Rätten till heltid, en överenskommelse som kom av sig

Rätten till heltid, en gemensam överenskommelse som kom av sig!Efter fullmäktige våren 2010 tog vi hand på att Halland skulle på allvar ta tag i frågan om rätten till heltid. Våren 2011 togs regler fram för hur erbjudande om heltid skulle gå till.Vår uppfattning är att vi var överens om:

1 Alla nya anställningar skulle vara heltid, annars skulle denna satsning vara bortkastad.
2 Alla som var anställda skulle få erbjudande om att gå upp till heltid, särskilda regler skulle gälla för det.
3 Regelbunden uppföljning skulle göras varje år nämndsvis och regionövergripande.
4 Utvärdering skulle göras 2013, hur det har gått och vad som behöver korrigeras. Det var ju ett nytt sätt att jobba på.

Nu är det 2016 och i årsredovisningen 2015 saknar jag för första gången på många år redovisning av antal heltid och utvecklingen från året innan. Jag har vid flera tillfällen efterlyst utvärderingen, senast vid regionfullmäktiges regionallmänpolitiska debatt förra året. Jag tycker vi varit väldigt tålmodiga men nu är det i allra högsta grad dags att ta fram en ordentlig utvärdering och sen snabbt även enas kring hur vi får fart i detta arbete.

Under åren har vi sett avvikelser från reglerna, när det gäller t.ex hur platsannonser utformas, hur man slirat på vad som ska gälla när man går från deltid till heltid och brister i de årliga uppföljningarna.

Vi vet idag att behovet av fler arbetade timmar och mer arbetskraft är akut. Ett första steg som borde vara en relativt låg tröskel är att skapa förutsättningar för många fler av våra anställda att kunna gå upp till heltid.

Genom en väldigt förenklad räkneövning kan man få fram att det gömmer sig ett stort antal tjänster om fler förmås gå upp till heltid. Detta är en skatt som ligger framför näsan och som inte tas tillvara.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är:

- När kommer den utvärdering som skulle vara klar 2013 presenteras?
- Är ordförande nöjd med det resultat som överenskommelsen har inneburit?
- Om inte, vad tänker ordförande vidta för åtgärder för att vår gemensamma intention blir mer än en papperstiger?

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Socialdemokraterna

Regionfullmäktige 27-28 maj 2016

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-27 13:16