Fler jobb kräver bättre infrastruktur

 

Artikel av Lars Johansson, ledamot (S) i Riksdagens trafikutskott.

 

Att det svenska järnvägssystemet dras med stora problem är väl känt. Sex år med en borgerlig regering har inneburit sex förlorade år för järn­vägen. Anders Borg har hävdat att Sverige har överinvesterat i järnväg och att ostlänken är robust olönsam. Nyinvesteringarna i järnväg har halverats under mandatperioden. Så kan det inte fortsätta.

Vi socialdemokrater vill skjuta till 46 miljarder mer än regeringen till byggnation av nya järn­vägar, förbättrat järnvägsunderhåll och förbättrade vägar. Det behövs för att människor ska våga ta steget till att pendla till ett nytt jobb i grannkommunen eller för att den svenska export­industrin snabbt, säkert och effektivt ska få ut sina varor på exportmarknaden.

Men det behövs även rena nyinvesteringar. I Göteborg är stora och viktiga satsningar beslutade i det Västsvenska paketet. Vi vill satsa på ­ nyinvesteringar av hamnbanan på Hisingen, där vi vill bygga dubbelspår också mellan Kvillebäcken och Färjenäs. På persontrafiksidan handlar det om att börja byggnationen av ett svenskt nät för höghastighetståg av god europeisk standard, bland annat mellan Göteborg och Borås. Tyvärr har regeringen låst fast sig i en lösning där man vill ­ använda långsammare tåg, baserade på 1990-tals ­ teknik, som dessutom blir dyrare. Vi vill också utveckla Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås för att underlätta för både regional arbetspendling, fjärrtåg och godstransporter.

Utöver investeringar i järnvägar vill vi se åtgärder på vägsidan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Fortfarande omkommer över 300 människor i trafiken per år. Det är dags för en nystart för Nollvisionen, och det behövs ytterligare mittseparering av vägar.

Sjöfarten är viktig för Sverige som exportland. Vi prioriterar särskilt satsningar på infrastruktur i anslutning till Göteborgs hamn, Skandinaviens största. Vi vill även främja och stödja internationellt samarbete för att minska sjöfartens miljö- och klimatpåverkan. Tonnageskatt ska införas även i Sverige för att ge likvärdiga konkurrensvillkor med sjöfarten i övriga EU-länder.

Vi finansierar våra förslag bl a med en avståndsbaserad vägslitageavgift för den tunga lastbilstrafiken som väntas ge fyra miljarder varje år. Totalt har sex länder i Europa avståndsbaserade avgifter och ytterligare sex-sju kommer att införa det eller utreder det.

Ska Sverige utvecklas som exportland, fler komma i arbete och klimatmålen nås krävs klara förbättringar av infrastrukturen.

 

Tidigare publicerad i GT 29 nov 2012.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 14:26