Frågor och svar om trängselskatter

Information från Transportstyrelsen om trängselskatt i Göteborg

Från och med den 1 januari 2013 kommer trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Skatt kommer inte att tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Under de tider som trängselskatt tas ut kommer fordon registreras automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kommer att kosta 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Månadsvis betalning

Transportstyrelsen kommer att skicka ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala.
Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid kommer en tilläggsavgift på 500 kronor att påföras .

 

Frågor & svar

Vart kommer stationerna att stå?

I finansdepartementets proposition finns platserna för betalstationerna markerade. Från det förslag som finns idag kommer troligen vissa justerar ske.

Vilka avgifter tas ut?

Trängselskatt ska betalas måndag till fredag vid passage av en betalstation .Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten. Maxtaxan är 60 kronor/dag och fordon.
Skatt kommer inte att tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.

När börjar trängselskatt i Göteborg att gälla?

Den 1 januari 2013.

Hur blir jag befriad?

Än så länge gäller samma regler som för trängselskatt i Stockholm, det vill säga följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:
• utryckningsfordon 
• bussar med totalvikt av minst 14 ton
• diplomatregistrerade fordon 
• motorcyklar 
• utlandsregistrerade fordon 
• militära fordon

Vem är ansvarig för införandet?

Riksdagen fattade beslutet den 26 maj om att trängselskatt ska tas ut i Göteborg. När det gäller själva systemet har Trafikverket och Transportstyrelsen tecknat en överenskommelse avseende system och tjänster för hantering av trängselskatt i Göteborg. Trafikverket ger i denna överenskommelse i uppdrag till Transportstyrelsen att för Trafikverkets räkning ansvara för att system och tjänster för hanteringen av trängselskatt i Göteborg är färdigställt för driftstart den 1 januari 2013. Framtagande av system och tjänster kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket.

Hur kommer jag att betala?

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen ut en inbetalningsavi till dig som fordonsägare, där det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad framgår. På avin finns även information om antalet passager och belopp per dag. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Du kommer att kunna teckna autogiro för trängselskatt. Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Du behöver inte hålla reda på när skatten ska vara betald eller hur mycket som ska betalas. Inga extra avgifter tillkommer under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på det konto du har angivit.

Hur fungerar trängselskatten generellt (systemmässigt och betalningsmässigt)?

Betalstationerna är utplacerade vid trängselskatteområdets in-och utfarter. När ett fordon passerar genom en betalstation registreras det av en laserdetektor. Lasern utlöser då två kameror som fotograferar fordonets registreringsskyltar, först framifrån och sedan bakifrån. Bilden beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området närmast skylten visas. Fordonets registreringsnummer identifieras direkt i kameran med hjälp av så kallad OCR-teknik (Optical Character Recognition), som också används vid avläsning av streckkoder. När registreringsnumret har avlästs matchas det med vägtrafikregistret och skattepliktigheten fastställs.

Varför införs trängselskatt i Göteborg?

Följande motiv har fastställts:
• Trängselskatt minskar både dagens och morgondagens trängsel.
• Fler bilresor blir mer genomtänkta, effektivare och därmed mindre belastande.
• Bidrar till ett smidigt, effektivt, miljövänligt och behagligt transportsystem för medborgare och företag.
• En del i strävan att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och buller.
• Medfinansierar byggen under åren 2010–2027 för 34 miljarder kronor som annars inte skulle kunna finansieras: 
- Västlänken – en tågtunnel under Göteborg, 20 miljarder kronor 
- Marieholmstunneln – en vägtunnel under Göta älv, 4,2 miljarder kronor  
- Olika åtgärder för att skapa plats för mer kollektivtrafik, 4,6 miljarder kronor  
- Delfinansiering av ny Göta älv-bro, 2 miljarder kronor  
- Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet, 2,1 miljoner kronor 
- Trimningsåtgärder, 1,1 miljarder kronor
Det fanns planer på en ”flerpassageregel” - vad är det och vad hände med den?
Förslaget med flerpassageregel innebär att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom en tidsperiod av 30 alternativt 60 minuter endast ska beskattas en gång. Utgångspunkten är att en flerpassageregel ska införas, men beslut om detta kommer att fattas senare.

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-03 18:55