspråk på exploatering. Vi vill värna naturen och planera kust- och havsområdena för bad-, båt- och friluftsliv och utveckla befintliga verksamheter. Vi accepterar inte t.ex. intrång i Ganlets strandskyddsområde eller nya banor för golf och lättflyg på Sjöbacka.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-21 12:09