Så blir Göteborg en motor

Västlänken har utretts i en lång kedja, under mer än 10 år, där planerna successivt blir allt mer detaljerade. Utredningarna har gått från att välja bort sådant som inte är genomförbart eller realistiskt till att välja det som bäst uppfyller målen med utbyggnaden - på såväl nationellt som lokalt och regionalt plan. För järnvägen som system, för resenärerna och för staden och regionen i stort.

Vi ser inga tecken på att kostnaden skulle behöva öka från dagens 20 miljarder i 2009 års priser. Projekteringen har nu inletts och ju längre vi kommer, desto säkrare blir alla prognoser. Kostnaden för Västlänken analyserades senast hösten 2009. Det var inget nytt kalkylunderlag då men jämfört med tidigare analyser blev resultatet 20 miljarder.

Ökningen har huvudsakligen två förklaringar: delvis indexeringen men också ökade marginaler för osäkerheter. Redan 2010 konstaterade det dåvarande banverket att de nya erfarenheterna från både Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm pekade på att "åtgärder för att minimera störningar i stadsmiljö blir dyrare än beräknat. Ihop med ytterligare kunskap om hur komplicerat det är att bygga under jord i Göteborg leder det till att tågtunneln Västlänken blir fyra miljarder kronor dyrare än enligt tidigare kalkyl."

Lennart Duell föreslår (4/7) några alternativ till Västlänken, till exempel den så kallade Kortlänken. Kortlänken har utretts, bedömts och analyserats tidigare i planprocessen. Utredningen visar att Kortlänken skulle göra det omöjligt att knyta samman kopplingarna mellan centrala staden och nordost via Gamlestaden. Gullbergsvass är också ett av de centrala förnyelseområdena. Där finns stora möjligheter att skapa torg, parker, lekplatser, gator samt nya bostäder. Vi är inte beredda att lägga en död hand över en stor del av området.

Förstärkningsalternativ har också utretts och valdes bort efter järnvägs - utredningen. Det var det alternativ som levde minst upp till de uppsatta målen om utvecklingsmöjligheter för regionen och staden. Centrala ytor skulle tas i anspråk där vi vill utveckla en levande stad. En sådan utveckling vill vi inte se i regionen.

Västlänkens främsta bidrag är till regionen och nationen. Göteborg får med Västlänken bättre förutsättningar för att bli den motor regionen behöver. På nationell nivå förbättras tågförbindelserna. Till detta kommen en förbättrad tillgänglighet för olika delar av staden.

JOHAN NYHUS (S) ordförande i Trafiknämnden

ELISABETH UNDÉN (MP) 2:e vice ordförande i Trafiknämden

ARON MATHIASSON (V) ledamot i Trafiknämnden

 

Ursprungligen publicerad på GT Debatt 2012-07-13

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 20:21