Information angående trängselskatten

Här nedan finns information angående frågan om trängselskattens införande:

DEBATTARTIKEL:
Anneli Hulthén (S) och Kent Johansson i GP 27/2: Motiven starka för trängselskatt

-------------------------------

FRÅGOR OCH SVAR OM TRÄNGSELSKATTER
--------------------------------

KOMMENTAR FRÅN DE SOCIALDEMOKRATISKA KOMMUNALRÅDEN I GÖTEBORG ANGÅENDE TRÄNGSELSKATTEN: 
Vi ser införandet av trängselskatten som en investering för framtiden. Vi anser att många tunga argument talar för dess införande. Genom att införa trängselskatt har vi bland annat kunnat träffa en överenskommelse med staten som kommer att gynna Göteborgs infrastruktur för avsevärt många år framöver. Trängselskatten kommer att bidra till finansieringen av de projekt som ingår i det västsvenska infrastrukturpaketet. Det gäller bland annat möjligheten att bygga en ny älvförbindelse – Marieholmstunneln, och införandet av en ny tågförbindelse – Västlänken.

Vi anser också att trängelskatten kommer att ge positiva effekter på miljön och därmed luftkvaliteten i centrala Göteborg. Detta kommer att bidra till att vi kan uppfylla miljökvalitetsnormen och minska trängseln på våra vägar. Eftersom trängselskatten också är just en skatt, åtminstone inledningsvis, kan avdrag också kunna göras. På sikt kan man tänka sig en avgift för att också debitera utländsk trafik, framför allt tunga fordon som idag inte med stöd i lag kan omfattas av systemet.

Kommunfullmäktiges samtliga partier har ställt sig bakom denna överenskommelse, med införande av trängselskatt. I kommunfullmäktige förordades den mindre zonen (kallad alternativ blå), eftersom den påvisade en bättre luftkvalitet i centrala staden framöver, och vara det effektivaste bidraget till minskade kvävedioxidutsläpp.

Vi fortsätter vår satsning på kollektivtrafiken, tillsammans med Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Vår vision, K2020, är en målbild för kollektivtrafiken som innebär att kollektivtrafikresandet ska öka med 40 procent till 2025. Vi anser att den tidigare utvecklingen där biltrafikens andel i resandet ökade inte på lång sikt är hållbar. Vi måste ersätta bilåkandet med kollektivtrafiksresandet i mycket högre grad än idag. Införandet av trängselskatt i Stockholm har visat sig falla väl ut, med minskad trängsel, minskade restider, minskade utsläpp och ökad effektivitet och framkomlighet i trafiken. På sikt kan man tala om en samhällsekonomisk vinst med själva systemet. Många boende i Stockholm har också upplevt att stadsmiljön förbättrats.

Den exakta utformningen av trängselskattesystemet är inte fastlagd. Självklart måste vi se över effekter som smittrafik och trafikstockningar utanför trängselskattezonen. Vi måste också noggrant studera betalstationernas placeringar, liksom andra effekter som kan uppstå. Vår vilja och ambition är att göra systemets införande så smidigt som möjligt utifrån stadens förutsättningar. Under hela tiden är kommunikationen och dialogen med medborgarna oerhört viktig. 

I stadens har vi länge pratat om de tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. De genomsyrar den budget som vi har lagt. Vi anser att trängselskattens införande är en del i det hållbara samhället. Vi har också fastslagit i vår budget att barnperspektivet ska genomsyra stadens agerande och verksamheter. Vi måste, för barnen, främja hållbara transportsätt. Staden ska planeras för och med barnen, har vi slagit fast. Det är därför så oerhört viktigt att vi begränsar trafiken i innerstaden. Bilens avgaser är idag den enskilt största orsaken till dålig luftkvalitet. Barn som går i skolan eller bor i områden med höga luftföroreningar visar oftare mer problem med luftvägarna, och risken ökar för att barnen ska få sämre lungfunktion som vuxna Trängselavgifter, som inte bara hjälper till att finansiera nya, hållbara infrastruktursatsningar, tillsammans med vår nya parkeringspolicy ligger helt i linje med den moderna, hållbara staden.