Motiven starka för trängselskatt

Läs hela artikeln här på gp.se (extern länk)

 

Trängselskatten möjliggör satsningar på infrastrukturen. Den är avgörande för västsvenskarnas möjligheter till sysselsättning, tillgång till utbildning och kultur och hushållens ekonomiska utveckling, skriver Anneli Hulthén (S) och Kent Johansson (C) i GP 27 februari.

Vi som lever och verkar i Västsverige måste utveckla och bygga en region där vi har möjlighet att möta en framtid i stark konkurrens med andra. Genom de initiativ och diskussioner som vi i Västsverige de sista månaderna på olika sätt varit aktiva i har vi tillsammans lyckas skapa möjligheter för en kraftfull infrastruktursatsning. En satsning som vi för bara några månader sedan trodde var svår att realisera eller åtminstone låg många år in i framtiden.

Vilket Västsverige vill vi leva i? Frågan har direkt koppling till de infrastruktursatsningar som trängselskatten möjliggör. De är avgörande för västsvenskarnas möjligheter till sysselsättning, tillgång till utbildning och kultur och hushållens ekonomiska utveckling. Vi har gemensamt bestämt oss för att vi vill vara en konkurrenskraftig och attraktiv region med hög tillgänglighet och god miljö.

Med mer effektiva transporter har det blivit möjligt att röra sig över större avstånd och det pågår en rad projekt som ska bidra till en större arbetsmarknadsregion. Samtidigt pågår arbete som syftar till smartare och bättre transporter. Nu tillkommer en betydelsefull pusselbit genom västsvenska infrastrukturpaketet. Innehållet är känt. En järnvägstunnel under centrala Göteborg, Västlänken, gör det enklare, snabbare och mer miljömässigt att resa mellan orter i Västra Götaland och Halland. Göta älvbron är så gammal att den snart måste bytas ut och få sin ersättare. En ny vägförbindelse under Göta älv, Marieholmstunneln, bidrar till säkrare transporter till och från Göteborgs Hamn. Sammantaget blir förbindelserna under älven mindre sårbara. Det skapas också fler busskörfält. Sammantaget är det en satsning på cirka 34 miljarder kronor.

Bättre miljö och effektivare transporter
Göteborg som navet i Västsverige växer och det genererar mer trafik. Faktum är att det vore omöjligt att investera sig ur den expansionen, till det finns det varken pengar eller utrymme. Trängselskatten ska minska trängseln i Göteborg och på stora genomfartsleder och bidrar till att vi hushållar med den kapacitet som finns i vägsystemet. Vinnare är de som måste använda bilen.

På flera gator och trafikleder i Göteborg är utsläppen av kväveoxider och partiklar större än tillåtet. Den enda åtgärd som hjälper, med den bilpark vi har i dag, är att minska biltrafiken och ge fler möjligheter till kollektivtrafik. Trängselskatten bidrar till detta och att finansiera de stora satsningarna i västsvenska infrastrukturpaketet. Går det verkligen ihop, räcker pengarna om biltrafiken minskar? Svaret är ja. Trängselskatten kommer att finansiera knappt hälften av det paketet, resten finansieras av stat, region och stad.

Innan trängselskatterna införs kommer kollektivtrafiken och pendelparkeringar att byggas ut. Då finns alternativ för den som vill lämna bilen hemma eller en bit från målpunkten.

Lyssnar till synpunkterna
Motiven är så starka att vi i stor politisk enighet har enats om trängselskatt i Göteborg. Samtidigt som det varit viktigt att den får så få negativa följder som möjligt. I det underlag som nu skickas till regeringen har tagits hänsyn till en rad synpunkter. Det innebär till exempel att vi föreslår:

* att bilisterna betalar för en enda passage om de passerar genom zonen för trängselskatt inom en viss tid.

* en högre avgift när trängseln är som störst under rusningstid och lägre mitt på dagen när trängseln är mindre.

* att gränserna på några platser justeras i förhållande till tidigare förslag, bland annat gränsen mot Mölndal.

Till regeringen framförs också att det sannolikt behövs ytterligare justeringar innan systemet tas i bruk 2013. Så långt som det går ska nackdelarna för individen minimeras utan att för den skull underminera själva idén med trängselskatt.

Ett gemensamt ansvar
Alla vi som bor och verkar i Västsverige har ett gemensamt ansvar för att utveckla regionen. Industrierna och Göteborgs Hamn är angelägenheter för Sverige och hela Skandinavien. Större möjligheter att välja arbete samt utbudet av utbildning och kultur är regionala värden. På det lokala planet handlar det om att gator och leder inte ska korka igen, att minska buller, partiklar och andra utsläpp.

Vi är övertygade om att Göteborg och Västsverige med dessa kraftfulla infrastrukturinvesteringar går en ljus framtid till mötes. Där vi kan realisera en bättre miljö, bra infrastruktur och en positiv näringslivsutveckling.

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Kent Johansson (C)
regionråd, Västra Götalandsregionen