Ökat deltagande i gynekologisk cellprovskontroll

Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande

För ett par år sedan motionerade jag om att insatser skulle göras för att kraftigt öka antalet kvinnor som deltar i cellprovskontrollen. Motionen besvarades positivt av fullmäktige i september 2006. Att så många kvinnor som möjligt deltar i screeningen är viktigt eftersom den räddar liv. Det är i stort sett enbart kvinnor som inte deltagit i screeningprogrammet som dör i cervixcancer.

Därför känns det väldigt bra att antalet cellprover ökade dramatiskt förra året. Ett nytt kallelsesystem är troligen framgångsfaktorn. Från och med förra året kallas de kvinnor som faktiskt inte tagit prov på utsatt tid (vart 3:e alternativt vart 5:e år för kvinnor mellan 23 och 60 år). För Kungsbackas del medförde detta att man tog 655 fler prover än året innan.
Fantastiskt bra! Men det borde/kunde ha varit ännu fler.

På grund av bristande ekonomiska resurser för att ta emot så många kvinnor inbjöds/kallades nämligen inte alla som borde ha kallats. I Kungsbacka var det 2760 kvinnor som borde ha blivit inbjudna/kallade men som inte blev det. Hur det såg ut i övriga Halland vet jag inte.

Det ekonomiska ersättningssystemet ser olika ut i olika delar av Sverige. Hallands ersättningssystem innebär en ekonomisk belastning för mödravården som gör den gynekologiska cellprovskontrollen när det är fler som deltar. Konsekvensen blir att ett ökat deltagande leder till vinst för kvinnor som slipper cancer, vinst för landstinget som slipper bekosta cancer behandlingar, men förlust för mottagningen som utför provtagningen.

Jag undrar, är det därför som de åtgärder som förespeglades i svaret på min motion ännu inte har kommit till stånd? Där berättades om flera bra åtgärder för att öka deltagandet i cellprovskontrollen. Det handlade om en översyn av texten i inbjudan till cellprovskontrollen, om möjligheten att via Internet kunna ändra sin tid till cellprovstagningen och om informationsaktiviteter som skulle riktas mot de aktuella kvinnorna.


Min fråga är:
Kommer LS ordförande att låta göra en översyn av ersättningssystemet för den gynekologisk cellprovskontrollen så att ersättningssystemet inte utgör ett hinder för ett högt deltagande.


Maud Lanne
Ledamot i Landstingsfullmäktige (s)


 

2008-03-26 07:42