Gör vården jämlik och jämställd

MOTION till landstingsfullmäktige inlämnad 2008-03-26

Svensk sjukvård kan bli både mer jämlik och mer jämställd, det visar socialstyrelsens lägesrapporter för 2007. I Sverige skall vården ges på lika villkor för hela befolkningen, det är behovet av vård som skall vara avgörande. Det finns dock flera grupper med behov av vård som inte söker och får vård i den utsträckning som de skulle behöva. Faktorer som påverkar benägenheten att söka vård är ekonomi, utbildningsnivå, kunskaper, förväntningar och närheten till vården.

När det gäller könsskillnader, dvs jämställdheten inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen minst sedan våren 2002 haft regeringens uppdrag att analysera, följa upp och redovisa hur det ser ut. Årets uppföljning visar att landstingens engagemang för jämställdhet i vården ökat påtagligt under de senaste tre åren. Häften av landstingen har nu särskilda indikatorer kopplade till jämställdhet i sitt arbete med uppföljningen av vården – inga landsting hade det 2003. När jag läser i Landstinget Hallands Årsredovisning för 2007 finner jag könsuppdelad statistik. Bra att den finns men tråkigt att den visar på sämre resultat i vården för kvinnor än för män.

När det gäller analysen av hälso- och sjukvårdens resultat ur andra aspekter av jämlikhet än kön, till exempel socioekonomi och etnicitet så har arbetet inte alls kommit lika långt. Kanske inte helt förvånande då det är svårare att följa upp. I årets rapport konstateras att grupper med lägre utbildningsnivå missgynnas i vården, samma problem gäller i stort för utlandsfödda. Det handlar om; lägre användning av väldokumenterade läkemedelsbehandlingar vid hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och kol; fler vårdtillfällen på sjukhus i diagnoser som är behandlingsbara i den öppna vården; och betydligt fler dödsfall i sjukdomar som hade kunnat förebyggas och behandlas. När jag läser Landstinget Hallands Årsredovisning för 2007 hittar jag ingen statistik som belyser hur vården ges utifrån utbildningsnivå eller andra socioekonomiska faktorer.

Kunskap är nödvändigt för att kunna vidta rätt åtgärder.
Därför yrkar jag

att  Landstinget Halland tar initiativ till/stöttar forskning som syftar till att belysa orsakerna till ojämlikheter i vården

att  Landstinget Halland tar initiativ till att i samarbete med övriga aktörer verka för att
kvalitetsjämförelser, verksamhetsuppföljning och andra typer av utvärderingar och analyser av hälso- och sjukvårdens resultat i ännu större utsträckning baseras på statistik uppdelad på män och kvinnor samt att andra aspekter av jämlikhet inkluderas där så är rimligt.

att  identifierade brister i jämlikhet och jämställdhet inom Landstinget Hallands hälso- och sjukvård tas med i kommande uppdrag för åtgärder.


Maud Lanne
Ledamot i Landstingsfullmäktige (s)

2008-03-27 09:47